Yhteisöpedagogi ammatit

Humakista valmistutaan hyvin työllistäviin ammatteihin, joissa viihdytään. Erityisesti yhteisöpedagogien työllisyyttä voidaan kuvata jopa erinomaiseksi. Peräti 48% yhteisöpedagogiopiskelijoista (AMK-tutkinto) on töissä jo ennen valmistumistaan ja 70% työllistyy heti valmistumisen jälkeen lähes täysin koulutusta vastaaviin työtehtäviin. Puoli vuotta valmistumisestaan töissä on jo 88% yhteisöpedagogeista. Myös muilla Humakin koulutusaloilla on hyvä työllisyystilanne yleiseen työllisyysasteeseen verrattuna. Artikkeli perustuu vuonna 2015 ilmestyneeseen tutkimukseen ja an julkaistu ensimmäisen kerran 17.3.2015.

—Valmistuneiden työtilanne näytti hyvältä kun otamme huomioon yleisen tilanteen, toteaa YTM Mira Väisänen, joka tutki syksyllä 2014 Humakista valmistuneiden sijoittumista ja urapolkuja. Työllistymistä selvittänyt kyselytutkimus tehtiin vuosina 2009 – 2013 Humakista valmistuneille yhteisöpedagogeille, kulttuurituottajille ja tulkeille.

Kyselyllä selvitettiin sekä perustutkinnosta että ylemmästä tutkinnosta valmistuneiden opiskelijoiden opinto- ja työuraa valmistumisen jälkeen, koulutuksen työelämävastaavuutta sekä valmistuneiden jatko-opintosuunnitelmia. Tutkimuksen mukaan lähes puolet valmistuneista on kiinnostunut jatkokouluttautumaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Valtaosa on tyytyväisiä työhönsä

Humak kouluttaa ihmisläheisiin ja yhteisöllisiin ammatteihin. Tämä heijastuu tyytyväisyytenä omaan työhön, omaan työpanokseen sekä työn sisältöihin. Peräti 80% tutkituista piti työnsä sisältöä arvokkaana. Työn arvokkaaksi kokemisella katsotaan olevan selkeä vaikutus työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin.

Humakista valmistuneiden työtehtävien kirjo on laaja. Esimerkiksi yhteisöpedagogeilla tehtävänimikkeitä oli yli 70.

Yhteisöpedagogit toimivat esimerkiksi:

 • nuorisotyöntekijöinä, nuorisosihteereinä ja nuorisotoimenjohtajina
 • järjestö- ja vapaa-ajanohjaajina
 • ohjaajina lastensuojelulaitoksissa
 • projektipäälliköinä ja koordinaattoreina
 • suunnittelijoina, kouluttajina ja pienyrittäjinä

Kulttuurituottajat toimivat esimerkiksi:

 • tapahtumatuottajina
 • toiminnanjohtajina
 • projektipäälliköinä
 • kulttuurisihteereinä ja
 • managereina

Nopea työllistyminen koulutusta vastaavalle alalle

Humakista valmistuneet työllistyvät nopeasti valmistumisen jälkeen, ja enemmistön ensimmäinen työpaikka on vähintäänkin läheisesti alaan liittyvä. Valmistuneet työllistyvät monipuolisesti eri sektoreille. Yhteisöpedagogien työpaikat ovat pääosin julkisella ja kolmannella sektorilla eli kunnissa ja järjestöissä, kun taas tulkit työskentelevät yksityisellä sektorilla.

Kulttuurituottajia työllistävät järjestöt ja yksityiset yritykset. Luovan yrittäjyyden osuus on kasvussa.

Humakista valmistuneiden työllistymisaste          

Tutkimuksen kiinnostavinta antia oli Humakista valmistuneiden työllistyminen. Työllistyminen oli selkeästi yleistä työllistymisastetta korkeampi ja Humakista valmistuneilla on kysyntää työmarkkinoilla. Myös kulttuurialalla, jonka työllistymisaste on yleistä työllistymisastetta alhaisempi, kulttuurituottajien työllistyminen oli selkeästi keskiarvoa korkeampaa.

Yhteisöpedagogi, kulttuurituottaja, tulkki palkka ja työllistyminen
Humakista valmistuneiden ja kevään 2015 yhteishaussa olevien tutkinnoista valmistuneiden työllistymisaste ja palkkataso.
 • Yhteisöpedagogi (AMK) 90,8%
 • Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) 94,3%
 • Kulttuurituottaja (AMK) 81,1%
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK) 91,6%
 • Tilastoista on poistettu tulkkien työllistymistä koskevat tiedot.

Suomen työllistymisaste Työ- ja elinkeinoministeriön 09/2014 oli 82,1%. Luku sisältää jatkokoulutuksessa ja työstä perhevapaalla olevat Humakista valmistuneet. Lähde Humakin sijoittumiskysely 12/2014.

Kulttuurituottajiksi valmistuneiden työllistymisaste (81%) on yleistä kulttuurialan työllistymisastetta korkeampi (63%, lähde OPH, Vipunen- tilastot). Alan työllistymisen parantamiseksi valtioneuvosto vähensi kulttuurialan aloituspaikkoja vuonna 2013. Myös kulttuurituottajien aloituspaikkojen määrää vähennettiin tässä yhteydessä ja sen voi olettaa heijastuvan tulevaisuudessa myös työllistymisasteen kohoamiseen kulttuurialalla. Tutkintoaan suorittavilla opiskelijoille tämä saattaa merkitä suurempaa tarjontaa harjoittelupaikoissa.

Harjoittelut ja opintojen työelämäläheisyys edistävät työllistymistä

Työllistymistä ovat vastaajien mielestä eniten edistäneet oma aktiivisuus ja harjoittelussa saadut kokemukset ja verkostot. Niiden avulla koettiin työssä vaadittavien valmiuksien myös kehittyneen.

Humakissa opiskelu on muuttunut aiempaa työelämäläheiseksi syksyllä 2013 käyttöönotetun 50/50 -valmentajamallin myötä. Opiskelijat pääsevät jo ensimmäisten viikkojen aikana toteuttamaan tai simuloimaan vaativiakin työelämätilanteita osana kurssejaan. Lisäksi humakit siirtyvät opintojen puolivälissä kampuksiltamme kohti työelämää aloittamalla tuolloin opintojensa työelämävaiheen TKI-keskuksissamme (Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokeskus). Pääkaupunkiseudun opiskelijoille tämä tarkoittaa siirtymistä Nurmijärven ja Kauniaisten kampuksilta Helsinkiin.

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen näkyy selvästi palkkatasossa

Tutkimuksen mukaan lähes puolet Humakissa tutkinnon suorittaneista on kiinnostunut kehittämään osaamistaan suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (ent. YAMK). Ylempi amk -tutkinto on työelämälähtöistä monimuoto-opiskelua töiden ohessa, jonka aikana opiskelijat toteuttavat usein työnantajalleen toteutettavan kehittämistehtävän.

Kevään 2015 yhteishaussa on avoinna haku yhteisöpedagogi (ylempi AMK) —koulutukseen. Kulttuurituottaja (ylempi AMK) tutkintoon haetaan perinteisesti syksyn yhteishaussa ja Tulkki (ylempi AMK) —koulutuksen hakuajoista ilmoitetaan näillä sivuilla erikseen.

Ylempi amk-tutkinto vastaa tasoltaan yliopistojen maisteritutkintoa ja sen suorittaneet ovat usein vaikuttaneet jo jonkin aikaa työelämässä. Korkeampi koulutustaso ja töiden vaativuus heijastuvat luonnollisesti myös palkkatasossa.

 • Yhteisöpedagogin (AMK) keskipalkka on 2465 €/kk
 • Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden keskipalkka on 3637 €/kk
 • Kulttuurituottaja (AMK) keskipalkka on 2427 €/kk
 • Kulttuurituotttaja (ylempi AMK) keskipalkka 3163€/kk
 • Tulkki (AMK) keskipalkka 2424€/kk
 • Tulkki (ylempi AMK) keskipalkka 4160€/kk

Tulkkien muuttuva työnkuva

Ehkä eniten tutkimusajankohdasta (edit 2017) on muuttunut tulkkien työmarkkinatilanne. Tulkkien muuttuva työnkuva on laajentanut tulkkausta perinteisestä viittomakielialan tulkkauksesta tukiviittomiin ja puhevammaisten tulkkauksiin, joita Humak on ollut keskeisesti kehittämässä Suomessa. Lisäksi uuden tulkkausteknologian hyödyntäminen ja kehittäminen ovat nousseet keskeisiksi teemoiksi Humakin kielellisen saavutettavuuden yksikössä. Tulevaisuuden tulkkaus tapahtuukin täysin erilaisessa ympäristössä kuin aikaisemmin.

Tämä kannattaa pitää mielessä, kun arvioit ja tarkastelet tulkin työmarkkina-asemaa.

Tulkit toimivat yleensä alan yrityksissä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina, esimerkiksi

 • asioimistulkkeina
 • opiskelutulkkeina
 • tulkkivälittäjinä
 • muissa tulkkausalan tehtävissä, kuten kääntäjinä
 • viittomakommunikaation opettajina niitä käyttävissä perheissä

Hae Humakiin

Humakiin  voi hakea www.opintopolku.fi -osoitteessa ja opintoja voi suorittaa myös  avoimessa ammattikorkeakoulussa.

[sam id=”2″ codes=”true”]