Yhteisöpedagogin koulutuksen osaamisen syventäminen yhdessä eurooppalaisten kollegojen kanssa Bremenissä

Toimiva kansainvälinen verkosto antaa lisäarvoa niin korkeakouluhenkilöstön kuin opiskelijoiden ammatillisuuden kehittämiselle ja mahdollistaa uusien toimintatapojen ja ideoiden syntymistä. European Network of Social Work Universities eli SocNet-verkosto ( http://www.socnet98.eu/) koordinoi vuosittaista kansainvälistä viikkoa, missä saman alan ammattilaiset ja opiskelijat ympäri Eurooppaa työskentelevät ajankohtaisten teemojen parissa. Humanistinen ammattikorkeakoulu eli Humak on ollut aktiivinen jäsen SocNet-verkostossa vuodesta 2013. Keväällä 2018 Humakista lähti opetushenkilökuntaa ja opiskelijoita Bremeniin syventämään korkeakoulumme kansainvälistä osaamista. Tässä blogissa kuvataan kansainvälisen viikon tuoma lisäarvo korkeakoulukentällä toimivien henkilöiden ja opiskelijoiden näkökulmasta ja sitä, millä tavalla kansainväliseen toimintaan osallistumisen voi nähdä myös edistävän järjestö- ja nuorisotyökentän kehittämistä.

International University Weeks, Bremen
Bremenin kansainväliselle viikolle 2018 osallistujat

Eurooppalainen SocNet-verkosto korkeakoulujen kansainvälisyyden mahdollistajana

SocNet-verkosto yhdistää 15 eurooppalaista korkeakoulua ( http://www.socnet98.eu/our-members/), joissa opetetaan sosiaalityötä ja sosiaalityön rajapinnoilla toimivia koulutuksia kuten yhteisöpedagogin koulutus. Verkoston toiminta käynnistyi jo vuonna 1998. Humak liittyi SoCNet- jäseneksi vuonna 2013 ja on siitä asti ollut aktiivinen toimija SocNet-verkostossa ja sen kehittämistyössä. Lehtori Sari Höylä toimii verkostossa Humakin edustajana ja koordinaattorina. Hän tapaa muita verkoston koordinaattoreita säännöllisesti. ”Verkosto on pysynyt tiiviisti ydintehtävässään eli jäsentensä yhteistyön mahdollistajana kansainvälisen viikon avulla”, kertoo lehtori Höylä.

Kansainvälinen viikko eli International University Week on näkyvä osa SocNet-verkoston toimintaa. Viikon aikana verkosto järjestää seminaareja neljässä Euroopan kaupungissa samanaikaisesti. Kansainvälisen viikon vetovastuu vaihtelee vuosittain, mutta ajankohta pysyy suunnilleen samana eli loppukeväällä. Kansainvälisen viikon teemat valitsee järjestävä korkeakoulu, mutta niistä sovitaan koordinaattorien tapaamisissa. Teemat ovat ajankohtaisia ja tiiviisti alan aihepiiriin liittyviä. Teeman puitteissa sekä vieraat että isännät järjestävät opetusta viikon aikana.

Korkeakouluille jo olemassa olevat kansainväliset verkostot ovat erityisen tärkeitä tänä päivänä, kun uusien kansainvälisten verkostojen luomiseen on niukasti aikaa ja resursseja korkeakouluissa. Myös hyväksi koetun toimintatavan hyödyntäminen, eli kansainvälisen viikon jokavuotinen järjestäminen, edesauttaa ja sujuvoittaa toiminnan ylläpitämistä. Sekä järjestäville korkeakouluille että osallistujille kynnys on madallettu kun viikon raamit ja käytännön järjestelyt ovat ennestään tuttuja. Humakin henkilökunta ja mukaan lähtevät opiskelijat valmistautuvat aina huolellisesti viikkoon, sillä tavoitteena on tehdä Humakin osaaminen tunnetuksi kansainvälisesti ja houkutella muualla opiskelevia opiskelijoita kansainväliseen vaihtoon Humakiin.

Ihmisoikeudet ja moninaisuudet kohtaaminen

Keväällä 2018 kansainvälisen viikon teema Bremenissä oli ihmisoikeudet (Social Work and Human Rights). Humakista osallistuivat lehtori Satu Riikonen, koulutussuunnittelija Janina Sjöstrand sekä yhteisöpedagogiopiskelijat Mirja Marold, Sanna Kosonen ja Petri Ruotsalainen.
Viikon aikana sekä opettajat että opiskelijat osallistuivat lukuisiin mielenkiintoisiin työpajoihin ja opetustuokioihin sekä tekevät aiheeseen liittyviä tutustumiskäyntejä. Viikon teema oli erityisen sopiva ja ajankohtainen Humakille, sillä Humakin yhteisöpedagogikoulutuksen uudessa opetussuunnitelmassa (2018–2024) on entistä enemmän opintojaksoja, joissa syvennetään osaamista eri kulttuurien ja moninaisuuksien kohtaamisessa. Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusopintoihin sisältyvät muun muassa opintojaksot Ihmisoikeudet ja moninaisuudet kohtaaminen, Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen sekä Kansainvälisen ja monikulttuurisen toiminnan kehittäminen. Kansainvälisillä oppiaineilla ja osallistumalla kansainväliseen toimintaan, kuten esim. SocNet-viikkoon, pyrimme Humakissa varmistamaan tulevien nuoriso- ja järjestötyön toimijoiden osaamista yhä moninaisissa työ- ja asiakasyhteisöissä.

Humakin henkilökunnan (Riikosen ja Sjöstrandin) vetämässä työpajassa kansainvälisellä viikolla Bremensissä kerrottiin millaisia keinoja Suomessa hyödynnetään maahanmuuttajien työllistymisessä. Pohdittiin osallistujien kanssa maahanmuuttajien haasteita ihmisoikeusnäkökulmasta ja opiskelijat kertoivat millaisia keinoja heidän kotimaassaan käytetään. Vuorovaikutus ja kanssaoppiminen ovatkin kansainvälisen toiminnan peruspilareita. Jaetaan osaamista siitä, miten Suomessa edistetään kotouttamista ja maahanmuuttajien kotouttamista ja saadaan kuulla muiden eurooppalaisten toimintatavoista ja malleista. Näitä uusia malleja voidaan hyödyntää Suomen järjestö- ja nuorisokentällä.

Professori Christian Spatscheck, Bremenin korkeakoulusta ( http://www.iuw-hsbremen.de/), aloitti oman työpajansa kysymällä työpajan osallistujilta ”Miten ihmisoikeudet näkyvät työssäsi tai opinnoissasi?”. Keskustelun pohjaksi Spatscheck oli jakanut osallistujille kirjallista materiaalia kuten ihmisoikeusjulistuksia, joita kävimme läpi pienissä ryhmissä ja joita pystyimme hyödyntämään keskustelujen pohjustuksina. Joitakin ryhmäläisiä jännitti, sillä kysymys ihmisoikeuksista tuntui abstraktilta ja vaikeasti hahmotettavalta, erityisesti vieraalla kielellä. Tunnelma ryhmissä rentoutui nopeasti. Työpajan osallistujat huomasivat että aihetta voi puida konkreettisten esimerkkien ja omien kokemuksien kautta. Italialainen opiskelija Solja kertoi harjoittelustaan kehitysvammaisten laitoksessa ja siitä, miten edisti siellä ollessaan asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua uimakouluun. Soljan esimerkki rohkaisi muitakin opiskelijoita kertomaan kokemuksistaan ja yhdessä pohdimme niiden yhteyttä ihmisoikeuksiin. Pian Spatscheckilla oli vaikeuksia saada keskustelu loppumaan. Työpajan yhteenveto kerättiin fläppipaperille. Suurin anti työskentelystä oli ryhmissä käydyt keskustelut ja vaihdetut kokemukset sekä oivallukset toimintojen samankaltaisuuksista ja erilaisuuksista ympäri Eurooppaa.

Opiskelijoille annos eurooppalaista näkökulmaa

Kansainvälinen viikko on opiskelijoille antoisa tapa luoda eurooppalaista verkostoa ja syventää yhteisöpedagogin osaamista. Viikoilla on tarjolla työpajoja, luentoja ja vierailuja sosiaalityötä tekevissä organisaatiossa. Vaikka sosionomikoulutus ja yhteisöpedagogikoulutus eroavatkin toisistaan, yhteistyö yli koulutusrajojen johtaa yhteisöpedagogiopiskelijoiden oman ammatillisen identiteetin kirkastamiseen ja vahvistamiseen. Valmistuttuaan yhteisöpedagogi työskentelee usein samojen asiakkaiden kanssa kuin sosionomit ja monialainen yhteistyö on kentällä usein arkipäivää.

Viikon aikana Humakin yhteisöpedagogiopiskelijat oppivat uusia asioita sekä ihmisoikeuksista että niiden julistuksista, valvonnasta ja toteuttamisesta. Yhteisöpedagogiopiskelija Sinikka Kosonen kiteyttää matkan antia: ”Näen, että yhteisöpedagogi voi hyvin työskennellä ihmisoikeuksien parissa, ja ne liittyvät vahvasti alaamme. Itse tulen tulevaisuudessa opintojeni aikana ja tulevassa työssäni pohtimaan ihmisoikeuksia ja niiden toteutumista enemmän.” Sinikka tiivistää. Sinikan mielestä parasta olivat mielenkiintoisten työpajojen lisäksi uusiin ihmisiin tutustuminen. Hän suosittelee kansainväliseen viikkoon osallistumista myös muille opiskelijoilla.

Kansainvälisen viikon aikana paikalliset opiskelijat järjestävät vierailleen mukavia vapaa-ajanviettotapahtumia, juhlia ja kaupunkikierroksia, joten aika ei käy kenelläkään pitkäksi. Tutustuminen toisiin opiskelijoihin on tehty helpoksi.

Toimialan jatkuva kehittäminen kansainvälisyyden kautta

Tulevana keväänä 2019 kansainväliseen viikkoon voi osallistua Itävallassa, Belgiassa, Tsekeissä tai Skotlannissa. Näiden viikkojen teemat selviävät hyvissä ajoin ennen kevättä, mutta varmaa on, että innostavia työpajoja ja mielenkiintoisia keskusteluja on luvassa.

Kansainvälisen viikon tuoma lisäarvo korkeakoulussa toimiville henkilöille ja opiskelijoille on korvaamaton oman ammatillisuuden rakentamisessa ja syventämisessä. Osallistuminen kansainväliseen viikkoon mahdollistaa henkilökunnan jatkuvaa oppimista, oman ammattiosaamisen syvenemistä ja antaa laajemman kansainvälisen ymmärryksen kyseisestä ajankohtaisesta teemasta. Viikon aikana on mahdollisuus tutustua uuteen mielenkiintoiseen kirjallisuuteen ja lähteisiin ja työpajoissa ja luennoilla voi oppia uusia pedagogisia menetelmiä, joita voi kotiin tullessa hyödyntää omassa opetuksessa.

Kansainvälinen viikko luo sekä henkilökunnalle että opiskelijoille tärkeitä verkostoja, joita voidaan hyödyntää monella tavalla. Henkilökunnalle SocNet-verkoston kautta saadaan uusia tuttavuuksia ja yhteyshenkilöitä, joiden kanssa voi lähteä edistämään yhteisiä kansainvälisiä hankkeita tai kehittämään opiskelijoille kansainvälisiä intensiivivaihtoja. Opiskelijoille osallistuminen kansainväliseen viikkoon luo heille muun muassa syvempää ymmärrystä yhteisöpedagogin työllistämismahdollisuuksia kansainvälisillä työmarkkinoilla.

Humakissa tehdään tiiviisti yhteistyötä työelämäkumppanien kanssa sekä opetuksen yhteydessä että hankkeissa. Kansainvälisellä viikolla saatu kokemus ja osaaminen siirtyvät tällä tavalla luontevasti järjestö- ja nuorisotyön kentälle meidän jatkuvan yhteistyön puitteissa.

Osallistumalla SocNet-verkoston jokavuotiseen kansainväliseen viikkoon luomme käsitystä yhteisöpedagogin eurooppalaisesta toimintakentästä ja tuodaan Suomeen uutta osaamista järjestö- ja nuorisotyön kentälle.

  • Kirjoittaja: Satu Riikonen, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 09.1.2019
  • Kirjoittaja: Janina Sjöstrand, koulutussuunnittelija, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 09.1.2019