Humak kehittää nuorisojärjestöjen tiedontuotantoa

Osaamiskeskus Kentauri on yksi kuudesta OKM:n rahoittamasta nuorisoalan osaamiskeskuksesta. Kentaurin toiminnan keskiössä ovat nuorisojärjestöt. Yhtenä Kentaurin tehtävänä on kehittää ja systematisoida nuorisojärjestöjen tiedontuotantoa. Annetusta tehtävästä Kentaurissa vastaa Humak. Kehitystehtävä on mielenkiintoinen ja monipuolinen. Nuorisoalan järjestökenttä on moninainen ja autonominen, siltä uupuvat monille muille nuorisoalan toimijoille ominaiset rakenteet. Tiedontuotannon merkitys on kuitenkin tärkeä nuorisojärjestöjen kentälle ennakoitaessa rahoitukseen liittyviä muutoksia. Oman vaikuttavuuden osoittaminen, tiedolla johtaminen ja tiedon käyttäminen järjestön omaan strategiseen työhön nostanevat arvoaan jo lähitulevaisuudessa.

1.Kentaurin sisältökuvaus: Osaamiskeskus Kentaurin esittely otsikkotekstin ja SmartArt-kuvan avulla. Otsikko: Osaamiskeskus Kentauri on nuorisoalan järjestöjen osaamiskeskus. Kentaurissa ovat mukana Partio, Humak, Sivis ja TAT. Rahoitus: OKM. SmartArt-kuvassa on 5 laatikkoa, joissa on kuvattu toiminto ja taho, joka toimintoa tekee. 1. Tiedontuotannon kehittäminen (Humak), 2. Tutkimus (Humak + TAT), 3. Vaikuttavuus (Sivis + Humak), 4. Muuttuvat toimintaympäristöt (Humak + Sivis) ja 5. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (Partio, Sivis + TAT).
Osaamiskeskus Kentauri on nuorisoalan järjestöjen osaamiskeskus.

Nuorisojärjestökentän tiedontuotanto osaksi kansallista digikehitystä

Digitalisoituminen on yksi keskeisimpiä aikamme ilmiöitä. Tiedon saavutettavuus, läpinäkyvyys ja vertailtavuus mahdollistavat kaikille tasavertaisen pääsyn tiedon äärelle. Digitalisoituminen tarkoittaa myös asioiden uudelleen ajattelemista ja kehittämistä uudenlaisiin toimintaympäristöihin. Digitalisoituminen ei tarkoita vain lomakkeiden siirtämistä sähköiseen muotoon tai pitkiä Webropol-kyselyitä. Digitaalisen infrastruktuurin, digiosaamisen, digilaitteiden ja -ohjelmistojen kehittyessä myös tiedonkeruun mahdollisuudet lisääntyvät.

On tärkeää pitää nuorisojärjestökenttä digikehityksessä mukana ja ottaa huomioon erilaisten kehityshankkeiden tavoitteita ja askelmerkkejä. Kartoituksissa olemme huomanneet, että nuorisoalan tiedontuotanto digitalisoituu mm. Kuntaliiton Kunnallisen nuorisotyön dokumentaatio -hankkeen ja Olympiakomitean SuomiSport-digipalvelun avulla. Digitalisaation edistämisen ohjelman lisäksi digitalisoituminen näkyy myös kansallisissa hankkeissa, joista mainittakoon Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja Digitoimiston perustaminen ja kansallisen digikompassin laatiminen.

Sidosryhmätyöskentely takaa paremman lopputuloksen tiedontuotannon kehittämisessä

Tiedontuotannon kehittämisessä on osallisena useita eri tahoja, joiden lähtökohdat ja tavoitteet on hyvä tehdä näkyväksi. Tähän kartoitustyöhön Kentaurissa on lähdetty sidosryhmätyöpajojen avulla, joissa kuultiin nuorisojärjestökentän lisäksi OKM:n, AVI:n ja Kuntaliiton asiantuntijoita. Frantic Oy:n vetämät työpajat pidetiin helmi-maaliskuussa ja raportti työpajoista saadaan kevään aikana.

Työpajoissa pohdittiin tiedontuotannon nykytilaa ja tulevaisuutta. Samaan pöytään istuminen yhteisen asian äärellä eri toimijoiden kesken toi esiin jo itse työskentelyvaiheessa sen, kuinka monia näkökulmia aihe sisältää ja mikä merkitys huolellisella pohjatyöllä on kehitystyön kokonaiskuvan kannalta. Suullisessa palautteessa osallistujat kehuivat hyvin organisoituja työpajoja, verkostoitumisen mahdollisuutta, työn peilaamista muiden samanlaisten toimijoiden kesken ja oman työnkuvan sanoittamisen selkiytymistä.

Tämän lisäksi tiedontuotannon kehittämistä sparraa Kentaurin Advisory Boardin asiantuntijoiden joukko. Kävimme myös kuulemassa Valtionvarainministeriön asiantuntijoita valtionavustustoiminnan kehittämisestä ja olemme osallistuneet kansallisen digikompassin sidosryhmätapaamisiin antaen omiakin näkemyksiämme digikompassin sisällöistä.

Tiedontuotannon kehittämisen seuraavat askelmerkit

Kehitystyö etenee jatkossa siten, että aloitamme kehittämään sekä OKM:n valtionavustushakemuslomakettattä kehitteillä olevan OKM-rahoitteisen Kuntaliiton dokumentaatiojärjestelmän oheen integroitavaa tiedonkeruujärjestelmän osiota. Dokumentaatiojärjestelmän yhteyteen kehitettävä osio tehdään nuorisojärjestökentän tarpeita vastaavaksi niin sisällöllisesti kuin rakenteellisesti. Mahdollisia yhteisiä sisältörajapintoja tarkastellaan kunnallisen nuorisotyön kanssa kokonaisjärjestelmän sisällä. Järjestelmä pilotoidaan vuonna 2022 ja sitä jatkokehitetään saadun palautteen perusteella. Varsinaisen järjestelmän on tarkoitus olla käytössä vuonna 2023.

Tiedontuotannon kehittäminen ja raportointi. Viisi laatikkoa ja muutama kuvituskuvake. 1. Valtakunnalliset nuorisoalan järjestöt. Keneltä tietoa kerätään ensimmäisessä kehitysvaiheessa. 2. OKM:n valtionavustus. Tietoa kerätään. 3. Digitaalinen järjestelmä. Tietoa kerätään. Integroitava osio Kuntaliiton kunnallisen nuorisotyön dokumentaatiojärjestelmään. 4. Nuorisotilastot.fi. Tieto raportoidaan AVI:n Nuorisotilastot.fi-sivulle. 5. Kehitystyö on vasta alussa. Tiedonkeruiden sisällöt ja toiminnalliset ratkaisut kehitetään sidosryhmäkartoitusten perusteella ja tuotteet kehittyvät pilotoinnin myötä.
Tiedontuotannon kehittäminen ja raportointi.

Tieto raportoidaan AVI:n Nuorisotilastot.fi-sivulle. Erilaisia raportointimahdollisuuksia kartoitetaan myös kehitteillä olevaan digitaaliseen tiedonkeruujärjestelmään. Tieto on usein tiedonantajien ulottumattomissa tai kerättynä sivustoille. Nuorisojärjestökenttää helpottaisi, mikäli heidän syöttämänsä tieto olisi heidän saatavilla ja tietoja voisi vertailla ainakin jossain määrin muihin nuorisojärjestötoimijoihin.

Kirjoittaja: Niina Autiomäki, Humakin asiantuntija, joka työskentelee osaamiskeskus Kentaurissa tiedontuotannon kehittämisen ja systematisoinnin tiimivastaavana.
Kuvat: Niina Autiomäki.

  • Kirjoittaja: Niina Autiomäki, Asiantuntija, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 14.3.2022