Hankekehittämisen hyödyt käyttöön – Ajatuksia opetuksen ja hankkeiden integroinnista

SotePeda 24/7 -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka aloitti toimintansa keväällä 2018 ja päättyy vuoden 2020 lopussa. Mukana hankkeessa on 24 korkeakoulua.

Hankkeen kokonaisuus jakaantuu työpaketteihin, joissa työpaketti 5:ssa on ollut mukana Humakin yhteisöpedagogikoulutus. Tässä kirjoituksessa on tarkoituksena pohtia, millä erilaisilla tavoilla tutkinto-opetus ja TKI-hanke voivat nivoutua yhteen.

Mielenkiintoiseksi integroinnin tekee se, että hanke on ollut vahvasti Sote-alan hanke, jossa Humak on ollut ainoa kasvatusalan edustaja. Yhtä kaikki, mukana on ollut myös muita monialaisia osallistujia, jotka eivät ole edustaneet Sote-alaa.

Yksi Sotepeda 24/7 hankkeen tavoitteista on monitoimijuuden sanoittaminen yhteiskehittämisessä.

Poseerauskuva, kaksi naista vasemmalla ja kaksi miestä oikealla, neljä henkilöä seisoo Sotepeda-hankkeen julisteen edessä.
Humak ja Diak yhdessä järjestämässä Sotepeda 24/7 -hankkeen työpajaa.

Työpaketti 5:n teemana on monitoimijuus kehittämisyhteisöissä. Monitoimijuus käsitettä on sanoitettu hankkeessa kahdella eri tavalla.

Ensimmäisessä tulkinnassa etuliite ”moni” kuvaa verkostoissa toimimisen moninaisia rooleja, ja toisessa toimijuudella viitataan yksilön aktiivisen toimijan rooliin.

Monitoimijuudella tarkoitetaan julkisen, yksityisen, kolmannen sektorin sekä kansalaisten yhteistä toimintaa. Monitoimijuuden lähikäsitteitä ovat monialainen ja moniammatillinen yhteistyö.

Monitoimijuuden erottaa monialaisuudesta se, että edustettuina ammattilaisten lisäksi ovat kolmas sektori ja kansalaiset. Järjestö- ja nuorisotyössä läheisin käytetty termi on verkostoituminen. (Nieminen, Maijala, Laurila, Ojala, Tamminen, Tolonen & Koivisto 2019)

Värillinen piirroskuva jossa on kuvattu työkalupakissa olevat viisi työkalua.
Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä työkalupakissa on viisi työkalua.

Hanke-kärryt vyöryvät ja vauhti alkaa kiihtyä

Sotepedan aluksi tehtiin hankkeessa kirjoittamisen- ja opinnollistamisen suunnitelmat. Hankkeessa kirjoittamisen suunnitelmassa koostetaan ja päivitetään materiaalin tuottaminen koko hankkeen aikana.

Hankkeen opinnollistamisen suunnitelmassa mietitään mitkä opintojaksot, opiskelijaryhmät ja koulutukset liittyvät hankkeen eri vaiheisiin ja tehtäviin. TKI-hankkeen ja opetuksen yhteistyön toteutuminen perustuu etukäteissuunnitelmaan ja sen jatkuvaan päivittämiseen.

Aito hanke-integrointi edellyttää jokaiselta hankekumppanilta vahvaa tahtotilaa siitä, miten hankkeen sisältö nivotaan mielekkäästi opetukseen ja korkeakoulun toimintaan.

Opiskelijat kehittäjinä hankkeessa

Hankkeen ensimmäisenä vuonna järjestettiin kuusi työpajaa eri puolilla Suomea. Opiskelijat kutsuttiin mukaan hankkeen työpajoihin yhdessä projektipäällikön kanssa. Työpajoihin osallistui muutamia opiskelijoita move- ja tyke-opinnoista, mutta lopputuloksena käynnistyi monitoimijuuden johtaminen opinnäytetyö-prosessi yhdessä Mari Holmroosin (Yhteisöpedagogi AMK, tyke) kanssa.

Mari Holmroosin opinnäytetyö valmistui syksyllä 2020 aiheesta Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä ja ihmisten johtamisen hyvät käytännöt (Holmroos 2020). Mari Holmroos on Humakin stipendiehdokkaana tärkeällä opinnäytetyöllään.

Samanlainen toimintamalli on koettu toimivaksi muissa Humak-hankkeissa: opiskelija tekee kehittävän harjoittelun ja opinnäytetyön Humakin tilaamana. Järjestely edellyttää tarkkaa suunnittelua, ja on selkeästi haastavaa niin opiskelijalle kuin ohjaajallekin.

Tuura -Tukea urapolulle -hankkeessa kehitettiin Humakin alumnitoimintaa ja uraohjausta. Hankkeessa kehittäjän harjoittelun ja opinnäytetyön toteutti move-opiskelija Päivi Hietaniemi. Päivin tehtävät hankkeessa olivat haastavan tason kehittämistehtäviä. Päivi Hietaniemi on Humakin TKI-stipendiehdokas ansiokkaalla työskentelyllään hankkeessa.

Hankkeen ensimmäisenä vuonna materiaaleja otettiin käyttöön osana opetusta mm. Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op opintojaksolla. Opetuksen pääpainona oli eri alojen terminologian tunnistaminen ja yhteisöpedagogin monialaisen roolin ymmärtäminen suhteessa muihin ammattialoihin.

Hankkeen toisissa työpaketeissa kehitetty eettinen opetusmateriaali oli myös mukana opintojaksojen opetuksessa.

Värillinen piirroskuva jossa on hankkeen Ervi-ihmishahmo keskellä. Kuvaan on kuvattu hanketuloksia kuten amk ja yamk suoritetut opintopisteet sekä hankkeen toimijoiden ja opettajien määrä opettajaverkostossa.
Sotepeda 24/7 –hankkeen tulokset.

Hankkeen toisena toimintavuotena yhteisöpedagogitutkinnon päiväopintojen ja move:n verkostojen ja kumppanuuksien kehittäminen opintojaksolla hanketta esiteltiin opiskelijoille, ja sen materiaaleja käytettiin opintojakson opetuksessa. Lisäksi opiskelijat pääsivät osallistumaan työpajoihin, joissa he testasivat case-työskentelyn avulla hankkeen työpakin toimivuutta monitoimijuuden kehittämisessä.

Kyselyssä opiskelijat osallistuivat tutkimukseen, jossa he arvioivat monitoimijuusosaamistaan ennen ja jälkeen asetelmalla. Samankaltaisia työkalupakin testauksia järjestettiin useissa korkeakouluissa. Konkreettinen osallistuminen työpakin kehittämistyöhön koetiin opiskelijoiden joukossa mielekkääksi tavaksi ymmärtää kehittämistyötä käytännössä. Työkalupakki on julkaistu Sotepeda 24/7 -hankkeen verkkosivuilla.

Viimeisenä hankevuonna Yhteisöpedagogi move- ja tyke-opiskelijat tutustuivat valmiiseen työkalupakkiin ja antoivat kehittämispalautetta erityisesti sen käytettävyyteen liittyen. Nyt hankkeen opetusmateriaaleja on runsaasti valmiina ja monet työelämässä olevat yhteisöpedagogiopiskelijat ovat ottaneet niitä käyttöön AOE.fi ja digicampus.fi -palveluiden kautta.

Miten hanke jalkautetaan?

Hanke jalkautetaan juuri näin; suunnittelemalla etukäteen mitä julkaistaan, miten opiskelijat osallistuvat ja mitä hankepartnereille jää hankkeen päätyttyä.

Jos hanketta on aktiivisesti hyödynnetty sen hankekautena, on jalkautuminen tapahtunut osaamisen lisääntymisenä koko hankkeen aikana. Hankkeen lopussa jalkautetaan tietoa syntyneestä kehittämistyöstä ja pyritään nivomaan tuotettua materiaalia kirjoitusuunnitelman mukaisesti opintojaksoille.

Sotepeda 24/7 hankkeessa myös lehtorit osallistuivat opettajaverkoston webinaareihin ja palvelumuotoiluleiriin jo hankkeen aikana.

Sotepeda 24/7 hankkeen loppuraportti: Vahvista SoteDigi – osaamistasi 24/7! ilmestyi 8.12.2020:

https://www.theseus.fi/handle/10024/352815

Sotepeda 24/7 hankkeessa on kehitetty paljon materiaalia opettajien tueksi. Materiaalia on tiedostoina, esityksinä, videoina ja H5P tehtävinä. Kaikki materiaalit ovat vapaasti käytettävissä ja löytyvät osoitteesta: https://digicampus.fi/

Monitoimijuudesta kehittämisyhteisöissä on ilmestynyt myös materiaalia. Kaikki monitoimijuus-työkalut on kerätty työkirjaksi nimeltä Monitoimijuus kehittämisyhteisössä työkalupakki: https://sotepeda247.fi/wp-content/uploads/2020/11/Tyokalupakki.pdf?fbclid=IwAR0na5GokZWL55ez6K4mEH3eVmC1m5Zw5FPIuOj_25P9pQe7jIm1VEn1qHM

Marjaana Laurilan työpaketti 5:n kehittämistyön pohjalta kirjoittama Monitoimijuuskartta-julkaisu on jo kehitysvaiheessa muuttunut suosituksi työkaluksi eri sektoreiden työskentelyssä. Tätä monitoimijuuskartta-työkalua on käyttänyt yli 100 yhteisöpedagogiopiskelijaa osana opintojaan.

http://www.muova.fi/en/yhteistyo/julkaisut/laurila_2020_monitoimijuuskartta_final_17.1.2020.pdf

Aoe:fi palveluun on kerätty kaikki Sotepeda 24/7 hankkeessa tuotetut oppimateriaalit. Joukosta löytyvät myös Humakin työkalut suomen- ja englanninkielisinä:

https://aoe.fi/#/materiaali/827

https://aoe.fi/#/materiaali/933

Kuvat: Sotepeda 24/7 -hanke.

Lähteet:

Hietaniemi, Päivi 2020. Urapolulla jokainen risteys on mahdollisuus. Yhteisöpedagogi AMK, järjestö- ja nuorisotyö. Opinnäytetyö. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020112424090

Holmroos, Mari 2020. Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä ja ihmisten johtamisen hyvät käytännöt. Yhteisöpedagogi (AMK), työyhteisön kehittäjä. Opinnäytetyö. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020101221270

Nieminen Sanna, Maijala Virpi, Laurila Marianne, Ojala Kati, Tamminen Pia, Tolonen Tarja & Koivisto Jaana-Maija, 2019. Sanoitetaan monitoimijuutta – moniammatillisuus, monialaisuus ja monitoimijuus toimialojen diskurssien pyörteessä. Sotepeda 24/7-hankkeen blogi. https://sotepeda247.fi/2019/04/17/sanoitetaan-monitoimijuutta-moniammatillisuus-monialaisuus-ja-monitoimijuus-toimialojen-diskurssien-pyorteessa/

  • Kirjoittaja: Sanna Nieminen, Lehtori, yhteisöpedagogi (AMK), move, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 09.12.2020