Tulkkausalan koulutukset Humakin avoimessa amk:ssa Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Verkkokauppa

Humanistinen ammattikorkeakoulu tarjoaa tänä vuonna entistä laajemman valikoiman tulkkausalan koulutusta avoimessa ammattikorkeakoulussa. Uudistus liittyy uuteen opetussuunnitelmaan, jolloin aikaisemmin valmistuneille tulkeille avautuu mahdollisuus täydentää tulkkausalan osaamistan ja syventää kommunikaation osaamistaan uusista näkökulmista käsin. Alalla tapahtunut merkittävä multimodaalinen käänne huomoidaan koulutuksessa.

-” Olemme entistä tietoisempia siitä, miten kommunikoimme moninaisia keinoja käyttäen, esimerkiksi elein, ilmein, viittoen ja kirjoittaen. Haluamme hyödyntää tätä tietoa ja alamme korkeatasoista visuaalista ja kehollista vuorovaikutusosaamista ja näin edistää kaikkien ryhmien kielellistä saavutettavuutta yhteiskunnassa. Väestön ikääntyessä ja kommunikaatio-ohjausta tarvitsevien määrän kasvettua, uudistuvalle tulkkausalan osaajille on kasvava tarve”, kertoo FT Elina Tapio, tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden alan yliopettaja Humakista.

Ilmoittautuminen koulutukseen on käynnissä Humakin avoimen amk:n verkkokaupassa osoitteessa https://kauppa.humak.fi. Tarjolla on niin ammattilaisille suunnattuja täsmäkoulutuksia kuin viittomakielen tulkin tai puhevammaisten tulkin ammatista haaveileville. Avoimen väyläopintojen kautta (60 op) on mahdollista saada hakukelpoisuus Humakiin ja hakea erillishaussa opiskelijaksi.

Tulkki (AMK) väyläopinnot viittomakielen tulkin tai puhevammaisten tulkin ammattia pohtiville

Avoimen väyläopinnoissa on tarjolla muutama paikka Helsingissä ja Kuopiossa. Opetus toteutetaan integroituna tutkinto-opiskelijoiden kanssa eli avoimen amk:n opiskelija opiskelee samoja jaksoja kuin Humakin opiskelijoiksi valitut tulkkiopiskelijat.

–”Jokaisen väyläopiskelijan kanssa käydään keskustelu siitä, mitä opintojaksoja hänen kannattaa ensi vaiheessa ottaa, joten opintopolku on jokaisella opiskelijalla hieman erilainen”, kertoo tulkkikoulutuksen väyläopinnoista vastaava lehtori Hanna Putkonen-Kankaanpää ja vinkkaa, että opiskelijan kannattaa kysyä lisätietoja häneltä, jos on hiukankin epävarma siitä, sopiiko jokin opintojakso avoimen opiskelijan omaan tarpeeseen – olipa kyse jo ammatissa toimivasta tulkista tai alaa suunnittelevasta.

Väyläopinnot ovat avoimia kenelle tahansa, joka on kiinnostunut joko viittomakielen tulkin ammatista tai puhevammaisten tulkin ammatista. Jälkimmäistä väylää voi opiskella Kuopiossa ja ensimmäistä Helsingissä.

Suosittu kirjoitustulkkauksen -täydennyskoulutus avoimessa amk:ssa

Kir­joi­tus­tulk­ki kir­joit­taa pu­hu­tun nä­ky­väk­si. Kun vies­tin­tä­ti­lan­tees­sa kuu­le­van kans­sa on huo­no­kuu­loi­nen, kuu­rou­tu­nut tai suo­men kie­lel­lä kom­mu­ni­koi­va kuu­ro­so­kea hen­ki­lö, kir­joi­tus­tulk­ki kir­joit­taa kuu­le­man­sa nä­ky­väk­si esi­mer­kik­si tie­to­ko­neen näy­töl­le. Kos­ka kir­joit­ta­mi­nen on no­peim­mal­la­kin kir­joit­ta­jal­la pu­hu­mis­ta hi­taam­paa, pi­tää pu­het­ta ly­hen­tää – si­tä pi­tää tul­ka­ta.

Kir­joi­tus­tulk­kauk­sen opin­to­ko­ko­ko­nai­suu­des­sa tu­tus­tu­taan kir­joi­tus­tul­kin eri asia­kas­ryh­miin, opis­kel­laan tulk­kaus­ta ja har­joi­tel­laan kir­joit­ta­mis­ta käy­tän­nös­sä eri­lai­sil­la oh­jel­mil­la. Opin­to­ko­ko­nai­suus on yh­teen­sä 30 op, mut­ta viit­to­ma­kie­len­tul­kit (amk) ovat suo­rit­ta­neet sii­tä aiem­paan tut­kin­toon si­säl­ty­nee­nä 20 op, jolloin suo­ri­tet­ta­vak­si jää 10 opin­to­pis­tet­tä.

Ilmoittautuminen opintoihin päättyy 10.9.2018 ja ensimmäinen kokoontuminen on 27.9. Koulutukseen voidaan ottaa enintään 20 opiskelijaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintojen aikana opis­ke­li­jat ver­kos­toi­tu­vat am­mat­ti­lais­ten kans­sa, op­pi­vat työe­lä­mää seu­ra­ten ja har­joit­te­le­vat kir­jo­tus­tulk­kaus­ta ai­dois­sa ti­lan­teis­sa yh­des­sä am­ma­tis­sa toi­mi­van kir­joi­tus­tul­kin kans­sa. Opis­ke­li­jat mää­rit­te­le­vät it­se ta­voit­teen­sa ja seu­raa­vat ke­hi­tys­tään yh­des­sä kou­lu­tuk­ses­ta vas­taa­van leh­to­rin kans­sa.

Lo­pul­li­nen kou­lu­tuk­sen ai­ka­na saa­vu­tet­tu tai­to osoi­te­taan päät­tö­ko­kees­sa. Jot­ta opis­ke­li­ja voi pääs­tä te­ke­mään Ke­lan vä­lit­tä­miä tulk­kaus­toi­mek­sian­to­ja, kun hä­nen kir­joi­tus­no­peu­ten­sa ylit­tää 9000 lyön­tiä puo­les­sa tun­nis­sa.

Syvenä tulkkausosaamista kuurosokeille asiakkaille monimuotoinen tulkkaus eri asiakasryhmille -koulutuksessa

Opinnoista löytyy myös Monimuotoinen tulkkaus eri asiakasryhmille (10 op) –kokonaisuus. Ilmoittautuminen tähän kokonaisuuteen päättyy jo 28.8.2018 ja ensimmäinen lähiopetuspäivä järjestetään 5.9. Helsingissä.

Mikäli olet kiinnostunut koulutuksesta, toimi nopeasti. Avoimia paikkoja on tämän uutisen ilmestymishetkellä vain 150 ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Täydennyskoulutus on suunnattu ensisijaisesti viittomakielen tai puhevammaisten tulkeille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan ja työskentelymahdollisuuksiaan tulkkauksen kentällä.

Opintokokonaisuudessa painotetaan huonokuuloisiin, kuuroutuneisiin ja kuurosokeisiin asiakkaisiin ja heidän kanssaan toimimiseen liittyvien yksilöllisten, kielellisten ja kulttuuristen tekijöiden ymmärtämistä.

Humak avoin amk täydennuskoulutukset
Kuvaa klikkaamalla pääset Humakin avoimen amk:n ammattilaisille suunnattuihin täydennyskoulutuksiin.

Humanistinen ammattikorkeakoulu on tulkkausalan ja kielellisen saavutettavuuden suurin kouluttaja ja kehittäjä Suomessa. Humakissa tulkkausalan koulutus ja kehittämistoimita on sijoittunut Helsingin ja Kuopion yksiköihin.