Teot ja ideat julki ja jakoon

 Julkaisutoiminta tekee ammattikorkeakoulussa olevan osaamisen näkyväksi. Tuottajuuden ja kulttuurin välittäjätoiminnan vahvuusalan asiantuntijat tuottavat uutta tietoa alan kehittämiseksi.

Tehtäviini tuottajuuden ja kulttuurin välittäjätoiminnan vahvuusalan yliopettajana kuuluu alan julkaisutoiminnan koordinointi ja kehittäminen. Haluan edistää ja vahvistaa julkaisutoimintaa ja tsempata alan osaajia tuottamaan tietoa osaamisestaan ja ajatuksistaan kulttuurituotannon toimialan ja kulttuurin välittäjätoiminnan kehittämiseksi.

Julkaisutoiminnan avulla ammattikorkeakoulu toteuttaa lain määräämää tehtäväänsä: ”Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista.” (Ammattikorkeakoululaki 932/2014.)

Lakitekstin vaade soveltuu mielestäni tuottajuuden ja kulttuurin välittäjätoiminnan vahvuusalalle parhaiten, kun se nähdään otsikon ”toimialan valtakunnallinen kehittäminen” ja vielä laajemmassa mielessä otsikon ”yhteiskunnallinen vaikuttavuus” alla. Toki toimimme alueilla ja kehitämme omalta osaltamme myös alueiden elinkeinorakennetta, mutta otan mielelläni tämän laajemman yhteiskunnallisen näkökulman. Näin siksi, että Humak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka rakentuu vahvuusalojensa kehittämiselle ja verkostomaiselle osaamisen jakamiselle koko maassa ja kansainvälisesti.

Kulttuurin ja luovien alojen välittäjätoiminta ja valtionhallinnon odotukset

Kulttuuri- ja luovien alojen välittäjätoiminnalle ja sen kehittämiselle asetetaan paljon odotuksia valtionhallinnon suunnasta esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategiassa 2025 (OKM 2017). Kulttuurituotannon toimiala ja kulttuurituottajien ammattikunta on suhteellisen uusi. On vielä paljon tehtävää sen varmistamisessa, että kulttuurituottajien ammattikunta tunnistetaan ja tunnetaan välittäjätoiminnan tärkeänä osana. Julkaisut ovat siksi olennaisessa osassa, kun osoitamme, että meillä on yhteiskunnallista vaikuttavuutta, ja että meillä on paitsi tekomme tehtävänä myös sanamme sanottavana toimialan kehittämisessä. Julkaisujen avulla teemme näkyväksi koulutuksissa ja hankkeissa syntyvää uutta tietoa, uusia oivalluksia ja osaamista. (Kts. esim. Kaalikoski 2016, Kaalikoski 2017.)

Yhteistyötä ja yhteiskunnallista vaikuttamista

Julkaisujen kirjoittaminen yhdessä opiskelijoiden kanssa antaa opiskelijoille tärkeää tiedon tuottamisen ja omien ajatusten kirjalliseen muotoon saattamisen osaamista tulevaa työuraa varten. Yhteiskirjoittaminen kollegojen kesken avaa uusia ajatuksia, haastaa, tukee ja sparraa. Ideoidensa ja ajatustensa kanssa ei tarvitse olla yksin.

Erityisesti hanketoiminta mahdollistaa paljon erilaisia julkaisumahdollisuuksia ja monenlaisia yhteistyömuotoja. Hyvinä esimerkkeinä toimivat vaikkapa juuri ilmestyneet Lähiöiden osallisuuskirja (Lindholm 2018) ja Festaripörssi-hankkeen piirissä syntynyt julkaisu Vapaaehtoistyö nuorten syrjäytymisriskin vähentäjänä, Festaripörssi-hankkeen analysointi ja johtopäätökset (Iso-Aho & Lindholm 2018), joissa kirjoittajiin kuului niin Humakin henkilöstöä, työelämäkumppaneita kuin opiskelijoitakin.

Uutta tietoa on mahdollista tuottaa monissa eri julkaisemisen muodoissa: artikkeleina alan ja sitä sivuavien alojen eri julkaisuissa, yhteisjulkaisuina hankekumppanien kanssa, hankeblogeina, videoblogeina eli vlogeina ja muina av-julkaisuina. Mahdollisuuksia on monia.

Vahvuusalan hankkeet ovat syntyneet siksi, että niiden idea ja ajatus on yhteiskunnallisesti tärkeä, ja että niiden avulla pyritään saamaan uutta tietoa ja kokeilemaan uusia toimintamalleja toimialan kehittämiseksi. Viranomaisten tekemät hankepäätökset perustuvat poliittiseen ohjaukseen ja yhteiskunnalliseen tarpeeseen kehittää eri toimialoja ja toimialojen yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. Siksi havaintojen ja tulosten jakaminen julkaisemisen eri muodoissa on paitsi tärkeää, myös velvollisuus.

Pedagogiikkaan ja esimerkiksi koulutuksen digitalisaation mukanaan tuomiin uusiin sovelluksiin liittyvä julkaisutoiminta taas on tärkeää perinteisten koulutusorganisaatioiden välisen hyvien käytäntöjen vaihdon, siihen liittyvän toisilta oppimisen ja koko koulutus- ja korkeakoulusektorin toiminnan kehittämiseksi. (Kts. esim. Timonen 2018.)

Koulutuksen kehittämiseen liittyvät julkaisut ovat nyt myös aiempaakin tärkeämpiä siksi, että koulutukselliset tavoitteet ja sisällöt lisääntyvät nopeasti muidenkin kuin vakiintuneiden koulutusorganisaatioiden toiminnassa, muun muassa yrityskentällä. Vahvaa pedagogista osaamista on hyvä jakaa ja tulee jakaa.

Lähteet

Ammattikorkeakoululaki (932/2014). http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140932. (Viitattu 26.3.2018.)

Iso-Aho, Juha & Lindholm, Arto (toim.) (2018). Vapaaehtoistyö nuorten syrjäytymisriskin vähentäjänä. Festaripörssi-hankkeen analysointi ja johtopäätökset. Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja, 52. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-456-295-9.

Kaalikoski, Katri (toim.) (2016). Tuottajan duunit 2: Taidot, talous, tulevaisuus. Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja, 16. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-456-259-1.

Kaalikoski, Katri (2017). Tuottajuus ja kulttuurin välittäjätoiminta palveluksessanne!. Teoksessa Johansson Tuula & Äärynen Mikko (toim.) Väläyksiä Humakista. Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja, 47. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-456-288-1, s. 25-29.

Lindholm, Arto (2018). Lähiöiden osallisuuskirja. Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja, 49. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-456-290-4

OKM (2017). Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:20. Helsinki: Opetus ja kulttuuriministeriö. URN:ISBN:978-952-263-466-5.

Timonen, Päivi (2018). Toimiva webinaari. Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 51. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-456-293-5.

  • Kirjoittaja: Katri Kaalikoski, Yliopettaja, VTT, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 22.5.2018