Humak on avoimen tiedon lipunkantaja

Videossa esitellään graafisesti Humakin avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämisen periaatteet korkeakoulun toiminnassa. Innovaatiotoiminta, tutkimus ja kehitys on ammattikorkeakoulun lakisääteistä perustoimintaa, jossa saadun tiedon yhteiskunnallisen vaikuttavuuden varmistamiseksi ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet tiedon open access-periaatteen taakse.

Humak edistää avointa tiedettä ja tutkimusta

Humak on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen toiminnassaan. Humakin toimintakulttuuri rakentuu avoimelle tiedon ja osaamisen jakamiselle ja uuden tiedon kehittämiselle verkostoissa. Seuraavaksi ammattikorkeakoulu laatii avoimuuden periaatteita täydentävät sisäiset ohjeet.

Avoimuutta edistetään sekä tutkimus-, kehittämis- että innovaatiotoiminnassa että opetuksessa. Tavoitteena on saada Humakissa tuotettu tieto ja osaaminen kaikkien halukkaiden käyttöön. Avoimuudella parannetaan toiminnan laatua, luotettavuutta sekä vaikuttavuutta ja uusia innovaatioita.

TKI-toiminnan aineistojen ja tulosten avoin julkaiseminen

TKI-toiminnan tulee olla niin avointa kuin mahdollista. Tämä tarkoittaa sitä, että TKI-toiminnassa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat halukkaiden käytettävissä tutkimusetiikan, hyvän tieteellisen käytännön  ja juridiikan asettamissa rajoissa.

TKI-hankkeissa laaditaan aineistonhallintasuunnitelma, jossa huomioidaan aineistojen kerääminen, käsittely, säilytys, uudelleenkäyttö ja julkaiseminen sekä omistus- ja käyttöoikeudet.

TKI-toiminnan aineistot tulee kuvailla, käsitellä ja tallentaa niin, että ne ovat myöhemmin löydettävissä ja käytettävissä. Humak suosittelee käyttämään TKI-toiminnan aineistojen tallennuksessa pitkäaikaissäilytyspaikkoja. TKI-toiminnan sopimuksissa otetaan huomioon avoimuuden periaatteet ja pyritään välttämään perusteettomia aineistojen käytön rajoituksia.

TKI-toiminnan tulokset julkaistaan avoimesti aina, kun se ei ole ristiriidassa rahoittajan, yhteistyökumppaneiden tai kustantajan ehtojen kanssa.

Julkaisut ja Theseus

Kaikki Humakin kustantamat julkaisut ovat ja pysyvästi avoimiaHumak kannustaa henkilökuntaa julkaisemaan avoimissa julkaisukanavissa. Humakin henkilöstön ammatilliset ja tieteelliset julkaisut rinnakkaistallennetaan Theseukseen.

Suosituksia opiskelijoille ja henkilöstölle

  • Humak suosittelee opiskelijoille opinnäytetöiden julkistamista Theseus-verkkokirjastossa ja kertoo opinnäytetyön toimeksiantajille avoimuuden eduista.
  • Humak kannustaa opetushenkilökuntaa jakamaan opetusmateriaalinsa avoimesti ja määrittelemään  materiaalin käyttöehdot.
  • Jokainen humakilainen vastaa näiden periaatteiden toteutumisesta toiminnassaan. Humak perehdyttää henkilöstön avoimen tieteen toiminnan periaatteisiin ja huolehtii tarvittavasta ohjeistuksesta ja neuvonnasta.
  • Humakissa hyödynnetään kansallisia avoimen tieteen ja tutkimuksen kanavia, palveluita ja työkaluja.
  • Kirjoittaja: Jarmo Röksä, Viestintäpäällikkö, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 22.9.2017