Youth Work

The youth of today are the leaders of tomorrow. They’ll have many complex issues to solve in the future, for example related to climate change and the aging of the population. Youth work supports the growth and development of young people by giving them the tools to live and build a meaningful life for themselves and society. Youth work has seen an increase in new mobile operating environments in addition to the traditional operating environments. Globalisation and the rapidly changing field of youth work require a proactive attitude in youth work, in its training as well as in the fields of research and development.

Osallisuus, yhteisöllisyys ja yhteisöt

Participation is a central theme in Humak’s youth work. Humak’s youth work training and development furthers the participation and influence opportunities of youths as outlined in the goals of national youth act. Humak

Humakin nuorisotyössä osallisuus on keskeisessä asemassa. Humakin nuorisotyön koulutus- ja kehittämistoiminta edistää nuorisolain tavoitteiden mukaisesti nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Lisäksi Humak tukee nuorisotyön osallisuutta yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa tekemällä vaikuttamistyötä. Humakilaiseen nuorisotyöhön kuuluu myös työelämäkumppaneiden ja nuorisotyön opiskelijoiden osallisuus.

Nuorisotyön kohteeksi nähdään niin yksittäiset nuoret, nuorten ryhmät kuin yhteisöt. Yhteisöllisyys ymmärretään monitasoisesti. Se voi olla luonteeltaan sekä nuorisotyön työyhteisökohtaista, alueellista, kansallista tai kansainvälistä. Lisäksi se voi olla myös nuorten keskinäistä yhteisöllisyyttä tai ylisukupolvista yhteisöllisyyttä. Valtakunnallisena toimijana Humak varmistaa alueellista yhdenvertaisuutta nuorisotyön koulutuksen ja kehittämistoiminnan saatavuudessa muodostaen samalla yhden nuorisotyön yhteisön.

Humakin nuorisotyön strategiset painopisteet

Painopistealueilla työskennellään sekä yksilöiden että yhteisöjen parissa. Leikkaavia teemoja ovat osallisuus, digitaalisuus ja kansainvälisyys.

  1. Nuorten inkluusio
    Humakin nuorisotyön nuorten inkluusiota käsittelevä painopistealue tavoittelee nuorten parissa työskentelevien kohtaamisosaamisen ja inkluusio-osaamisen vahvistamista edistäen samanaikaisesti nuorten osallisuutta ja syrjäytymisen ehkäisyä tukien kaikkien nuorten merkityksellistä elämää. Erityisen huomion kohteena ovat NEET-nuoret (NEET = Not in Employment, Education or Training) ja kulttuurivähemmistöihin kuuluvat nuoret, kuitenkaan ns. ”tavallisia nuoria” unohtamatta. Yksi Humakin tehtävistä on yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Humakin nuorisotyö toteuttaa tätä tehtävää edistämällä nuorten syrjäytymisen ehkäisyä, esimerkiksi kehittämällä etsivää ja sosiaalista nuorisotyötä. Kehittämistyössä kansainvälisyys ja digitaalisuus ovat keskeisiä välineitä innovaatioihin.
  2. Nuorten elämänkulku
    Nuorisotyössä nuoret kohdataan kokonaisvaltaisesti. Nuorisotyölle mikään inhimillinen ei ole vierasta. Nuorten elämänkulkuun fokusoituvalla painopistealueella työskennellään nuorten vapaa-ajan, työn ja koulun sekä muiden instituutioiden kentillä kaikkien nuorten merkityksellisen elämän tukemiseksi. Nuorisotyön tehtäväksi nähdään osallisuuden vahvistaminen nuorten arjessa sekä erilaisissa virallisissa, että epävirallisissa yhteisöissä, joihin he kuuluvat. Nuorisotyön ympäristöt ymmärretään laaja-alaisesti myös nuorten vapaa-ajan ylittäviksi. Tässä suhteessa haastetaan nuorisolain rajausta nuorisotyöstä nuorten vapaa-aikaan kuuluvana työnä. Esimerkkinä tästä on koulussa tai muissa laitoksissa tehtävä nuorisotyö.Painopistealueen erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat erilaiset e-ilmiöt, ja sen tutkimus- ja kehittämistyössä otetaan huomioon myös erilaiset elektroniset toimintatavat ja ilmiöt sekä niiden hyödyntäminen nuorisotyössä. Painopistealueen keskeisiä teemoja on nuorisotyöntekijöiden jaksaminen ja työnrajaus digitalisoituneessa maailmassa.
  3. Nuorten aktiivinen kansalaisuus ja kestävä kehitys.
    Nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen ja kestävään kehitykseen fokusoituva painopistealue vahvistaa nuorisotyön osaamista nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen tukemisessa nuorten osallisuuden kehittämiseksi. Perinteisen edustuksellisen demokratian ja järjestöpohjaisen vaikuttamisen rinnalle on noussut uusia vaikuttamisen muotoja, joissa vaikuttamista tehdään arkielämässä, esimerkiksi kulutusvalintojen kautta.Globalisaatiokehitys haastaa nuorisotyön entistä kansainvälisempään työotteeseen. Nuorten huoli ilmastonmuutoksesta vaatii nuorisotyön osaamista kestävän kehityksen tematiikassa. Globaalikasvatus, mediakasvatus ja ihmisoikeudet ovat painopistealueen keskeisiä teemoja. Nuorisotyön tehtäväkenttään kuuluu myös demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen.Nuorisotyössä tarvitaan myös entistä vahvempaa digitaalisuuden ja sosiaalisen median hallintaa, sekä taitoa kehittää nuorten monilukutaitoa, mediakriittisyyttä ja kommunikaatiotaitoa.

Nuorisotyö luottaa kumppanuuksiin

Humak kuuluu nuorisotyön kouluttajien, Allianssin, Kanuunan, Kirkkohallituksen ja Nuorisotutkimusseuran muodostamaan Nuorisotyön yhteistyöverkostoon. Korkeakouluista keskeisimmät yhteiskumppanit ovat muut yhteisöpedagogikouluttajat Xamk ja Centria. Nuorisotyön yhteistyöverkoston lisäksi Humak on mukana myös Haave-verkostossa. Valtakunnallisten verkostojen lisäksi Humakin kampusten nuorisotyön lehtorit toimivat aktiivisesti alueellisissa verkostoissaan. Kansallisten verkostojen lisäksi Humak on mukana myös kansainvälisissä nuorisotyön verkostoissa.

Humakin nuorisotyön strategiset kumppanit ovat kunnallisen nuorisotyön osalta Kanuuna ja järjestöissä tehtävän nuorisotyön osalta Allianssi. Oman lisänsä Humakin nuorisotyöhön tuo Nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus -osaamiskeskus, jossa Humak on mukana. Yksittäisistä järjestöistä keskeinen strateginen kumppani on Aseman Lapset ry, jonka kanssa tehtävä yhteistyö kiinnittyy sekä nuorten elämänkulkuun, että syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviin painotuksiin. Tutkimuksen osalta keskeisin kumppani on Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto, jonka kanssa on solmittu yhteistyösopimus. Digitaalisuutta koskevan strategisen painopistealueen näkökulmasta keskeinen yhteistyökumppani on Koordinaatti ja Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus. Nykyisten yhteystyökumppaneiden lisäksi Humakin nuorisotyön ovi on avoin myös uusille yhteistyökumppaneille. Humak on kiinnostunut monialaisesta yhteistyöstä nuorisotyön kehittämiseksi.

Humakin nuorisotyöllä ei ole yritysmaailmassa strategisia kumppanuuksia. Strategisesti on mielekästä hakea yrityskumppanuutta tekniikan alan yrityksistä, joiden liiketoiminta liittyy digitaalisuuteen ja koodaamiseen.