Lookout – osaamisen uudet suunnat: täsmävalmennus luovien alojen ammattilaisille koronakriisistä selviytymiseen

Lookout-hankkeen logo.

Luova ala on eri tutkimusten mukaan kärsinyt lentoliikenteen ohella eniten Covid-19 aiheuttamasta liiketoiminnan laskusta. Kulttuuri- ja taidealojen opiskelijat ja vastavalmistuneet ovat myös Keski-Suomessa kärsineet koronan aiheuttamasta tilanteesta erityisen paljon: opintoihin liittyviä harjoitteluja on peruuntunut tai siirtynyt, alan kesätöitä on ollut vaikea saada ja valmistumisen jälkeen työtä omalta toimialalta ei tällä hetkellä löydy. Luovan alan osaamista kuitenkin tarvitaan ja voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla. Lookout -hankkeessa etsitään Keski-Suomen strategisilta kehittämiskärkialoilta (biotalous, digitalous, osaamistalous, hyvinvointitalous ja matkailu) pk-yrityksiä, joihin luovan alan osaamista voidaan viedä. Hankkeen aikana kärkitoimialojen ja luovien alojen opiskelijat verkostoituvat työpajoissa.

Hankkeen keskeisin tavoite on löytää valmistuville ja loppuvaiheen opiskelijoille uusia työllistymismahdollisuuksia sekä a) oman alan ulkopuolelta että b) opiskelijoiden oppilaitokset ylittävän verkostoitumisen ansioista syntyneissä uusissa yrityksissä, osuuskunnissa ja yhteisöissä.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on vahvistaa luovan alan opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden uskoa omaan työllistymiseen, oppia tuotteistamaan, sanoittamaan ja soveltamaan omaa osaamistaan, avata verkostoja muihin luovan alan opiskelijoihin ja toimijoihin sekä laajentaa ymmärrystä oman osaamisen soveltamisesta yhdystoimialaloille. Hankkeessa verkostoidaan Keski-Suomen luovan alan oppilaitosten (Gradia, JAMK, Jyväskylän yliopisto, Humak) loppuvaiheen opiskelijoita ja vastavalmistuneita sekä oppilaitosten henkilökuntaa keskenään.

Hankkeen toimenpiteitä ovat: 1. Valmennustyöpajat, 2. Kehittämiskärkialojen pk-yritysten törmäyttäminen luovan alan ja kärkitoimialojen opiskelijoiden kanssa, 3. Uusien työllistymismuotojen ja työllistymistä tukevien toimintamallien selvitystyö (osuuskuntien ja ns. allianssimallin toimivuuden arviointi), 4. Työmarkkinatempaus, 5. Osaamisen lisäämisen seuranta ja toimenpiteiden arviointi ja 6. Tulosten levittäminen, toiminnan juurruttaminen ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu.

Verkkosivut lookout.humak.fi 
Projektipäällikkö: Sanna Pekkinen
Sähköposti sanna.pekkinen@humak.fi
Matkapuhelinnumero +358400349219
Hankeaika (päivämäärinä): 1.8.21-31.8.2023
Partnerit: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia: taideteollisuus-, media- ja kuva-alat, tekstiili-, muoti- ja musiikkialat
Jyväskylän yliopisto: Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos sekä Kulttuurit muuttuvassa maailmassa tutkinto-ohjelma
Jyväskylän ammattikorkeakoulu: musiikkipedagogia sekä varhaisiän musiikkikasvatus
Rahoittaja: Keski-Suomen Ely-keskus
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 294 304€/122 440€

Lookout -hankkeen logot ja rahoittajat: Gradia, Humak, Jamk, Jyväskylän Yliopisto, ESR ja Vipuvoimaa EU:lta.