Järjestötyö vankiloissa

Lataa PDF

Lehtori Janika Lindströmin ja Johtaja (TKI) Kimmo Kumlanderin kirjassa Auttamista, vaikuttamista, asiantuntemusta. Järjestöjen monet roolit kriminaalityössä esitellään kriminaalityön nykytilaa Suomessa ja järjestöjen suurta roolia vankien ja vapautuneiden auttamisessa ja sopeuttamisessa yhteiskuntaan.

Vapautuneiden vangit joutuvat eriarvoiseen asemaan kotikuntiensa perusteella

Oikein kohdennetulla ja ajoitetulla kriminaalityöllä voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä. Vapautuneiden vankien tuki on Suomessa heidän kotikuntiensa vastuulla ja tuen määrä ja laatu vaihtelevat kotipaikkakunnan mukaan.

Järjestötyön monet roolit kriminaalityössä -kirjassa nostetaan esiin usein moniongelmaisessa tilanteessa olevien vankien tai vapautuneiden tuensaannin vaikeudet. Kun samoista niukoista sosiaalihuollon resursseista kilpailevat tukea tarvitsevat lapsiperheet ja vanhukset, ei tilanne ole virkamiehille ja poliitikoillekaan helppo. Tuki menee usein poliittisesti ”ongelmattomimmille” kohteille.

Käytännössä vankien ja vapautuneiden vankien saama tuki on toteutettu keskimäärin heikosti, sattumanvaraisesti, tehottomasti ja eriarvoisesti. Vastuunottajaa tässä tilanteessa ei tahdo löytyä, vaikka tuen tarve ja sen yhteiskunnallinen hyöty tunnetaan jo verrattain hyvin.

Järjestöt ottaneet vastuuta kriminaalihuollossa

Julkisen sektorin kamppaillessa kriminaalityön järjestämisen kanssa, järjestöt ovat ottaneet yhä suuremman roolin vankien ja vapautuneiden auttamisessa. Teoksessa esitellään monipuolisesti kolmannen sektorin kriminaalihuollon, vankien, vapautuneiden ja vankien omaisten parissa tekemää työtä, muun muassa päihdetyötä ja työtä väkivallan ehkäisemiseksi. Myös yleisen elämänhallinnan tukemisen ja vertaistyön merkitys saavat teoksessa suuren roolin.
Lisäksi teoksessa pohditaan keinoja, joilla julkisesti rahoitetut toimijat voisivat yhteistyötä omassa perustoiminnassaan lisäämällä saada paljon nykyistä enemmän aikaiseksi vankeinhoidon saralla nykyisinkin resurssein.

Marttojen kokkikurssi voi ehkäistä rikoksen uusimista

Rikosseuraamuslaitoksen tutkimuksen mukaan yli puolella vangeista on puutteita arjen taidoissa. Joka kolmas selviytyi arjen perustaidoista heikosti. Näiden taitojen opastamiseksi Marttaliitto on järjestänyt noin 20 rikosseuraamuslaitoksessa ympäri Suomea ruoanvalmistukseen, kodin- ja raha-asioiden hoitamiseen keskittyneitä kursseja.
Kursseihin on osallistunut kaikkiaan 716 vankia. Osallistujat ovat kiittäneet toimintaa, koska ne ovat tarjonneet onnistumisen mahdollisuuksia ja kehittäneet yhteistyötaitoja sekä tuoneet kaivattua vaihtelua laitosten arkeen. Henkilöstön antama palaute on myös ollut myönteistä. Laitosten ilmapiirin kerrottiin rauhoittuneen uusien keskusteluaiheiden syntymisen myötä.

Muita kirjassa toimintaansa esitteleviä järjestöjä ovat mm. setlementtiyhdistys, KRIS-liike ja Vankien omaiset VAO ry.

Lisätiedot:
Johtaja Kimmo Kumlander, kimmo.kumlander@humak.fi, p. 020 7621 208