JärKeä – Järjestötyöhön kestävyyttä

JärKeä – Järjestötyöhön kestävyyttä –hankkeella vastataan Pohjois-Savon alueella työskentelevien järjestötoimijoiden
työhyvinvoinnin haasteisiin ja riskitekijöihin (vrt. Kaunismaa & Lind 2014). Tavoitteena on lisätä Pohjois-Savossa
ammatillista järjestötyötä tekevien työntekijöiden työhyvinvointia sekä syventää järjestöjen hallituksissa toimivan
luottamusjohdon työnjohdollista osaamista. Myös ammatillista järjestötyötä tekevien työssä jaksaminen, työurien
pidentyminen ja työn tuottavuus ovat parantuneet. Järjestötyöntekijöiden työhyvinvoinnin kysymykset ovat myös
johtamisen kysymyksiä.

Päätavoitteena on, että hankkeen aikana mukana olevien Pohjois-Savossa toimivien järjestöjen työntekijöiden
työhyvinvointi on parantunut. Työssä jaksaminen, työurien pidentyminen ja työn tuottavuus ovat lisääntyneet.
Tavoitteena on myös se, että järjestöjen luottamusjohdon työnjohdollinen osaaminen on lisääntynyt. Hanke tarjoaa
työhyvinvoinnin ja työn kehittämisen tueksi tietoa, tukea ja välineitä alueella toimivien järjestöjen työntekijöille ja
luottamusjohdolle. Hankkeessa hyödynnetään lähitapaamisten lisäksi etäyhteyksiä ja verkkovalmennusta.
JärKeä-hanke kehittäää ammatillista järjestötyötä tekevien työhyvintintia ja järjestöjen luottamusjohdon työnjohdollista
osaamista. Hankkeen lisäarvona on tuoda mukaan luottamusjohdon työnjohdollisen osaamisen lujittaminen, mikä
aiheena on noussut esiin aiemmista hankkeista. Uutta on se, että hankkeessa toteutetaan myös järjestölähtöiset
prosessit, joilla tuetaan juuri tietyn järjestön työhyvinvoinnin tarpeita. Järjestöt ovat hyvin monimuotoisia toimijoita
kooltaan, tehtäviltään ja organisoinniltaan. Siksi toimenpiteissä tulee lähteä tarpeista.

JärKeä-hankkeen tuloksena syntyy:

1. Tietoa Pohjois-Savossa järjestöissä työskentelevien työhyvinvoinnin tilasta ja kehittämistarpeista.
2. Modulimuotoiset valmennuskurssit ammatillista järjestötyötä tekeville sekä luottamusjohdolle, jotka ovat avoimesti
saatavilla pohjoissavolaiset.fi -alustalla
3. Vertaisoppimista ja -mentorointia
4. Työntekijöiden koettu työhyvinvointi lisääntyy
5. Järjestöjen osaaminen työhyvinvoinnin ja työkulttuurin osalta on lisääntynyt, järjestöt ovat saaneet taitoa
järjestölliseen itsearviointiin ja kehittämiseen.
6. Järjestöt ovat saaneet tukea hankkeesta työyhteiösrakenteen selkeyttämiseen ja työn muutoksen ja muuttuvien
olosuhteiden hallintaan.

Projektipäällikkö: Erja Anttonen
Sähköposti erja.anttonen@humak.fi
Matkapuhelinnumero +358400349245
Hankeaika (päivämäärinä): 1.4.2020-30.9.2022
Partnerit: Humak koordinoi hanketta (mukaan tavoitellaan 50 pohjoissavolaista yhdistystä)
Rahoittaja: ESR 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 251 480 euroa/ 62 870 euroa
Vahvuusala:  

Hankkeen verkkosivut: http://jarkea.humak.fi/