Innovatiivisuus ja yrittäjyysvalmiudet ovat tulevaisuuden työelämätaitoja

Vaakamallinen kuvituskuva, jossa korkkisella seinätaululla graafisesti toteutettuja kuvia eri värisistä liimalapuista, jotka on kiinnitetty tauluun nastoilla. Keskellä iso liimalappu, jossa lukee make things happen.

Luovuuteen ja innovaatioihin kannustaminen ovat universaalisesti tärkeitä asioita, jos haluamme luoda paremman maailman. (YK 2021) Tämä lainaus on kirjoittajan oma motivaatiolause nyt kevättalvella 2022. Pitkään jatkunut Covid-epidemia on ollut harminamme jo kahden vuoden ajan. Lisäksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa monin tavoin kasvavaa huolta tulevaisuudesta.

Kaikissa oloissa, myös kaaoksen keskellä, elämää rikastuttavilla asioilla kuten kulttuurisisällöillä on tulevaisuususkoa luovia merkityksiä. Kulttuurin tuottajat tarvitsevat koulutusta, joka kannustaa luovuuteen, innovaatioihin ja yrittäjyyteen. Suomalaisten oppilaitosten yrittäjyyskoulutuksen ja kasvatuksen lähtökohtina ovat opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset, jotka korostavat yrittäjyystaitoja voimavarana:

Yrittäjyys on mahdollisuuksien havainnointia ja niihin tarttumista sekä kykyä muuttaa ideat sellaiseksi toiminnaksi, joka tuottaa taloudellista, kulttuurista, sosiaalista tai yhteiskunnallista arvoa. Yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen voi oppia. Nämä pitävät sisällään luovuuden, innovaatiokyvyn, riskienhallinnan ja vastuullisuuden, samoin kuin kyvyn suunnitella, asettaa tavoitteita ja johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Yrittäjyysvalmiuksien merkitys korostuu työelämän muutoksessa.
(
OKM, Yrittäjyyslinjaukset koulutukseen)

Humakin kulttuurituotannon lehtori Minna Hautio pitää kädessään pientä sinistä palloa, joka oli Innotutka -yritysvalmennuksessa käytännön innovaatiomenetelmän apuna.
Kuvassa Humakin kulttuurituotannon lehtori Minna Hautio sparraa helmikuussa 2022 Innotutka -valmennuksen yrittäjiä pohtimaan yrityksen kehittämistä tietoisilla innovaatiomenetelmillä. Kuvaaja Laura Päiviö-Häkämies.

Luovien alojen yrittäjyystaitojen tarve korostuu eri näkökulmista

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa (2019) luovien alojen edistäminen nousi yhdeksi hallitusohjelman kärjeksi alan kasvupotentiaaliin perustuen. Tavoitteita konkretisoi valtakunnallinen luovan talouden tiekarttatyö, jonka toimeenpanossa oppilaitoksilla on oma roolinsa yrittäjyysosaamisen koulutus- ja tutkimustyössä
(Luovan talouden tiekartta).

Nuorten näkökulmia tulevaisuuden osaamistarpeista on tutkittu muun muassa Hyvää työtä! –Nuorisobarometrissä, jonka mukaan yhä useampi nuori pohtii yrittäjyyttä tai toimii jo tavalla tai toisella yrittäjänä. Yrittäjät erottuvat tutkimuksen mukaan aineistosta siten, että heidän asenteitaan ja näkemyksiään kuvaa vahva usko itseen, tulevaisuuteen ja omillaan pärjäämiseen.

Humakin kulttuurituotannon YAMK-opiskelijoille ja alumneille teetettiin keväällä 2019 kysely siitä, mitä asioita he nostavat esiin tärkeinä tulevaisuuden opetussisältöinä. Kulttuurisisältöjä täydentävä yrittäjyysosaamisen nousi esiin yhtenä keskeisenä kokonaisuutena. (YAMK -opiskelijoille suunnattu Kutua huomennakin -kysely keväältä 2019. Humakin kulttuurituotannon yliopettaja Pekka Vartiaisen koostama muistio 2019. Julkaisematon lähde).

Muutamia suoria lainauksia Kutua huomennakin -kyselystä:

Työn muotojen muuttuessa yhä useampi tullee työllistymään mikroyrittäjänä tai työllistämään muita mikroyrittäjiä, jolloin muuttuvan talouden mekanismien ymmärrys on ensiarvoisen tärkeää.

Ymmärrystä liiketoiminnasta, yrittäjyydestä, työntekemisen eri muodoista, digitaalisista kanavista ja rahoituksen hankkimisesta.

Luovien alojen yrittäjyys nostettiin muun muassa näiden yllä esitettyjen tarpeiden johdosta aikaisempaa tärkeämpään rooliin Humakin strategiassa. Luovien alojen yrittäjyys on liittynyt sisällöllisesti kulttuurituotannon osaamiskompetensseihin aiemminkin, mutta yrittäjyyttä ei ole erikseen nostettu näin selkeällä kärkiajattelulla esiin.

Kuvassa kansikuva kuvatekstiin linkitetystä teoksesta Luovien alojen nykytila, näkymät ja kasvupotentiaali.
Humakin Creve 2.0. -hankkeessa tuotettiin julkaisu Luovien alojen nykytila, näkymät ja kasvupotentiaali. Kuvaaja Laura Päiviö-Häkämies.

Miten voimme tukea alalla jo toimia yrittäjiä opiskelemaan lisää?

Humakin luovien alojen yrityspalvelu Creve on tehnyt vuosia uraauurtavaa työtä alan yritysten kanssa, mikä on luonut uskottavan pohjan myös luovien alojen yrittäjyyden koulutustuotteiden kehittämiselle. Creven palvelut näyttäytyvät yrittäjien lisäksi kaikille Humakin opiskelijoille yrittäjyyspolun kautta. Tätä yrittäjyyspolkua seuraamalla opiskelija voi kartuttaa yrittäjyysosaamistaan haluamassaan laajuudessa opintojensa aikana.

Yrittäjille suunnattu tutkintomuoto Kulttuurituottaja (AMK), verkkotutkinto luovien alojen yrittäjille on Humakin uusi koulutustuote. Pilottina toteutettava hakukohde on yhteishaussa maaliskuussa 2022. Työelämälähtöinen oppiminen rakentuu ja jalostuu tässä koulutuspilotissa niin, että yrittäjätaustainen opiskelija voi suurelta osin tehdä erilaiset verkkotutkinnon oppimistehtävät ja projektit kehittämällä omaa yritystoimintaansa. Muutoin tutkinnon tavoitteet ja sisältö perustuvat kulttuurituottaja AMK -tutkinnon opetussuunnitelmaan.

Tällä koulutuspilotilla halutaan osaltaan syventää alalla jo toimivien yrittäjien luovuutta, innovatiivisuutta ja yrittäjyystaitoja vielä perusteellisemmin kuin muulla (tutkintoon tähtäämättömällä) täydennyskoulutuksella, jota on jo pitkään tarjottu avoimen AMK:n kautta. Pilotin onnistumista evaluoidaan ensimmäisen kokeiluvuoden aikana ja sen jälkeen.

Lue lisää: Humakin luovien alojen yrittäjyyden osaamiskärjestä.

Ylin kuvituskuva: pixabay.com.

  • Kirjoittaja: Laura Päiviö-Häkämies, FT, Yliopettaja, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 15.3.2022