Työelämäyhteistyökysely Humakissa – Työelämäpedagogiikan käytäntöjen arviointia

Toteemi-hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke, jossa luodaan tehostettuja rakenteita ja toimintatapoja vahvistamaan korkeakouluopiskelijoiden työmarkkinoille kiinnittymistä ja työllistyvyyttä. Hankkeessa vahvistetaan korkeakoulun ja työelämän välistä yhteiskehittelyä, jossa opiskelijat oppivat ja työelämä sekä korkeakouluopetus uudistuvat. (Toteemi 2018a.)

Toteemi-hankkeen Humakin osatoteutuksessa tavoitellaan opintojen aikaisen työssäkäynnin mallintamista oppimisympäristöksi ja opintosuorituksiksi seuraavilla toimenpiteillä:
– Kulttuurialan ja tulkkausalan koulutuksen harjoittelun ja työssä tapahtuvan oppimisen kehittäminen
– Digitaalisten oppimis- ja työskentelyalustojen kehittäminen
– Valmistuneiden opiskelijoiden laadullisten urapolkujen, erityisesti yrittäjyydessä, selvittäminen sekä saadun tiedon hyödyntäminen opinnoissa ja alumnitoiminnassa
Joustavat opintopolut ja oppimisympäristöjen uudistaminen vahvistavat opiskelijalähtöistä työelämän kehittämistä ja lehtoreiden työelämäosaamisen kehittämistä. (Toteemi 2018b.)

Osana Toteemi-hankkeen toteutusta Humak suorittaa vertaisarvioinnin Lahden ammattikorkeakoulun (Lamk) kanssa. Vertaisarviointia varten kumpikin ammattikorkeakoulu teki syksyllä 2018 työelämäyhteistyöstä itsearviointikyselyn, johon osallistui opetushenkilöstöä, opiskelijoita ja työelämän edustajia. Tämä teksti sisältää Humakin työelämäkyselyn tuloksia.

Itsearviointikyselyn tuloksia voidaan käyttää hyväksi Humakin työelämäpedagogiikan kehittämisessä. Tulokset tukevat opiskelijoiden aloitus-, väli- ja loppukyselyjen pohjalta laadittavaa pedagogista kehittämissuunnitelmaa. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää Humakin muiden valtakunnallisten pedagogisten kehittämishankkeiden, kuten eAMK ja Tuura, yhteis- ja jatkokehittelyssä.

Olen itse toiminut Toteemi-hankkeen Humakin toimintojen projektipäällikkönä ja itsearviointikyselyn toteuttajana sekä tulosten analysoijana. Vertaisarvioinnin yhteinen loppuraportti Lamk:in kanssa valmistuu keväällä 2019.

Kyselyn taustaa

Humakin työelämäkyselyyn tuli vastauksia kaikkiaan 48, joista 19 oli Humakin henkilöstöltä, 18 opiskelijoilta ja 11 työelämän edustajilta. Taustakysymyksissä kartoitettiin myös vastaajien koulutusala. Humakin henkilöstöltä ja opiskelijoilta vastauksia tuli kaikkien koulutusten edustajilta. Työelämän edustajilta vastauksia saatiin vain tulkkauksen koulutuksesta.

Kyselyssä oli työelämäpedagogiikan käytännöistä neljä eri teemaa, joissa kussakin oli 4–8 väittämää, joihin vastattiin asteikolla ”Täysin eri mieltä” – ”Täysin samaa mieltä” ja ”En osaa sanoa”. Jokaisen teeman jälkeen oli mahdollisuus antaa avovastauksella lisäpalautetta väittämistä. Lisäksi lopussa oli mahdollista antaa yleisiä havaintoja ja kehittämisehdotuksia Humakin työelämäyhteistyöstä.

Itsearvioinnin tuloksia

Itsearviointikyselyyn vastanneet Humakin opiskelijat, henkilökunta ja työelämän edustajat olivat lähes samaa mieltä siitä, että Humak auttaa opiskelijaa uran rakentamisessa. Humakin opiskelijoiden työelämäsuhteen kehittäminen näkyi myös vastaajien mielestä Humakin opetus- ja ohjauskäytännöissä. Sen sijaan Humakin henkilöstön valmennus- ja ohjausosaamiseen ei oltu kaikkinensa tyytyväisiä. Niin henkilöstö kuin opiskelijatkin pitivät sitä riittämättömänä, työelämän edustajilla tästä ei ollut selkeää näkemystä. Myöskään Humakin opettajien työelämätietouden jatkuva päivittäminen ei henkilöstön ja opiskelijoiden mielestä toteudu riittävässä määrin. Humakin nähtiin kuitenkin tarjoavan eri opiskelijaryhmille erilaisia oppimisen ratkaisuja. Yli puolet kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että Humak edistää yritystoiminnan opinnollistamista. Humakissa on myös kyselyn tulosten perusteella hyvin toimivat osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt, mutta niiden seuraamisesta ei ollut tietoa (Kuva 1.).

Kiinnittyvyys ja pysyvyys
Kuva 1. Korkeakouluopiskelijoiden työmarkkinoille kiinnittyvyys ja työllistyvyys

Voidaan todeta (Kuva 2.), että kyselyn tulosten perusteella Humakin opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet osallistua työelämän kehittämisprojekteihin ja TKI-toimintaan. Niin Humakin henkilöstö, opiskelijat kuin työelämän edustajatkin olivat pääsääntöisesti sitä mieltä, että Humakin opiskelijoita valmennetaan työelämän tehtäviin ja tuetaan oman alan työtehtävien ja opintojen yhdistämisessä. Humakin opiskelijat osallistuvat työelämän uudistamiseen ja kehittämiseen työpaikoilla. Edellä mainittuun tuli kuitenkin työelämän edustajien puolelta kritiikkiä avovastauksissa, joissa todettiin muun muassa ”Opiskelijat ovat hyvin vasta-alkajia siinä työssä, mitä meillä (työpaikoilla) tehdään, enkä koe vahvasti, että alamme opiskelijoilla (tulkkaus) olisi ollut kovin paljon uudistavaa tai kehittävää annettavaa yhteisömme toimintaan”.

Helka Luttisen blogi
Kuva 2. Työelämäyhteistyön uudistuvuus ja opettavaisuus

Humakin opintojaksojen tavoitteet ja sisällöt soveltuvat kyselyn tulosten perusteella työn opinnollistamiseen pääsääntöisesti hyvin. Humakissa opinnollistamisen suunnitelman laadintaan saatavilla olevista työkaluista ja -menetelmistä mielipiteet jakaantuivat. Lähes puolet oli kuitenkin sitä mieltä, että Humakissa on käytössä toimivia osaamisen tunnistamisen menetelmiä, ja että Humakin ja työelämän yhteistyö on toimivaa (Kuva 3).

Helka Luttisen blogi
Kuva 3. Työn opinnollistamisen ratkaisut

Humakissa levitetään hyviä käytäntöjä -teeman väittämien vastauksia vallitsi ”En osaa sanoa” -vastausten suhteellisen suuri osuus. Myös myönteisten vastausten suhteellinen osuus oli koko kyselyn pienin. Opiskelijat ja työelämän edustajat eivät osanneet sanoa, jaetaanko Humakissa hyviä opetukseen liittyviä työelämäkäytänteita yli koulutusten. Henkilöstöstä puolet oli väittämän takana ja puolet väittämää vastaan. Humakin työelämäkyselyyn vastanneista puolet ei myöskään osannut sanoa vaihtaako Humak hyviä opetukseen liittyviä työelämäkäytänteitä muiden ammattikorkeakoulujen tai kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Humakin alumniverkostoja hyödyntämisestä ei ollut tietoa etenkään opiskelijoiden ja työelämän edustajien keskuudessa. Henkilökunnan mielipiteet asiasta jakaantuivat (Kuva 4.). Avovastauksissa alumnitoiminnan kehittäminen nähtiin polkevan paikallaan ja että sen vastuut ovat epäselvät.

Humakissa kehitetään hyviä käytänteitä
Kuva 4. Hyvät käytänteet

Pohdittavaa

Humakin työelämäyhteistyön itsearvioinnista voidaan jo nyt nostaa esille muutamia kehittämiskohteita. Uraohjaus ja työelämäyhteistyö nähtiin personoituvan usein yksittäisiin henkilöihin ja ohjaajiin. Palautteissa nostettiin esille myös haaste, että ahotoinnista huolimatta opinnoissa ei ole mahdollisuus edetä nopeutetusti pakollisten opintojen aikataulun takia.

Mietittävä asia on myös, miten kommunikoidaan opintosisällöt työnantajalle. Monissa tilanteissa opiskelijoita kannustetaan olemaan suoraan yhteydessä työnantajaan, jotta he oppisivat työelämätaitoja ja työnhakutaitoja. Haasteena tässä toisaalta on, että opiskelijan kommunikoima näkökulma opintojakson oppimistavoitteita on usein opettajaa suppeampi.

Työelämän edustajat toivovat selkeästi enemmän tietoa ja konkretiaa. Haasteina on usein, että puhumme oppilaitoksen kieltä, ja työelämäkumppani ei aina ymmärrä moduleitamme ja termistöämme. Työelämän edustajat haluaisivat nykyistä enemmän yhteistyötä ja opiskelijoiden mukana oloa kehittämisessä.

Humakin tunnettavuutta toivottiin lisättävän laaja-alaisesti yli toimialarajojen. Kuntien ja järjestöjen kanssa haluttiin solmittavan alueellisia sopimuksia. Humakin työelämäyhteistyöhön toivottiin kaikkinensa lisää systemaattisuutta, selkeyttä, rakenteita, prosesseja, läpinäkyvyyttä ja tasalaatuisuutta.

Toteemi-hankkeen puitteissa työelämäyhteistyöstä tehdyn itsearviointikyselyn tulokset on hyvä ottaa osaksi keväällä 2019 opiskelijakyselyiden pohjalta tehtävää pedagogista kehittämissuunnitelmaa. Kehittämissuunnitelmassa on huomioitava myös muista Humakin valtakunnallisista pedagogisista kehittämishankkeista saatavia tuloksia. Ensi vuoden aikana valtakunnallisten pedagogisten kehittämishankkeiden tulosten pohjalta olisi mahdollista laatia käsikirja työelämä- ja digipedagogiikan yhdistymisestä joustavissa opintopoluissa.

Lähteet

Toteemi 2018a. Toteemi – Työstä oppimassa, työhön. Viitattu 11.12.2018. http://www.amktoteemi.fi/

Toteemi 2018b. Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak). Viitattu 11.12.2018.
http://www.amktoteemi.fi/fi/humanistinen-ammattikorkeakoulu-humak

Toteemi logo + slogan

  • Kirjoittaja: Helka Luttinen, FM, koulutussuunnittelija, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 14.12.2018