Löytävän nuorisotyön verkostot Kuopiossa: hankkeesta toimintatavaksi

Pitkähiuksinen piirretty hahmo tanssii hiukset hulmuten. Taustalla on kukkia ja lintuja.

Nuoret ovat aina viettäneet vapaa-aikaansa kaupunkien ja kuntien keskustoissa, julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa tavatakseen ystäviään ja kavereitaan. Löytävällä nuorisotyöllä tuetaan nuorten omaehtoista ajanviettoa, havainnoiden erilaisia ilmiöitä tarvittaessa puuttuen niihin. Kuopiossa toteutettiin vuosina 2020-2021 Aseman Lapset ry:n hanke löytävän nuorisotyön toiminnasta. Hankkeen tavoitteena oli juurruttaa julkisten ja puolijulkisten tilojen kohtaava työ osaksi Kuopion nuorisopalveluiden sekä muiden Kuopiossa nuorten kanssa toimivien tahojen toimintaa. Hankkeen myötä syntyi Löytävän nuorisotyön verkosto.

Humakista yhteisöpedagogiksi valmistunut Jenna Mäyrä selvitti Kuopion kaupungin nuorisopalvelujen tilaamassa opinnäytetyössään sitä, kuinka hankeprojektina alkanut löytävän nuorisotyön malli voidaan jalkauttaa toimivaksi käytännöksi. Tavoitteena oli kartoittaa, kuinka verkosto voisi jatkaa toimintaansa, kun sitä ylläpitänyt hanke päättyisi. “Löytävän nuorisotyön verkostot Kuopiossa. Verkostotyön kehittäminen hankkeen jälkeen” voit lukea opinnäytetyötietokanta Theseuksessa.

Röykän kertsi pysyy siistinä kun nuoret sen sellaisena pitävät
“Kenkiä nuokkarin eteisessä” -kuvituskuva.

Löytävä nuorisotyö tuo turvallisia aikuisia nuorten paikoille

Löytävällä nuorisotyöllä on nuorisotyöstä tuttu ennaltaehkäisevä työote ja sen tavoitteena on tehdä nuorisotyötä inklusiivisella, eli kaikille suunnatulla työotteella. Löytävä nuorisotyö on ilmiölähtöistä työtä, joka tuo turvallisia aikuisia sinne, missä nuoret liikkuvat. Sen työvälineitä ovat jalkautuminen julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin sekä moniammatilliset verkostot. Ammattilaiset ja nuoret kohtaavat toisensa matalakynnyksisellä tavalla. Työssä ollaan nuorten saatavilla ja puututaan tarvittaessa siellä havaittuihin riskitilanteisiin.

Hankkeeseen osallistuneet kokivat verkostotyön ja uuden työmuodon tärkeinä, mutta niiden toteuttaminen ilman hankkeen antamaa tukea koettiin haasteelliseksi. Usein hankkeissa kehitetyt ja hyväksi havaitut työmuodot unohtuvat, kun hankkeen antama tuki loppuu.

Opinnäytetyöstä kehittämishedotuksia löytävän nuorisotyön verkostolle Kuopioon

Mäyrän opinnäytetyön tavoitteena oli juurruttaa Löytävän nuorisotyön verkosto osaksi Kuopiossa toimivien ammattilaisten työtä. Hän selvitti aluksi, millainen tarve löytävälle nuorisotyölle on Kuopiossa ja kuinka verkosto voisi jatkaa toimintaansa hankkeen jälkeen. Työn aikana Mäyrälle selvisi, että nuorten ilmiöt kertovat löytävän nuorisotyön tarpeesta. Julkisissa tiloissa huomattuja ilmiöitä ovat tällä hetkellä esimerkiksi nuorten päihteiden käyttö ja väkivalta sekä niihin liittyvät ongelmat. Myös nuorten mielenterveysongelmat ja nuorten palvelujärjestelmän haasteet korostuivat. Mäyrä laati selvityksen perusteella kehittämisehdotuksia, jotka toimivat verkostolle tulevaisuudessa työkaluina sujuvaan verkostotyöhön.

Vinkkejä hankkeiden jälkeiseen maailmaan ja verkostoissa toimimisesta kiinnostuneille

Opinnäytetyön tulokset ovat sovellettavissa monien hankkeiden loppuvaiheen työskentelyyn, eli ajankohtaan, jolloin hankkeiden toimintamallit pitäisi juurruttaa osaksi työelämää. Opinnäytetyö soveltuu myös sellaisten työryhmien käyttöön, jotka, jotka pohtivat verkostojen toimintaa tai verkostoissa toimimista.


  • Opinnäytetyö: Löytävän nuorisotyön verkostot Kuopiossa. Verkostotyön kehittäminen hankkeen jälkeen.
  • Tekijä: Jenna Mäyrä
  • Tilaaja: Kuopion nuorisopalvelut
  • Julkaisupäivämäärä: 10.9.2021
  • Koulutus: Yhteisöpedagogi (AMK), Järjestö- ja nuorisotyö (210 op)
  • Theseus-linkki