Humakin palveluselvitys, osa 2 – Mitä Humakin palveluille kuuluu?

Raidallinen kukkaruukku, josta kasvaa kolmilehtinen kasvi.

Humanistisessa ammattikorkeakoulussa toteutettiin vuoden vaihteessa ensimmäistä kertaa kattavampi sisäinen selvitys Humakin henkilöstölle ja opiskelijoille tarjottavien palveluiden käyttöasteesta, saavutettavuudesta ja laadusta. Avaamme palveluselvityksen keskeisiä tuloksia kahdessa osassa: ensimmäinen jo aiemmin julkaistu kirjoitus keskittyi Humakin omiin palveluihin. Toisessa osassa avaamme Humakin kampusten yhteydessä olevien opistojen sekä ulkopuolisilta toimijoilta ostettujen palveluiden tilaa ja kehittämistarpeita tulevaisuudessa. Tällaisia ovat muun muassa opistojen aula-, ravintola- ja tilapalvelut, opiskelijoiden liikunta- ja terveyspalvelut sekä henkilöstön työterveyspalvelut.  Selvityksen tulokset käsitellään eri toimijoiden kanssa laadun parantamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi kevään 2022 aikana.  

Aula-, ravintola- ja tilapalvelut käyttäjien silmin

Humak toimii kampusalueillaan opistojen vuokratiloissa käyttäen niiden yhteydessä olevia aula-, ravintola- ja tilapalveluita. Sekä henkilöstö että opiskelijat ovat jokseenkin tyytyväisiä aula- ja ravintolapalveluihin alueellisia laatuvaihteluita lukuun ottamatta. Monet, etenkään opiskelijat, eivät kuitenkaan käytä aulapalveluita. Sen sijaan reilu kolmannes vastanneista, niin opiskelijoista kuin henkilökunnastakin, käyttää kampuksen ravintolapalveluita keskimäärin 1–2 kertaa viikossa. Lähes kolmannes opiskelijoista ei aterioi kampuksilla laisinkaan. Vastaajat toivovat enemmän panostusta kasvis- ja vegaaniruokaan, ruuan ravitsevuuteen ja monipuolisuuteen. Myös hävikkiruuan ja välipalojen myynti sekä ruokalistojen näkyvyys verkossa nousevat toivelistalle.  

Ruokalan tarjoilulinjasto, jossa lautasia ja ruokaa tarjottimella.
Humakilaiset toivovat kampusten ravintolapalveluiden kiinnittävän enemmän huomiota kasvis- ja vegaaniruokaan, ruuan ravitsevuuteen ja monipuolisuuteen. Kuva: Unsplash

Humakilaiset kokevat käytössä olevat tilat haasteellisiksi. Tilojen alhainen käyttöaste johtuu niiden saavutettavuudesta sekä opiskelumuotojen ja työn muutoksesta. Henkilöstöstä reilu 40 prosenttia työskentelee toimipisteellään 1–2 kertaa viikossa ja viidennes tätä useammin. Puolestaan lähes 40 prosenttia käy toimipisteellään vain muutamia kertoja vuodessa. Vastaavasti opiskelijoista kolmannes käy kampuksella 1–2 kertaa viikossa ja yli puolet tätä harvemmin tai ei koskaan. Tämä ei ole yllättävää, sillä useampi kuin joka toinen Humakin opiskelijoista opiskelee joko monimuotototeutuksissa tai kokonaan verkossa. 

Henkilöstön tilojen osalta on mahdollista, että koronapandemiavuodet ovat muuttaneet ehkä pysyvästikin henkilöstön työtilojen vaatimuksia. Etenkin kaivataan erilaisiin opetustilanteisiin soveltuvia tiloja ja niiden päivitystä toimivammiksi ja muunneltavammiksi. Lisäksi toivotaan viihtyisiä ryhmä-, opiskelu- ja taukotiloja opiskelijoille. Yli puolet vastanneista työntekijöistä nimeää pääasiallisiksi syiksi toimipisteen tilojen käyttämättömyydelle työtehtävistä paremman suoriutumisen muualla ja ajan säästön. Lähes 40 prosentilla työtehtävät sijaitsevat verkossa, jolloin ne eivät vaadi läsnäoloa työpisteellä. Toiveena onkin etäopetukseen, ryhmä- ja keskittymistä vaativaan työskentelyyn sopivat tilat. Avokonttorin sijaan tulisi olla työhuoneita, jotka mahdollistavat rauhan tehdä töitä. Myös henkilöstön tauko- ja saniteettitilat kaipaavat paikoin päivittämistä. Palveluselvityksen tiloja koskevat tulokset ovat linjassa vuoden 2021 valmistuvien opiskelijoiden AVOP-kyselyn kanssa, jossa todetaan opiskelutilojen haasteellisuus.  

Opiskelijat ovat selkeästi tyytyväisempiä Humakissa käytössä oleviin verkko-oppimisympäristöihin, -työkaluihin ja -palveluihin kuin fyysisiin tiloihin – korkeinta tyytyväisyys on monimuoto- ja verkkototeutusten opiskelijoilla. Tämä on tervetullut tulos verkko-opetuksen ollessa merkittävässä roolissa Humakissa. Enemmistö kyselyyn vastanneista opiskelijoista ei kuitenkaan toivo lisää verkkopalveluita Humakiin. Osa kokee, että olemassa olevia verkkopalveluita tulisi selkeyttää, jäsentää ja pikemminkin karsia kuin lisätä.  

Opiskelijaliikuntapalvelut vähäisessä käytössä

Humakin tutkinto-opiskelijoiden käytössä ovat muun muassa Zone-, uMove-, Sykettä- ja CampusSport-liikuntapalvelut. Alueellisten opiskelijaliikuntapalveluiden käyttö Humakin kampusalueilla on valitettavan vähäistä. Kyselyyn vastanneista AMK-opiskelijoista jopa 92 prosentilla ei ole kokemusta liikuntapalveluista ja ylempi AMK -opiskelijoista ei kellään. Viikoittain palveluita käyttää vain 5 prosenttia vastanneista opiskelijoista. Opiskelijat toivovat lisää tiedottamista liikuntapalveluista, mikä näkyy myös vuoden 2021 valmistuvien opiskelijoiden AVOP-kyselyssä – Humakin opiskelijat kokevat saaneensa vain jossakin määrin riittävästi tietoa ja tukea hyvinvointiaan koskevissa asioissa. Kesästä 2021 tarjottu Humakin opintopsykologin palvelu on koettu tarpeelliseksi ja osa vastaajista toivookin palvelun laajentamista. Samoin YTHS:n palveluita pidetään hyödyllisinä, mutta niiden saatavuus on paikoin heikkoa – palvelut ovat ruuhkaisia ja jonot pitkiä. 

Nuoria tanssimassa liikuntasalissa.
Liikunta on tärkeä osa opiskelijan arkea. Humakin tarjoamista opiskelijaliikunnan palveluista tulee tiedottaa aktiivisesti. Kuva: Unsplash

Humakin henkilöstö sen sijaan pitää työterveyspalveluitaan toimivina ja on niihin erittäin tyytyväinen. Palveluiden koetaan olevan hyvin saatavilla ja saavutettavissa, tosin palveluiden sisällöstä toivotaan lisää tiedottamista sisäisesti. 

Miten tästä eteenpäin?

Humakin palveluselvitys toteutettiin tässä laajuudessa ensimmäistä kertaa. Humakin tukipalvelut ja yhteistyökumppanit saivat arvokasta palautetta niin henkilöstöltä kuin opiskelijoilta oman toimintansa kehittämiseksi ja laadun parantamiseksi. Lisäksi selvitys antaa tärkeää tietoa Humakin tulevan toiminta- ja palvelurakenteiden kehittämistyöhön. Toteutetaanko palveluselvitys toistamiseen tässä laajuudessa, on vielä linjaamatta. Tämä pilotti antaa kuitenkin hyvän perustan palveluiden laadun jatkuvalle kehittämistyölle ja on helposti kytkettävissä Humakin laatu- ja palautejärjestelmään.  

  • Kirjoittaja: Johanna Henriksson, KM, Hallinnon suunnittelija, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 20.4.2022
  • Kirjoittaja: Titta Pohjanmäki, KL, Hallintopäällikkö, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 20.4.2022