Ammattikorkeakoulujen valintakoe järjestetään kaksivaiheisena

Digitaaliset valintakokeet

Ammattikorkeakoulujen valintakokeet järjestetään kesäkuussa kaksivaiheisena. Ensimmäisen vaiheen valintakoepäivä on 4.6. Tuolloin järjestetään digitaalinen etäkoe. Toisen vaiheen ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan toukokuun aikana.

AMK-valintakoe järjestetään kaksivaiheisena, jotta kokeen suorittajien henkilöllisyys voidaan varmistaa. Tämä on tärkeää vilpin ehkäisemiseksi. Vilppi johtaa koesuorituksen hylkäämiseen.

Valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen osallistuvat kaikki hakijat, jotka eivät tulleet hyväksytyksi todistusvalinnassa ylimpään hakutoiveeseensa. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.

Hakija tarvitsee valintakokeen suorittamiseen toimivan tietokoneen ja internet-yhteyden.

Toiseen vaiheeseen kutsutaan ensimmäisessä vaiheessa parhaiten menestyneet hakijat.

Kummassakin kokeessa testaan hakijoiden korkeakouluvalmiuksia eikä niihin ole ennakkomateriaalia. Tältä osin tilanne ei muutu alkuperäisestä AMK-valintakokeesta.

Ammattikorkeakoulut pitävät tärkeänä, että hakijalla on todistusvalinnan rinnalla muitakin väyliä tulla valituksi tutkintoon johtavaan koulutukseen. Ammattikorkeakoulut käyttävät myös avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja sisääntuloväylänä, kuten aiemmin on ilmoitettu.

Ammattikorkeakoulut ovat yhteistyössä kehittäneet digitaalista valintakoetta, joka auttaa poikkeustilanteissakin. Myös yliopistot hyödyntävät omissa valinnoissaan tätä järjestelmää.

Ammattikorkeakouluihin oli 1.4. päättyneessä yhteishaussa 92 000 hakijaa. Heistä 75 000 ilmoittautui yhteishaussa valintakokeeseen. Toisen vaiheen kokeeseen odotetaan kymmeniä tuhansia hakijoita.

Tarkemmat ohjeet kokeeseen liittyen julkaistaan ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla.

Arenen ja ammattikorkeakoulujen sivuilla on julkaistu Vastauksia kysymyksiin AMK-opiskelijavalinnoista artikkeli, jossa on käsitelty tarkemmin ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintoihin liittyviä asioita.

 

Inträdesprovet till yrkeshögskolorna arrangeras i två steg

Yrkeshögskolornas inträdesprov arrangeras i juni i två steg. Provdagen för det första delprovet är den 4.6. Då hålls ett digitalt prov på distans. Tidpunkten för det andra delprovet och hur det provet kommer att genomföras meddelas i maj.

Inträdesprovet till yrkeshögskolorna arrangeras i två steg för att det ska vara möjligt kontrollera deltagarnas identitet. Detta är viktigt för att förebygga fusk. Fusk leder till att provprestationen underkänns.

I det första steget av inträdesprovet deltar alla sökande som inte genom betygsintagning har godkänts för sitt första ansökningsönskemål. Resultaten av betygsintagningen publiceras senast den 27.5.

För inträdesprovet behöver den sökande en fungerande dator med internetuppkoppling.

Till det andra delprovet kallas de sökande som har klarat sig bäst i det första steget av inträdesprovet.

I båda delproven testas de sökandes högskolefärdigheter, och det finns inget förhandsmaterial för proven. I detta avseende är situationen oförändrad jämfört med de tidigare inträdesproven till yrkeshögskolorna.

Yrkeshögskolorna anser att det är viktigt att de sökande vid sidan av betygsantagningen också har andra vägar för att bli antagna till examensutbildning. Yrkeshögskolorna använder också den öppna yrkeshögskolans studiestigar som antagningsväg, såsom tidigare meddelats.

Yrkeshögskolorna har i samarbete utvecklat digitala inträdesprov, vilket är till hjälp också i undantagsförhållanden. Även universiteten utnyttjar det system som har utvecklats i sin studentantagning.

I den gemensamma antagningen som avslutades 1.4 hade yrkeshögskolorna 92 000 sökande.  Av dem har 75 000 i den gemensamma antagningen anmält sig till inträdesprov. Tiotusentals sökande förväntas ta det andra steget av testet.

Noggrannare instruktioner om provet publiceras på webbplatsen https://www.yrkeshogskolestudier.fi/

På Arenes och yrkeshögskolornas webbplatser finns en artikel med frågor och svar om studenturvalet till yrkeshögskolorna. Den innehåller mer detaljerad information om yrkeshögskolornas studenturval.