EDUSIGN & SIGNEDU: JOINT VENTURE OF CURRICULUM STUDIES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SIGN LANGUAGE


Suomessa ja Ruotsissa viittomakieltä käyttävät kuurot henkilöt ovat voineet nauttia yhteiskunnallisista viittomakielen tulkkauspalveluista jo yli puolen vuosisadan ajan, mikä on myös mahdollistanut tasa-arvoisen osallistumisen koulutukseen kaikilla asteilla samoin kuin työllistymisen eri aloille.

Balkanin alueella, esimerkiksi Turkissa, viittomakielen tulkeille tarjottava koulutus on Pohjoismaihin verrattuna vielä alkutekijöissään eikä viittomakielentulkkien määrä ole mitenkään riittävä tarpeeseen nähden. EduSign-hankkeella pyritään lisäämään viittomakielen tulkeille tarjottavaa kandidaattitasoisten koulutusohjelmien määrää Turkissa. Tätä kautta myös tulkkausalan tutkinnon suorittaneiden viittomakielen tulkkien määrää voidaan kasvattaa, millä tulee laajentamaan kuurojen henkilöiden kouluttautumismahdollisuuksia ja työllistyvyyttä.

Hankkeessa kehitetään opetusohjelmat eri tutkintoihin ja perustetaan neuvoa antava yhteistoimintaelin, joka jatkaa opetusyhteistyötä hankkeen jälkeen. Hankkeessa kokeillaan myös tekoälyä hyödyntävän tekstintunnistusohjelman yhdistämistä viittomakielten digitaalisiin kokoelmiin ja selvitetään, ovatko tulokset käyttökelpoisia esimerkiksi viittomakielen tulkkien koulutuksessa.

Tavoitteet

Hankkeessa laaditaan malliopetussuunnitelmat viittomakielen tulkkien korkeakoulutukseen, erityisesti niitä maita ajatellen (mm. Balkanilla), jossa BA- ja/tai MA-tutkintoa ei ole tarjolla. Huomiota kiinnitetään myös valmistavaan koulutukseen.

Lisäksi hankkeessa testataan Turkissa kehitettyä viittomakielen avoimia korpuksia hyödyntävää ja tekstien tunnistamiseen muokattua tekoälypohjaista algoritmia ja sen toimintaa suomenkielisessä ja suomalaisia viittomakorpuksia hyödyntävässä ympäristössä. Tässä yhteydessä tutkitaan, miten tekstistä viitottuun formaattiin päin toimivaa konekäännöstä voidaan hyödyntää viittomakielen tulkkien koulutuksessa.

Hankkeessa perustetaan myös eurooppalainen, avoin yhteistyöfoorumi ylläpitämään yhteistyötä tulkkikoulutusta tarjoavien korkeakoulujen välillä.

Hankeaika (päivämäärinä): 03.03.2022 – 03.09.2024
Projektipäällikkö: Päivi Rainò
Sähköposti paivi.raino@humak.fi
Osaamiskärki Viittomakielten tulkkaus
Vaikuttavuusalue EU/ETA maat
Partnerit: Istinye-yliopisto, Istanbul, Turkki
www.istinye.edu.tr
Humanistinen ammattikorkeakoulu, Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus -vahvuusala, Suomi
www.humak.fi
Tukholman yliopisto, Kielitieteen laitos, Ruotsi
www.su.se
Turkin Kuurojen Liitto, Ankara
Turkin viittomakielentulkkien liitto
Rahoittaja: EU: Erasmus+
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): > 100 000 – 300 000 euroa