Alumnit ovat kiinnostuneita yhteistyöstä opinahjonsa kanssa

Opiskelijat istuvat selkäpäin kameraan oppitunnilla ja kuuntelevat puhujaa.

Turussa keväällä toteutetun kyselyn perusteella Humakin alumnit ovat kiinnostuneita toimimaan asiantuntijavieraina luennoilla, opiskelijoiden mentoreina sekä ideoimaan hanketoimintaa yhdessä korkeakoulunsa kanssa, toteaa toteaa Jenni Hernelahti, joka teki selvityksen osana Tampereen ammattikorkeakoulun ”Professional Teacher Education” –ohjelman lopputyön kehittämistehtäväänsä.

-”Humakilla on mielestäni hyvät valmiudet alumnitoimintaan, sillä Humakista valmistuneet ovat keskimääräistä kiinnostuneempia verkostoitumisesta, vapaaehtoistyöstä ja tapahtumatuotannosta”, Hernelahti kertoo ja jatkaa, että aktiivisuus tulee esiin hyvin myös kyselyn tuloksista.

Hän on selvitystään varten keskustellut Turun tiiminvetäjän Anna Pikalan, Humakin alumnikoordinaattorin Sanna Niemisen  sekä Turun AMK:n alumnikoordinaattorin Hanna Peusan kanssa, syventynyt ALLU Alumnitoiminta ja urasuunnittelu Humakissa-suunnitelmaan. Myös oma kokemus alumnina on antanut työlle arvokkaan panoksensa. Jenni on nimittäin kaksinkertainen Humakin alumni, sillä hän on valmistunut kulttuurituottajaksi 2003 Turussa ja yhteisöpedagogiksi (ylempi AMK) Helsingin yksiköstä vuonna 2017.

Alumnitoiminta osana opiskelijoiden uraohjausta ja oppilaitoksen kehittämistoimintaa

Alumnitoiminnan tarkoituksena on yhteistyön ja verkostojen luominen korkeakoulusta valmistuneisiin alumneihin, työelämäyhteyksien virittäminen sekä arvoperustan luominen toiminnalle.

Kirjoilla oleville opiskelijoille alumnitoiminta mahdollistaa työelämään tutustumisen sekä uraohjausta. Valmistuneiden urapolkuun tutustuminen ja alumnien asiantuntijavierailut ovat arvostettua sisältöä opintojaksoilla.

-”Enemmistö vastanneista alumneistamme oli kiinnostunut jostain alumnitoiminnan muodosta ja antoi yhteystietonsa tulevaa yhteydenottoa varten”, Jenni toteaa.

Humakissa saatu oppi hyödyttää työelämässä

Kysely lähetettiin 118:lle Humakin Turun yksiköstä vuosina 2013-2018 valmistuneelle. Siihen vastasi kaikkiaan 72 alumnia. Heistä 61 oli kyselyhetkellä mukana työelämässä suurimpana työnantajanaan julkinen sektori. 65 prosenttia vastanneista kertoi olevansa koulutustaan vastaavassa työssä ja 28 prosenttia kertoi työn vastaavan osittain heidän koulutustaan.

Humakissa saadut opit koettiin hyödylliseksi omassa työssä. Erityisesti nostettiin esiin projektiosaaminen, viestintätaidot sekä osallistaminen ja kehittäminen.

Alueelliseen alumnitapahtumaan on kiinnostusta

Valtaosa vastaajista (65) ilmoitti olevansa kiinnostunut osallistumaan vuosittain syksyllä järjestettävään alumnitapahtumaan. Siellä toivottiin olevan riittävästi aikaa verkostoitumiseen, tuttujen tapaamiseen sekä asiantuntijapuheenvuoroihin.

Eniten kannatusta sai arki-iltana tai viikonloppuna järjestettävä tapahtuma Turun keskustassa. Hernelahti ehdotti tapahtumatuotantoon opiskelijoiden opinnollistamaa projektityötä, jota he voisivat toteuttaa yhdessä tapahtuman järjestämisestä kiinnostuneiden alumnien kanssa.

Suosituimmiksi alumnitoiminnan muodoiksi vastaajat nostivat oman työn esittelyn oppitunneilla nykyopiskelijoille (30), harjoittelupaikkojen tarjoamisen (16), mentorina toimimisen (14) sekä alumnitoiminnan kehittämiseen osallistumisen (10).

Alumni linkkinä työelämään

Kyselyssä nousi erityisesti esiin alumnien halu toimia työelämäasiantuntijoina opintojaksoilla. Urapolut, alumnien työelämäkokemus ja osaaminen kiinnostavat opiskelijoita. Yhtenä mahdollisuutena Hernelahti ehdottaa, että  esimerkiksi Ammatillinen kehittyminen -opintojaksolle koottaisiin alumnien ”elävä kirjasto”, jossa lyhyiden uratarinoiden jälkeen opiskelijat pääsevät haastattelemaan alumneita heitä askarruttavista kysymyksistä.

Alumnit tarjoavat jo nyt harjoittelupaikkamahdollisuuksia opiskelijoille. Kyselyn perusteella myös tätä yhteistyötä on mahdollista laajentaa. Mentor-toimintaan ilmaistiin myös kiinnostusta. Se sopisi erityisesti opintojensa loppuvaiheessa olevien työelämätaitojen sparraukseen.

Alumnien tarinat näkyväksi

Alumnitarinoiden näkyväksi tekeminen on tärkeää. Humakin verkkosivuilla ja YouTube-kanavalla on jo julkaistu vuosien mittaa alumnien uratarinoita. Niitä ovat tehneet sekä opiskelijat osana opintojaan että Humakin viestintätiimi.

Syksyn aikana Opiskelijakaupunki Turun kanavalla ilmestyvät uratarinat Humakin kulttuurituottaja-alumnista Pietu Sepposesta sekä yhteisöpedagogialumnista Susanne Pohjolasta.

Mikäli olet kiinnostunut jakamaan oman tarinasi, joko tekstinä tai videona, ole yhteydessä Humakin viestintään (viestinta(at)humak.fi) ja tehdään juttu yhdessä.