Verkkokauppa

Mikäli sinulla on kysyttävää avoimen ammattikorkeakoulun ilmoittautumisesta tai opinnoista, ota yhteyttä avoinamk@humak.fi.

Tärkeää: Kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi Humakin avoimen amk:n verkkokaupassa ja saanut siitä kuittauksen, mene osoitteeseen https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK ja täytä henkilötietosi. Tarvitsemme tietojasi, jotta voimme luoda sinulle tilin verkko-opiskelupalveluumme.

Suurin osa avoimen opetuksesta on itsenäistä valmentajan johdolla tapahtuvaa verkko-opetusta. Mikäli jaksolla on lähiopetusta tai webinaareja, siitä ilmoitetaan opintojaksojen lisätiedoissa. Ellei niissä ole mainintaa, opetus on verkko-opetusta.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Opintojaksot

JaksoNimiKoulutusOpetustapaVäyläopinto

0

Avoin AMK - Lisämaksu (37,50 euroa), 0 op

hinta: 37.50€

näytä tietoja

Maksu, mikäli olet merkinnyt aikaisempaa tuotetta ostaessasi alennusperusteet, jota ei ole dokumentoitu ja olet ostanut yhden tuotteen. Maksu peritään maksukattolaskurin päivittämiseksi.

Määrittelemätön

lue lisää

0

Otetta tulkkaukseen, 2 op

hinta: 30€

näytä tietoja

Opiskelija

Pystyy analysoimaan viittomakielen tai puhekielen kehittämiskohteiteita ja -tarpeita.

Pystyy löytämään tulkkauksestaan ja tulkkausprosessistaan niitä kehittämiskohteita ja -tarpeita, jotka hänen pitää poistaa läpäistäkseen tulkkauksen päättökokeen hyvin tiedoin ja taidoin (arvosana 3).

Saa tulkkauksen päättökokeen yksittäisestä osakokeesta arvosanan 3 (kolme) ja pystyy tämän jälkeen toimimaan palkattuna tulkkina.

Kykenee tunnistamaan tulkkausprosessistaan niitä kehittämiskohteita, joiden avulla tulkkaustaito paranee

Osaa tulkata hyvin ja sujuvasta viitotulta kieltä puhutulle kielelle

Osaa tulkata hyvin ja sujuvasti puhutulta kieleltä viitotulle kielelle

Tulkkausala (AMK)

Lähi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Otetta viitottuun puheeseen, 2 op

hinta: 30€

näytä tietoja

Opiskelija

Osaa ja hallitsee viitotun puheen opiskeluunsa verrattuna ne tavoitteet, jotka on asetettu kyseiselle osaamistasolle.

Tulkkausala (AMK)

Lähi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Otetta kirjoitustulkkaukseen, 2 op

hinta: 30€

näytä tietoja

Mitä kirjoitustulkkaus on käytännössä? Tutustutaan kirjoitustulkkauksen peruspiirteisiin ja asiakasryhmiin. Kirjoitustulkki osaa kirjoittaa hyvää suomen kieltä. Tärkeätä on kymmensormijärjestelmän hallinta ja lyöntinopeus.Opintojaksolla opitaan, millainen on yksi toteutunut kirjoitus­tulkattu tilanne. Opitaan myös luonnehtimaan kirjoitustulkin ammattia pääpiirteissään.

Tulkkausala (AMK)

Lähi

Tulkki

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen kasvun prosessi (1/2), 4 op

hinta: 60€

näytä tietoja

Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen kasvun prosessi 1/2 4 op on tarkoitettu kaikille Humakin avoimen AMK:n väyläopintoja suorittaville opiskelijoille riippumatta siitä, minkä koulutuksen väyläopintoja suorittaa. Opintojaksoa suositellaan tukemaan muita opintoja ja opiskelua Humakin avoimessa AMK:ssa.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Elämänkulku, kasvu ja kehitys, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Mikä on kulttuurin ja yhteisöjen merkitys yksilöiden kasvussa ja identiteetin muotoutumisessa

elämänkulun eri vaiheissa? Opintojaksolla kasvatusta tarkastellaan osana yksilöiden elämänkulkua ja kehitystä ja yhteisöllistä ja kriittistä  pedagogiikkaa osana kasvatusta.  Sisältöjä:  minuus ja identiteetin kehittyminen, kulttuurin määritelmät ja merkitys sosialisaatiossa,  formaalin, nonformaali ja informaali kasvatus, elämänkulkuajattelu, yksilön kehityksen lainalaisuudet ja kehitystehtävät.HUOM! Lukuvuoden ensimmäisen ilmoittautumisen jälkeen käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Hallintorakenteet, toimijat ja talous, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Miten taloutta suunnitellaan ja seurataan eri sektoreilla? Kenen on vastuu kunnissa, yhdistyksissä ja yrityksissä? Opintojaksolla tutustutaan yhteiskunta- ja palvelurakenteen keskeisiin muutoksiin.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Työyhteisön kehittäjä

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Ehkäisevä työ, 10 op

hinta: 150€

näytä tietoja

Opit, mitä on ehkäisevä ja korvaava työ sekä tutustut niitä käsitteleviin teorioihin ja käytänteihin. Opintojaksolla käsitellään mielenterveystyötä. ehkäisevää päihdetyötä, kriminaalityötä, seksuaaliterveyttä ja väkivallan ehkäisemiseen liittyvää työtä.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Johtaminen ja työyhteisötaidot, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Tutustut työyhteisön johtamiseen liittyviin keskeisiin teemoihin. Opintojaksolla käsitellään työnantajan ja työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia, ja keskustellaan johtamiseen liittyvistä eettisistä periaatteista ja siittä miten ne toteutuvat nykytyöyhteisöissä. Opinnot soveltuvat johtamisesta ja yhteisöllisestä johtamisesta kiinnostuneille.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Kansalaistoiminnan ja järjestötyön perusteet, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Kolmannen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan merkitys niin vaikuttajana kuin työllistäjänä on suuri. Kansalaisjärjestöt ovat osa yhteiskunnallista vaikuttamista ja monet järjestöt hoitavat tärkeitä esim. hyvinvointiin tai erityisryhmien yhdenvertaisuuteen liittyviä tehtäviä. Kolmas sektori ja järjestökenttä on yhteisöpedagogien merkittävä työnantaja. Opintojaksolla esitellään laajasti järjestökentän merkitystä, tehtäviä ja arvoperustaa suomalaisessa yhteiskunnassa.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/Humakavoin

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Kasvatukselliset ja toiminnalliset menetelmät, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Yhteisöpedagogin keskeistä osaamista on toiminnallisten menetelmien osaaminen. Opintojaksolla tutustut toiminnallisten menetelmien hyödyntämiseen järjestö- ja nuorisotyön sektoreilla ja opit ymmärtämään toiminnallisten menetelmien kasvatukselliset tavoitteet..Pääset tutustumaan kokemukselliseen oppimiseen. HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Mediataidot, 10 op

hinta: 150€

näytä tietoja

Mediataidot -opintojaksolla opit taitoja, joiden avulla kykenet ylläpitämään tuloksellisia suhteita mediaan ja tutustut mediakenttään laajemminkin. Lisäksi syvennyt sekä perinteisen että sosiaalisen median mahdollisuuksiin järjestö- ja nuorisotyössä. Jaksolla tarkastellaan kriittisesti myös mediakulttuurin eri ilmiöitä ja esim. yksityisyydensuojaa verkossa.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Moninaisuuden kohtaaminen, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaisuuden tukeminen ja yhteiskunnallinen tasa-arvo ovat opintojakson keskeisiä teemoja. Opiskelija joutuu reflektoimaan omaa moninaisuuttaan sekä peilaamaan moninaisuuden erilaisia ilmenemismuotoja ja omaa asennettaan niihin. Opintojaksolla käsitellään moninaisuuden ilmenemismuotoja. Moninaisuutta voidaan tarkastella mm. sukupuolen, kulttuurin, etnisyyden, kansallisuuden, sukupolven tai erityisyyden näkökulmasta. Tavoitteena on syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaisuuden tukeminen kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Jaksolla käsitellään myös yhdenvertaisuutta koskevaa lainsäädäntöä.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Nuorisopolitiikka ja nuorisotyön perusteet, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojakso tutustuttaa sinut laajasti lapsi- ja nuorisopolitiikkaan sekä nuorisotyön eri osa-alueisiin kuten sosiaaliseen mediaanja verkkonuorisotyöhön, etsivään nuorisotyöhön ja erityisnuoristotyöhön sekä koulunuorisotyöhön.  Lisäksi jaksolla käsitellään kasvatuksellisa menetelmiä työvälineinä (taide- ja kulttuurikasvatus, mediakasvatus, yhdenvertaisuuskasvatus, liikunta- ja terveyskasvatus, seikkailukasvatus).HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Ohjaaminen, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Ohjaaminen on yhteisöpedagogin keskeisiä osaamisalueita ja jaksolla käsitelläänkin laajasti erilaisia ohjaustilanteita sekä ohjaamiseen liittyvää etiikkaa ja ryhmädynamiikkaa. Tutustut erilaisiin ohjauksen toimintaympäristöihin järjestö- ja nuorisotyössä sekä ammatilliseen vuorovaikutukseen erilaisissa ohjaustilanteissa. Opintojakso soveltuu ammatissaan erityisryhmiä ohjaaville työntekijöille tai yhteisöpedagogiksi kouluttautuville opiskelijoille.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Ohjaus ja neuvonta, 10 op

hinta: 150€

näytä tietoja

Yhteisöpedagogi hallitsee ohjaus- ja neuvontatyön teoriat ja käytänteet. Opintojaksolla ymmärrät ohjaamisen ja neuvonnan eettiset lähtökohdat ja opit tuntemaan palveluohjauksen periaatteet asiakastyössä. Opintojaksolla käsitellään laajasti nuorten tieto-, neuvonta- ja ojkauspalveluja sekä nuorten parissa tehtävää työtä kuten esimerkiksi etsivää nuorisotyötä sekä työpajatoimintaa. HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Osallistava pedagogiikka, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojakson käytyäsi ymmärrät, mitä yhteisöpedagogin työhön olennaisesti liittyvä sosiaalipedagogiikka on ja mitä sen mahdollistama sosiaalikulttuurinen innostaminen ovat käytännön työssä. Jakso soveltuu opiskelijalle, joka haluaa oppia välineitä osallisuuden lisäämiseen sekä osattomuuden vähentämiseen.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Osallistumisen edistäminen ja aktivointi, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Yhteisöpedagogi aktivoi, innostaa ja osallistaa. Osallistumisen edistäminen ja aktivointi on yhteisöpedagogin ammattitaidon ytimessä. Opintojaksolla opit sosiokulttuurisen innostamisen ja aktivoivan yhteisöllisen toiminnan muotoja sekä tutustut ohjaajan rooleihin, tehtäviin ja etiikkaan erilaisissa yhteisöllisessä toiminnassa. Lisäksi opit aktivoimaan erilaisia erityisryhmiä sekä kehittämään luovuuttasi ja ilmaisuasi.Yksilön osallisuuden kokemukseen ja osallistumiseen vaikuttavat tekijät.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Työyhteisön kehittäjä

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Palvelujen tuottaminen, 10 op

hinta: 150€

näytä tietoja

Opintojaksolla perehdytään palvelumuotoiluun eli siihen, kuinka järjestöjen jäsenille, sidosryhmille ja asiakkaille tuotteistetaan palveluita, jotka kiinnostavat ja turvaavat toiminnan jatkumisen.  Jaksolla tutustutaan palvelumuotoilujen tuotteistamiseen ja siihen, mitä täytyy huomioida sopimuksellisesti, kun palveluita tarjotaan asiakkaille.Opintojakso soveltuu esimerkiksi järjestöjen ja kuntien palveluksessa toimiville henkilöille, joita kiinnostaa asiakasnäkökulma ja palvelujen sujuvuus ja asiakasystävällisyys.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Työyhteisön kehittäjä

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Sosiaalinen vahvistaminen, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja nuorisotakuun tarjoamat mahdollisuudet ovat yksi opintojaksolla käsiteltävistä aiheista. Jaksolla syvennetään yhteisöpedagogin osaamiseen liittyvän ehkäisevän työn osaamista, tutustutaan nuorten parissa tehtävän ehkäisevän päihdetyön perusteisiin sekä lainsäädännön keskeisiin tavoitteisiin ehkäisevässä työssä. Yhteisöpedagogi on sosiaalinen vahvistaja ja opintojakso antaa tälle työlle ja moniammatilliselle työlle keskeisen perustan.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Suomen kieli ja viestintä, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Kieli on kaiken toiminnan perusta ja viestintätaitojen hallitseminen on asiantuntijan keskeinen menestystekijä. Opintojaksolla opitaan mm. asiatekstin kirjoittamista, vuorovaikutuksen eri muotoja, kokous- ja neuvottelutaitojen perusteita sekä muita suomen kielen oikeaoppiseen käyttöön liittyviä asioita. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelijan tekstin kielenhuoltoon.Opintojakso soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omaan suomen kieltään.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Kulttuurituottaja

Työyhteisön kehittäjä

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Talousosaaminen, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Talousosaaminen-jaksolla opiskellaan rahoituksen, budjetoinnin ja taloushallinnon perusteet, laaditaan talousarvio, opitaan sen seurantaa sekä tehdään tilinpäätös. Lisäksi jaksolla käsitellään palvelusopimusten ja ostopalvelusopimusten laadintaa ja henkilöstön työhyvinvointia.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi, 10 op

hinta: 150€

näytä tietoja

Yhteisöpedagogin on osattava suunnitella ja toteuttaa erilaisia tapahtumia ja toimintoja suunnitelmallisesti, tehokkaasti ja turvallisesti. Opintojaksolla perehdytään toiminnan suunnitteluun yhteistyökumppaneiden ja vapaaehtoisten tukemana.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Yhteiskunta- ja työelämätoimijuus, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojaksolla tutustutaan yhteiskunnan ja työelämän toimintamekanismeihin sekä vaikuttamiskeinoihin. Jaksolla käsitellään ammatillisen toiminnan eettisyyttä ja asioihin vaikuttamista sekä tutustutaan mm. yhteiskunnan päätös-, palvelu- ja vaikutusjärjestelmiin sekä ihmisoikeuksiin ja kestävään kehitykseen.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan perusteet, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan perusteet jaksolla käsitellään laajasti yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan yhteiskunta- ja kasvatustieteellistä perustaa sekä keskustellaan sosiokulttuurisen ymmärryksen tärkeydestä yhteisöpedagogin työssä.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Yhteisöviestinnän ja markkinoinnin perusteet, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojakson käytyäsi ymmärrät viestinnän ja markkinoinnin merkityksen organisaation julkisuuskuvan määrittämisessä. Ymmärrät yhteiskunnallisen vaikuttamisen menetelmät ja tajuat sidosryhmäviestinnän tärkeyden. Opit tiedottamisen ja markkinoinnin käytännön työkaluja - myös sosiaalisessa mediassa. 

HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Työyhteisön kehittäjä

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Projektitoiminta, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Tällä opintojaksolla opit, kuinka projekteja suunnitellaan, hallinnoidaan arvioidaan ja raportoidaan. Tutustut tehokkaaseen tiimityöskentelyyn ja opit projektien vetämistä kulttuurituotannon näkökulmasta tarkasteltuna.Opintojakso soveltuu kulttuurituottaja-opinnoista kiinnostuneille sekä ammatissaan tai vapaaehtoistoiminnassaan tuotantoja tekevälle.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

3

Viitotun kielen syventävät taidot, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Viitotun kielen syventävät taidot:Muokataan opiskelijan henkilökohtaisen suun­nitelman mukaan. Opiskelija oppii hallitsemaan jonkin valitun erityisalan sanaston ja osaa muokata kieltään erityisen hyvin jossain valitussa tilanteessa, esim. kirkko ja hengellinen viittomista, nuorten kieli, seminaarit ja tieteellinen viittominen, urheilu, teatteri.hallitsee jonkin valitun erityisalan sanaston ja osaa muokata kieltään erityisen hyvin jossain valitussa tilanteessa, esim. kirkko ja hengel­linen viittomisto, nuorten kieli, seminaarit ja tieteellinen viittominen, urheilu, teatteriTAIhallitsee jonkin muun viitotun kielen alkeet (suomenruotsalainen viittomakieli, ASL, BSL) ja osaa arvioida osaamistaan suhteessa tavoitteisiin. Mikäli haluat viittomakielen tulkiksi ja opiskella Humakin väyläopintoja (60 op = koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot), ota yhteys lehtori hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Tulkkausala (AMK)

Monimuoto

Tulkki

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

3

Yrittäjyys, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojakso soveltuu kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille. Sen aikana tutustutaan realistisesti ja ymmärrettävästi yrittäjyyteen. Jakson aikana opit, kuinka hyvästä liikeideasta rakennetaan menestyksekäs ja toimiva yritys, ja miten laaditaan toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma. Yrittäjyys on yksi Humakin erikoisosaamisalueista. Olemme johtava luovan alan yrittäjien sparraaja ja kouluttaja Suomessa ja opiskelijamme ovat menestyneet kansallisissa yrittäjyyskilpailuissa.  Suosittelemme opintojakson rinnalle tarjoamiamme talous- ja markkinointikursseja.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK 

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

3

Kansalaistoiminnan perusteet, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opiskelija:    

Tietää yhteiskunnallisia vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia

Hahmottaa kansalaisyhteiskunnan kehityksen ja järjestötoiminnan erityispiirteet

Kykenee hyödyntämään kulttuurituottajan taitoja kansalais- ja järjestötoiminnassa

Hallitsee yhdistystoiminnan perusteet, kokoustekniikan ja lainsäädännön

Kykenee toimimaan monikulttuurisessa toimintaympäristössä.

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

3

Taiteen tuntemus, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Kulttuurituottaja on taiteen ja kulttuurin moniosaaja, joka tuntee eri taidelajeja ja seuraa taiteesta käytävää ajankohtaista yhteiskunnallista keskustelua. Opintojaksolla tutustutaan taiteeseen, tehdään vierailuja taiteen alan esityksiin ja pohditaan taiteen merkitystä yhteiskunnassa yleisemminkin.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

3

Taidelajiin perehtyminen, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opiskelija tutustuu jaksolla valitsemansa taiteenalan historiaan, toimintakulttuuriin ja oppii keskustelemaan, analysoimaan sekä kirjoittamaan siitä. Kulttuurituottaja on talouden ja kulttuurin moniosaaja, joka seuraa taidekentän tapahtumia ja taiteenalojen kehityksestä.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

3

Kulttuuripolitiikka, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Missä tehdään päätökset kulttuurin rahoista? Kansalllinen, kunnallinen ja EU:n kulttuuripolitiikka määrittelee, millaisille kulttuurituotannoille myönnetään julkista tukea. Opintojaksolla tutustutaan kulttuurihallintoon yhteiskunnan eri tasoilla ja poliittisiin päätöksentekojärjestelmiin. HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

3

Projektitoiminta, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opiskelija:

Tietää projektityöskentelyn erityispiirteet ja toimintatavat kulttuurituotannoissa

Osaa suunnitella, hallinnoida ja johtaa projekteja

Hallitsee tiimityöskentelyn menetelmiä.

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

3

Talouden toimintamekanismit, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Miten talous toimii? Mitä talouden tunnusluvut kertovat? Kuinka hankitaan sponsoreita? Opintojaksolla perehdytään kulttuurituotannon rahoitusmekanismeihin. Tutustutaan myös julkiseen ja voittoa tuottamattomaan rahoitukseen liittyvään lainsäädäntöön. Opitaan soveltamaan sponsoroinnin ja yritysyhteistyön käytäntöjä kulttuurituotannon alaan.Suosittelemme tämän talousosion opiskelemista viimeisenä talousopintojaksona.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

3

Suomen kieli ja viestintä, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojakso sisältää puhe- kirjoitus- ja ryhmviestintää. Puheviestinnässä 1 op opiskellaan vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa (kuunteleminen ja havaintojen tekeminen). Harjoitellaan palautteen antamista ja vastanottamista, esiintymisjännityksen hallintaa, perustelemista ja vaikuttamista sekä havainnollistamisen taitoja. Kirjoitusviestintä 2 op: perehdyttää mm. AMK -kirjoittamiseen,  asiatyyliin, kielenhuoltoon sekä  verkkoviestintään ja sosiaaliseen mediaan.(sähköposti, nettietiketti ja blogikirjoittaminen). Opitaan lähdekäytännöt, tieteellisen tekstin piirteet  ja asiantuntijan tiedonhankinta (verkkokurssi). Ryhmäviestintä 2 op:tutustutaan erilaisiin ryhmiin ja  osallistumistapoihin sekä rooleihin ryhmäviestintätilanteissa. Perehdytään ongelmaratkaisu- ja päätöksentekotaitoihin sekä kokoustaidon ja neuvottelutaidon perusteisiin. HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

3

Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Miten rahoitusta ja varainhankintaa suunnitellaan? Miten laaditaan toimintasuunnitelma? Kuinka tuotantoyhteistyötä suunnitellaan? Tutustut kulttuuritoiminnan suunnittelun ja rahoituksen periaatteisiin ja opit soveltamaan rahoitusosaamistasi käytännössä. Koulutuksessa toteutetaan rahoitus valitussa projektissa, tuotannossa tai organisaatiossa.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

3

Johtaminen, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Miten henkilöitä ja henkilöstöresursseja johdetaan? Mitä vaatimuksia esimiestyöskentelylle asetetaan? Millainen on johtajuus ja johtajan rooli kulttuurituotannoissa?Opinnoissa perehdytään johtamiseen teorioihin ja menetelmiin sekä käytännön esimiestyöskentelyn menetelmiin. Opintojakson suorittaminen kytketään Innovaatiotoiminnan perusteet ja käytännöt tai Syventävien suuntautumisopintojen suorittamiseen.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

Opintokokonaisuudet

JaksoNimiKoulutusOpetustapaVäyläopinto

Yrityspalvelut

NimiKuvausHinta

Coworking Travel Pass

Ratkaisu vaihtuviin tilatarpeisiin liikkuville yrityksille. Mahdollistaa pääsyn yhteisöllisiin työtiloihin kolmessa eri kohteessa ja kahdessa kaupungissa.

197.16 €

Info

Avoimen amk:n opinnot ovat kaikille avoimia. Opinnot maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkokaupassamme.

Paljon opiskelevat maksavat maksimissaan 300 euroa yksittäisistä opintojaksoista. Kun olet käyttänyt 300 euroa verkkokaupassa, seuraavat opintojaksot ovat ilmaisia.

Alumnimme, työttömät ja eläkeläiset saavat yksittäisistä opintojaksoista 50% alennuksen (todiste alennusperusteesta vaaditaan). Saat alennukset vain, jos olet luonut tilin/kirjautunut kauppaamme ennen ostotapahtumaa. Emme myönnä alennusta jälkikäteen jo ostetuista opintojaksoista.

Alennukset tai maksukatto eivät koske opintokokonaisuuksia tai räätälöityjä opintojaksopaketteja (Ks. kaikki ehdot).

Tärkeä: Tilin luominen verkko-opiskelupalveluumme

Kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi Humakin avoimen amk:n verkkokaupassa ja saanut siitä kuittauksen sähköpostiisi, mene osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä henkilötietosi. Tarvitsemme tietojasi, jotta voimme luoda sinulle tilin verkko-opiskelupalveluumme ja voit aloittaa opiskelusi.

Tili