Vapaaehtoistoiminta katsoo tulevaisuuteen

Henkilö pitelee pahvikylttiä edessään. Kyltissä lukee volunteers needed.

Vapaaehtoistoiminnan kenttä on kohdannut muun yhteiskunnan tavoin suuria muutoksia parin viime vuoden aikana. Vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan kaikille avointa, omasta vapaasta tahdosta tehtävää ja korvauksetonta työtä, joka hyödyntää kolmatta osapuolta perhe- ja ystäväpiirin ulkopuolelta (Pessi ja Oravasaari 2010). Korona-aika sulki monet toiminnot pitkäksi aikaa tai pakotti ne siirtymään verkkoon. Ukrainaista saapunut pakolaisaalto on taas parhaillaan synnyttänyt uuden vapaaehtoistoimijoiden pop up -toiminnan. Useilla paikkakunnilla on käynnistynyt pakolaisia auttavia yhteisöjä helpottamaan kotiutumista ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Yhtäkkiset muutokset tulevat harvoin ennalta tiedostettuina, sen olemme saaneet lähivuosina oppia, mutta voisiko tulevaisuutta kuitenkin ennakoida tai voisiko edes joihinkin tulevaisuusskenaarioihin valmistautua etukäteen. Näiden kysymysten parissa työskennellään parhaillaan aktiivisesti kahdessa vapaaehtoiskentän kannalta merkityksellisessä valtakunnallisessa hankkeessa.

 

Kohti tulevaa ennakoinnin keinoin

Kansalaisareena on aloittanut keväällä 2022 kolme vuotta kestävän Kohti tulevaa -ennakointihankkeen. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on vahvistaa kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisvaikuttamisen tulevaisuuskestävyyttä. Tulevaisuuskestävyydellä tarkoitetaan järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen valmiutta seurata toimintaympäristön muutoksia sekä taitoja käyttää ennakointi- ja tulevaisuusmenetelmiä. Toimijoiden olisi osattava havainnoida ja ymmärtää erilaisia yhteiskunnallisia muutosilmiöitä ja niiden vaikutuksia ihmisiin ja yhteisöihin.

Hankkeessa ajatellaan, että on tärkeää muotoilla uudenlaista osallisuutta ja vapaaehtoistoimintaa, jotta se vastaa ihmisten tulevaisuusnäkymiin ja yhteiskunnallisiin muutoskulkuihin. Tavoitteena on lisätä ihmisten toiveikkuutta tulevaisuutta koskien ja vahvistaa ihmisten kykyä tunnistaa omia kyvykkyyksiään, voimavarojaan ja sitä kautta uudenlaisia osallistumisen mahdollisuuksia. Erityisesti hankkeessa halutaan tuoda kuuluville myös sellaisten ryhmien ääniä, joiden ääni ei tulevaisuuspuheessa vielä kuulu.

henkilöhahmo ojentaa vihreää kasvia kuvaajaa kohti
Vapaaehtoistoiminta on aina kaksisuuntaista toimintaa hyödyntäen aina sekä tekijäänsä että sen kohdetta. Kuvaaja: Mikhail Nilov, Pexels.

 

Ennakoinnista kansalaistaito

Kohti tulevaa -hankkeen tavoitteena on tehdä ennakointiosaamisesta kansalaistaito. Tulevaisuusymmärryksen ja ennakointitiedon avulla halutaan kehittää järjestö- ja vapaaehtoiskentän osaamista ja toimintaa. Hankkeen kautta osallistujat oppivat ymmärtämään niitä inhimillisiä tarpeita, joihin tarvitaan tulevaisuudessa apua ja tukea sekä tunnistamaan monimuotoisten kohderyhmien kansalaisvaikuttamisen tarpeita ja osallisuuden muotoja. Näin monipuolistetaan mahdollisuuksia kansalaisvaikuttamiseen, kasvatetaan järjestö -ja vapaaehtoistoimijoiden valmiuksia kohdata tulevaisuuden tuomia muutoksia sekä lisätään ymmärrystä siitä, miten yhteiskunta ja sen eri toiminnot ovat muuttumassa lähitulevaisuudessa. Lisäksi yhteisöt oppivat hyödyntämään tulevaisuusymmärryksen menetelmiä ja ennakointitiedon analyysejä toiminnassaan.

Humak on mukana hankkeen ohjausryhmässä. Vaikka hanke on ollut käynnissä vasta puoli vuotta, se on löytänyt paikkansa vapaaehtoistoimijoiden parissa erittäin hyvin. Hankeen projektipäällikön kalenteri on täyttynyt lukuisista hankkeen esittelypyynnöistä ja hankkeen verkostotapaamiset ovat tavoittaneet jo nyt runsaasti osallistujia. Näyttäisi siltä, että järjestö- ja yhdistyskentällä on herätty tulevaisuusajatteluun ja siihen haetaan työkaluja ja vertaistukea.

 

Ikääntyvien asema vapaaehtoistoiminnassa

Toinen vapaaehtoistoimintaa kehittävä hanke on Oikeusministeriön Vapaa! – Frii! –hanke. Sen tavoitteena on vakiinnuttaa vapaaehtoistoiminnan asemaa ikääntyvässä yhteiskunnassa. Hanke on käynnistetty toimeenpanemaan sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimaa kansalliseen ikäohjelmaan 2030 liittyvää demokratiaohjelmaa 2025.

Vapaa!- Frii! –hankkeen taustalla on havainto koronapandemian ajalta, jolloin varsinkin ikäihmisten mahdollisuudet osallistua vapaaehtoistoimintaan olivat minimissään. Kriisin jälkihoidon kannalta on tärkeää tukea ikääntyvien vapaaehtoistyön mahdollisuuksia, samoin kuin saada nuoremmat ikäryhmät kiinnostumaan vapaaehtoistyön tekemisestä jatkossakin. Kyse on osaltaan vapaaehtoistyön kentän varautumisesta erilaisiin toimintaympäristön muutoksista aiheutuviin vaikutuksiin.

Henkilö pitelee pahvikylttiä edessään. Kyltissä lukee volunteers needed.
Uusille vapaaehtoisille on monessa yhdistyksessä aina tarvetta. Toimijoiden tulisi miettiä, miten uudet vapaaehtoiset saataisiin tuntemaan itsensä tervetulleiksi mukaan toimintaan. Kuvaaja Julia. M. Cameron, Pexels.

Tässäkin hankkeessa ennakoidaan vahvasti tulevaa. Hankkeen tavoitteena on nimittäin selvittää vapaaehtoistyön tietopohjaa ja kehittää ratkaisuja ja malleja vapaaehtoistyön tukemiseksi, ja sen houkuttelevuuden lisäämiseksi. Vapaa! – Frii! -hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön yhteistyössä sidosryhmien kanssa kehiteltyjä ratkaisuja ja malleja, joilla motivoidaan ja rohkaistaan ikäihmisiä osallistumaan vapaaehtoistyöhön sekä toisaalta sitoutetaan nuorempia ikäryhmiä mukaan toimintaan.

Hankkeessa on myös tarkoitus valmistella tarvittavat suositukset mahdollisesti esiin nousevien vapaaehtoistyön tekemiseen liittyvien lainsäädännöllisten tai hallinnollisten esteiden ratkaisemiseksi. Näiden lisäksi hankkeen tavoitteisiin kuuluu selvittää tarve vapaaehtoistyön parissa toimivia eri sektoreita ja toimijoita yhteen tuovan yhteistyöfoorumin perustamiselle sekä käynnistää foorumin toiminta.

 

Koulutusta vapaaehtoistoiminnan johtamiseen tarjolla

Humakissa on pitkä kokemus vapaaehtoistoimijoiden kouluttamisesta. Suosittu Vapaaehtoistoiminnan johtaminen organisaatioissa -osaamiskokonaisuus (3 x 5 op) antaa valmiudet suunnitella, johtaa ja kehittää vapaaehtoistoimintaa erilaisissa organisaatioissa ja eri toimialoilla. Yksi osa koulutusta on muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen. Opinnoissa perehdytään muun muassa ennakoinnin työkaluihin ja tulevaisuuden muutostrendeihin. Opinnot sopivat kulttuuritapahtumissa, liikuntaorganisaatioissa sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöissä tai vaikkapa kuntasektorilla toimiville vapaaehtoistoiminnankehittäjille, koordinaattoreille, ohjaajille ja tuottajille. Koko opintokokonaisuus suoritetaan verkossa omaa taustayhteisöä kehittäen.

Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy 7.11.2022. Koulutuksen voi ostaa valmiina tuotepakettina tai suorittaa kokonaisuudesta yksittäisiä opintojaksoja oman tarpeen mukaan. Lue lisää https://kauppa.humak.fi

Kuuntele myös Vapaaehtoistoiminta-aiheinen Humakin podcast.

 

 

Lähteet

Pessi, A. B., & Oravasaari, T. A. (2010). Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä: Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta. (Avustustoiminnan raportteja; Nro 23). RAY. http://www.kansalaisareena.fi/RAYraportti23.pdf

  • Kirjoittaja: Juha Iso-Aho, kulttuurituotannon lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 14.10.2022
  • Kirjoittaja: Sanna Pekkinen, kulttuurituotannon lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 14.10.2022