OPS muuttui – Alumnit yhteisöpedagogien osaamis- ja kehittymistarpeiden asiantuntijoina tutkinnon vahvuusaloilla

Lukuvuoden 2018–2019 alkaessa Humakissa otettiin käyttöön uudet opetussuunnitelmat. Uuden opsin myötä uskon, että Humak näkyy entistä vahvempana ja ketterämpänä toimijana vahvuusaloillamme ja houkuttelevana kehittäjäkumppanina.

Yhteistöpedagogikoulutuksessa on nyt kolme yhteiselle ammatilliselle osaamisperustalle rakentuvaa profiilia:

  • Järjestö- ja nuorisotyö
  • Työyhteisöjen kehittäjä
  • Outdoor and AdventureEducation

Tutkinnon perusta on kaikissa profiileissa yhteinen. Ne perustuvat entuudestaan tutulle yhteisöllisen, pedagogisen, yhteiskunnallisen ja kehittämisosaaminen kompetenssiperustalle.


Vahvempi näkyvyys vahvuusaloilla tavoitteena

Kolmella yhteisöpedagogitutkinnoilla haluamme näkyä entistä vahvempana toimijana strategisilla vahvuusaloillamme:

  • Nuorisotyö ja yhteisöllisyys
  • Järjestötyö
  • Työyhteisöjen kehittäminen ja Kotoutuminen sekä
  • Seikkailukasvatus ja elämysmatkailu

Humakin amk-tutkinnoissa on useita osaamistavoitteiltaan yhteisiä opintojaksoja. Opiskelijalle ne näyttäytyvät vahvasti kaikille tutkinnoille yhteisinä ammatilliseen kehittymiseen ja työelämävalmiuksiin kuuluvina opintoina, jotka huomioivat sekä kansalliset että kansainväliset toimintaympäristöt.

Digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia on lisätty erityisesti uusissa monimuotototeutuksissa. Syksyllä avattu digikampuson avannut myös päiväopiskelijalle mahdollisuuden valita tarjolla olevia verkko-opintoja. Opiskelun ja muun elämän yhteen nivomisesta on näin tullut entistä joustavampaa.


Opiskelijat mukaan TKI-toimintaan

Vahvuusaloihin kiinnittyvä työelämätaitojen ja alan oppiminen perustuu entistä vahvemmin työelämän verkostoissa ja Humakin TKI-hankkeissa tehtyihin opintoihinsekä työn ja vapaaehtoistoiminnan monipuolisiin opinnollistamismahdollisuuksiin. Tästä on esimerkkinä tuore Suomen Partiolaiset ry:n kanssa solmittu yhteistyösopimus partioharrastuksessa opittujen tietojen ja taitojen tunnustamisesta Humakin opintoihin.

Opiskelijat saavat kiinnostavia kehittymismahdollisuuksia Humakin toteuttamissa hankkeissa, ja tulokset ovat olleet myönteisiä. Projektikumppanit ovat saaneet kehityshankkeistaan enemmän tuloksia,ja lehtoreilta saadun palautteen perusteella hankkeissa harjoitelleet opiskelijat ovat löytäneet nopeammin tiensä työmarkkinoille.

 

Alumnit ovat arvokkaita oppimisen mahdollistajia

Opetussuunnitelmaprosessi on jatkuva prosessi. Tavoitteenamme on vahvistaa entistä enemmän toteutettavien opintojen työelämärelevanssia.  Tutkintojen osaamistavoitteiden tulee vastata nykyisiä työelämän tarpeita ja samalla taipua vastaamaan tuleviin ammatillisiin osaamis- ja kehittämistarpeisiin.

Humakille on tärkeää vahvistaa suhteitaan alumneihinsa. Yhteistyö antaa arvokasta ja ajankohtaista palautetta vahvuusaloistamme, mutta on tärkeää myös laadukkaiden ja pedagogisesti perusteltujen oppimisympäristöjen kehittämisessä.

Vuoropuhelussa alumnien kanssa kerrytämme arvokasta tietoa tutkintoa opiskelevien ammatillisen kehittymisen tarpeistaja uramahdollisuuksista. Toiminnalla on kaksi tavoitetta:

  • Joustavien, ammatillisiin kehittymistarpeisiin vastaavien opintopolkujen kehittäminen
  • Alumnien kokemuksen ja asiantuntijuuden näkyväksi tekeminen ja jakaminen nykyisille opiskelijoille

Alumneilta saadun palautteen ja dialogisen yhteistyön ansiosta voimme suunnata tutkintojemme profiileita ja kehittämistarpeita työelämän tarpeiden ja vaatimusten mukaan.

Kaiken tämän ohella alumnit ovat parhaita mahdollisia työelämävalmentajia tutkintoa suorittaville opiskelijoille.  Yhteisöpedagogialumnit näyttävät tässä vaiheessa tietä laajemmalle alumnitoiminnan kehittämiselle.

  • Kirjoittaja: Tarja Nyman, KL, yliopettaja, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 28.9.2018