Näkökulmia nuorisotyöhön Euroopassa

Humak osallistuu aktiivisesti eurooppalaiseen yhteistyöhön nuorisotyön alalla. Syyskuussa 2022 Humak järjesti yhteistyössä Euroopan neuvoston ja EU:n nuorisokumppanuuden kanssa, Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella nuorisotyöntekijöiden korkeakoulutusta käsittelevän asiantuntijatapaamisen. Tänä vuonna toteutettiin ensimmäistä kertaa Humakin nuorisotyön yliopettaja Merja Kylmäkosken ja kollegojen luoma uusi ylemmän AMK -koulutuksen Eurooppa nuorisotyön työkenttänä -opintojakso.

seitsemän nuorta seisoo vierekkäin katsomassa yhdessä auringonlaskua, kädet kohotettuina kohti taivasta
Kuva: Pixabay

Erilaisia käytäntöjä, yhteisiä haasteita

Tein uudelle Eurooppa nuorisotyön työkenttänä -opintojaksolle seitsemän nuorisotyön asiantuntijan videohaastattelut: Jonas Agdur Ruotsista, Rita Bergstein & Kristiina Pernits Saksasta, Kadi Bruus Virosta, Gerard Lohuis Alankomaista, Werner Prinzjakowitsch Itävallasta sekä Mark Taylor Isosta-Britanniasta & Ranskasta suostuivat ystävällisesti jakamaan kokemuksiaan ja näkemyksiään nuorisotyöstä. Lisäksi opintojaksolle saatiin puhujaksi Tanya Basarab, joka työskentelee EU:n ja Euroopan neuvoston nuorisokumppanuuden nuorisopolitiikan ja tutkimuksen parissa. Tässä kirjoituksessa esittelen näiden asiaintuntijoiden ajatuksia nuorisotyöstä.

Asiantuntijat olivat yhtä mieltä siitä, että tällä hetkellä esillä ovat mm. uudet nuorisotyön muodot kuten digitaalinen nuorisotyö, nuorten mielenterveyshaasteet, vaikeasti tavoitettavien nuorten määrän lisääntyminen, kansallisten rahoitusten leikkaukset, projektityön lisääntyminen sekä tarve lisätä nuorisotyön näkyvyyttä ja tunnustamista kaikkialla Euroopassa.

Jonas Agdur on Euroopan InterCity Youth -verkoston puheenjohtaja ja Ruotsin KEKS-nuorisotyöverkoston pitkäaikainen toimija, jonka mukaan: “nuorisotyö mahdollistaa tilan, jossa nuoret voivat asettaa oman asialistansa”. Siksi nuorisotyössä pitäisi aina olla kyse osallisuudesta ja vastavuoroisesta oppimisesta. Agdurin mukaan kansainväliset yhteistyöhankkeet, kuten Europe goes local -hanke, tarjoavat nuorisotyöyhteisöille hienoja oppimismahdollisuuksia. Mark Taylor, eurooppalaisten ohjelmien kokenut kouluttaja, kirjoittaja ja Coyote-lehden päätoimittaja uskoo, että nuorisotyö on tulevaisuudessa entistä ammattimaisempaa ja erikoistuneempaa. Hänen mukaansa nuorisotyö on ollut kansallisista leikkauksista huolimatta vaikuttavaa kaikkialla Euroopassa. Siksi “nuorisotyöntekijänä voit olla ylpeä siitä, mitä teet”, Taylor kannustaa.

Euroopan Unionin ja Euroopan neuvoston logot vierekkäin, nuorisokumppanuus otsikon all
Kuva: EU-CoE Youth Partnership

 

Nuorisotyön tunnustamiseksi tarvitaan yhteisiä ponnisteluja

Euroopan neuvosto näkee nuorisotyön laajana käsitteenä, joka painottuu eri tavoin eri yhteyksissä. Nuorisotyö kattaa yleensä erilaisia sosiaalisia, kulttuurisia, kasvatuksellisia, ympäristöön liittyviä ja/tai poliittisia toimia, joita nuoret tekevät nuorten kanssa ja nuorille. Toimintaan voi kuulua myös urheilua, vapaa-ajan toimintaa tai nuorille suunnattuja palveluja. Monissa Euroopan maissa nuorisotyö ei ole erillinen ammatti vaan esimerkiksi osa sosiaalityötä.

Tanya Basarabin mukaan nuorisotyö on pieni mutta tärkeä ala Euroopassa. Valitettavasti nuorisotyön käsitettä ei vielä tunneta hyvin monissa Euroopan maissa. Siksi tarvitaan yhteisiä ponnisteluja nuorisotyön näkyvyyden ja tunnustamisen parantamiseksi.

EU:n ja Euroopan neuvoston yhteistyö nuorisotyön alalla alkoi yli 25 vuotta sitten. Nykyään nuorisokumppanuus keskittyy nuorisotyön politiikkaan, käytäntöihin ja tutkimukseen nuorisotyön ja nuorten tukemiseksi. Basarab määrittelee nuorisotyön “sosiaaliseksi ja kasvatukselliseksi käytännöksi, jolla tuetaan nuoria siirtymävaiheessa aikuisuuteen”. Luottamukselle rakentuva vapaaehtoinen osallistuminen tekee nuorisotyön roolista erityisen – ja nuorten hyvinvoinnin kannalta ratkaisevan tärkeän.

 

Nuorisotyöntekijöiden osaaminen

Kuten Werner Prinzjakowitsch, Wienin nuorisokeskusten yhdistyksen koulutusjohtaja & Radicalisation Awarenes Network (RAN)  -verkoston asiantuntija korostaa, nuorisotyössä on kyse ensisijaisesti ennaltaehkäisevästä työstä tarjoamalla kaikille nuorille avointa, matalan kynnyksen toimintaa. Prinzjakowitschin mukaan nuorisotyöntekijän on oltava aidosti kiinnostunut nuorista, nähtävä erilaisuus rikkautena ja yksinkertaisesti “nautittava siitä, että voi olla nuorten kanssa” turvallisena aikuisena.

Nuorisotyön osaaminen koostuu kolmesta toisiinsa liittyvästä ulottuvuudesta: 1. tiedot, 2. taidot ja 3. asenteet ja arvot (the Council of Europe Youth Work Portfolio). Haastatellut asiantuntijat korostivat nuorisotyöntekijöiden keskeisinä kompetensseina muun muassa kykyä itsereflektioon, vahvaa työetiikan ymmärtämistä, uteliaisuutta, joustavuutta, avoimuutta, monimuotoisuuden kunnioittamista, tiimityötä, verkostoitumista, monialaista yhteistyötä ja viestintätaitoja sekä tarvetta jatkuvaan oppimiseen ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Ammatin tunnustamisen kannalta on ratkaisevan tärkeää, että nuorisotyöntekijät pystyvät dokumentoimaan nuorisotyön ainutlaatuisen roolin, arvot, tavoitteet ja tulokset, kuten Kristiina Pernits Saksan SALTOsta ja Rita Bergstein JUGEND für Europasta korostavat. Viimsin kunnan nuoriso- ja koulutusosaston päällikkö Kadi Bruus Virosta korostaa, että nuorisotutkimus on välttämätöntä nuorisotyön vaikutusten ja merkityksen osoittamiseksi. Bruusin mielestä “nuorisotyö on erityinen ammatti, ja nuorisotyöntekijät Euroopassa ja muualla muodostavat erityisen perheen”. Alankomaiden Amstelveenissä sijaitsevan P60 Youth Venuen johtaja Gerard Lohuisin mukaan “nuorisotyö on hienointa työtä, mitä voi tehdä, koska nuorilta oppii jatkuvasti”.

ALT-teksti: kaksi nuorta seisovat kaulakkain katselemassa maisemaa ja kumpikin pitää toisella kädellä kiinni Euroopan unionin lipust
Kuva: Euroopan komissio

 

Vihreämpi, osallistavampi, digitaalisempi ja kansainvälisempi tulevaisuus

Suomessa on nuorisotyön alalla monia asioita, joista voimme olla ylpeitä: meillä on nuorisotyön korkeakoulutusta ja täällä nuorisotyö on tunnustettu ammatti. Basarabin mukaan monet suomalaiset nuorisotutkijat tunnetaan hyvin Euroopassa ja suomalaiset nuorisojärjestöt ovat olleet aktiivisia tuomaan esiin nuorten ääntä. Meillä on kuitenkin omat haasteemme ja parannettavaa, kuten lasten ja nuorten yksinäisyys ja mielenterveysongelmat (THL 2021). Siksi on tärkeää oppia kansainvälisen yhteistyön kautta hyvistä käytännöistä muualla.

Tänä vuonna 2022 on vietetty Euroopan nuorisovuotta , jonka tavoitteena on ollut nostaa esiin eurooppalaisten nuorten merkitystä aktiivisina toimijoina, jotka rakentavat parempaa tulevaisuutta: vihreämpää, osallistavampaa ja digitaalisempaa. Kuten Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen korosti nuorisovuoden aloitustilaisuudessa, meidän on kuunneltava nuorten ääntä, sillä he ovat muutoksen tekijöitä: “Pandemia on vienyt nuorilta monia mahdollisuuksia – tavata ja saada uusia ystäviä, kokea ja tutkia uusia kulttuureja. Vaikka emme voi antaa heille tätä aikaa takaisin, ehdotamme, että vuosi 2022 julistetaan Euroopan nuorisovuodeksi. Nuoret ovat keskeisellä sijalla poliittisessa päätöksenteossa ja poliittisissa prioriteeteissamme niin ilmasto-, sosiaali- kuin digitaalisissa kysymyksissä. Lupaamme kuunnella heitä.”

Humakin Eurooppa nuorisotyön työkenttänä -opintojaksolle osallistuneet opiskelijat olivat innoissaan saadessaan oppia eurooppalaisilta nuorisotyön asiantuntijoilta. Opiskelijoiden palautteen mukaan kansainväliset näkökulmat antoivat heille uusia ideoita, intoa ja motivaatiota nuorisotyön ammattilaisina. Ajankohtaisista haasteista huolimatta on tärkeää ylläpitää sekä nuorten että nuorisotyöntekijöiden toivoa, sillä kuten Mark Taylor kiteytti: “nuorisotyöllä on oma tärkeä roolinsa rauhanrakentamisessa”.

 


Haluatko oppia lisää nuorisotyöstä Euroopassa?

Osallistu Humakin Eurooppa nuorisotyön työkenttänä -opintojaksolle kevätlukukaudella 2023 ja tutustu näihin Nuorisokumppanuuden hyödyllisiin tiedonlähteisiin:

 

  • Kirjoittaja: Laura Keihäs, FM, lehtori, yhteisöpedagogikoulutus (järjestö- ja nuorisotyö), Humanistinen ammattikorkeakoulu, 12.12.2022