Nuorisotyöntekijöiden työhyvinvoinnin tila ja toimenpidesuositukset

Hanke on nuoli ry hallinnoima ja toteutetaan yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa. Tutkimustulosten jalkauttamisessa ovat mukana Suomen Kuntaliitto ry, Aluehallintavirastot, Kanuuna-verkosto, ja Suomen nuorisoalojen kattojärjestö Allianssi. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tavoitteet:

Tutkimushankkeessa selvitetään, miten nuorisotyöntekijät voivat työssään ja mitkä tekijät vaikuttavat työhyvinvointiin. Hankkeessa tarkastellaan myös, millaisia vaikutuksia työhyvinvoinnilla on toimialan piirissä. Esimerkiksi kokemus omasta työhyvinvoinnista voi vaikuttaa henkilöstön liikkumiseen oman toimialan sisällä toisiin tehtäviin, toisen työnantajan palvelukseen, tai kokonaan alalta pois. Nuorisotyössä, kuten muissakin kasvatusinstituutioissa, nuorten kannalta ideaalein tilanne ei ole henkilöstön suuri vaihtuvuus, vaan suhteellisen pysyvät aikuissuhteet.

Hankkeen tarkoituksena on nuorisotyöntekijöiden työhyvinvoinnin esiin nostaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen. Tämä saavutetaan laatimalla tutkimuksen tulosten perusteella toimenpidesuositukset työhyvinvoinnin edistämiseen. Työntekijöiden voidessa hyvin, heidän läpivirtauksensa toimialalta pois tai sen sisällä toisiin tehtäviin todennäköisesti vähenee. Nuorisotyö pystyy vastaamaan näin paremmin sille asetettuihin tavoitteisiin ja haasteisiin, kun työntekijät sitoutuvat toimialaan ja sen kehittämiseen. 

Tutkimuskohteena ovat alalle kouluttautuneet, ammatikseen, palkkatyönä nuorisotyötä tekevät, jotka kohtaavat nuoria joko fyysisesti tai digitaalisesti. Tutkimuksessa nuorisotyötä tarkastellaan kolmen eri työmuodon kautta: avoin nuorisotyö (sis. tilatoiminta, koulunuorisotyö, digitaalinen nuorisotyö jne.), etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta. Myös mielenkiintoisia eroja työmuotojen välillä voi ilmetä tutkimuksessa, kuten esimerkiksi mitkä työhyvinvoinnin tekijät korostuvat etsivässä nuorisotyössä.

Hankkeen tutkimustuloksia, -aineistoa ja niiden pohjalta tuotettuja digitaalisia ja painettuja julkaisuja (tutkimusraportti, toimenpidesuositus) voidaan hyödyntää työhyvinvoinnin edistämisessä, nuorisotyön koulutuksessa ja sen kehittämisessä, nuorisopoliittisessa päätöksenteossa, nuorisotyön organisaatioiden toiminnan kehittämisessä, vapaaehtoistyössä sekä nuorisoalan ja nuorisotyöntekijöiden edunvalvonnassa.

 

Riittämättömyyden tunteesta maailmanparantajaksi
– työhyvinvointi nuorisotyössä

Työhyvinvointitutkimuksessa yli 500 nuorisotyön ammattilaista kertoivat näkemyksiään työhyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksessa rakentui suositukset työhyvinvoinnin edistämiseen nuorisotyössä ja siitä kertova kirja. Lisäksi aiheesta tuotettiin video.

Tutkimuksessa laaditut suositukset ovat tarkoitettu kaikille nuorisoalan toimijoille niin yksittäisille työntekijöille, työyhteisöille ja organisaatioille kuin myös valtakunnallisille toimijoille ja rahoittajille. Työhyvinvointi on läsnä työn arjessa, mutta sen kehittäminen on koko toimialaa koskeva asia.

 

 

 

Esittelyvideo: https://youtu.be/06sY9LgrQO0
Projektipäällikkö: Sanna Nieminen
Sähköposti sanna.nieminen@humak.fi
Matkapuhelinnumero +358 400 349 366
Hankeaika (päivämäärinä): 1.9.2020-31.10.2021
Partnerit: Päätoteuttaja Nuoriso- ja liikuntalan asiantuntijat ry (Nuoli)
Rahoittaja: OKM
Budjetti: 100 000/ 31 150