Avoimen tieteen periaatteet

Humak on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen toiminnassaan. Johtoryhmä hyväksyi 17.8.2017 avoimuuden periaatteet, joissa korostetaan sitä, että Humakin toimintakulttuuri rakentuu avoimelle tiedon ja osaamisen jakamiselle ja uuden tiedon kehittämiselle verkostoissa. Seuraava askel on tehdä näitä avoimuuden periaatteita täydentävät sisäiseen käyttöön laaditut ohjeet, joissa määritellään toimenpiteet periaatteiden toteuttamiseen.

Avoimuutta edistetään sekä tutkimus-, kehittämis- että innovaatiotoiminnassa että opetuksessa ja tavoitteena on saada Humakissa tuotettu tieto ja osaaminen kaikkien halukkaiden käyttöön. Avoimuudella parannetaan toiminnan laatua, luotettavuutta sekä vaikuttavuutta ja uusia innovaatioita.

Alla Humakin avoimuusperiaatteiden pääkohdat.

TKI-toiminnan aineistojen ja tulosten avoin julkaiseminen

TKI-toiminnan tulee olla niin avointa kuin mahdollista. Tämä tarkoittaa sitä, että TKI-toiminnassa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat halukkaiden käytettävissä tutkimusetiikan, hyvän tieteellisen käytännön  ja juridiikan asettamissa rajoissa.

TKI-hankkeissa laaditaan aineistonhallintasuunnitelma, jossa huomioidaan aineistojen kerääminen, käsittely, säilytys, uudelleenkäyttö ja julkaiseminen sekä omistus- ja käyttöoikeudet.

TKI-toiminnan aineistot tulee kuvailla, käsitellä ja tallentaa niin, että ne ovat myöhemmin löydettävissä ja käytettävissä. Humak suosittelee käyttämään TKI-toiminnan aineistojen tallennuksessa pitkäaikaissäilytyspaikkoja. TKI-toiminnan sopimuksissa otetaan huomioon avoimuuden periaatteet ja pyritään välttämään perusteettomia aineistojen käytön rajoituksia.

TKI-toiminnan tulokset julkaistaan avoimesti aina, kun se ei ole ristiriidassa rahoittajan, yhteistyökumppaneiden tai kustantajan ehtojen kanssa.

 

Julkaisut ja Theseus

Kaikki Humakin kustantamat julkaisut ovat ja pysyvästi avoimia. Humak kannustaa henkilökuntaa julkaisemaan avoimissa julkaisukanavissa. Humakin henkilöstön ammatilliset ja tieteelliset julkaisut rinnakkaistallennetaan Theseukseen.

Suosituksia opiskelijoille ja henkilöstölle

  • Humak suosittelee opiskelijoille opinnäytetöiden julkistamista Theseus-verkkokirjastossa ja kertoo opinnäytetyön toimeksiantajille avoimuuden eduista.
  • Humak kannustaa opetushenkilökuntaa jakamaan opetusmateriaalinsa avoimesti ja määrittelemään  materiaalin käyttöehdot.
  • Jokainen humakilainen vastaa näiden periaatteiden toteutumisesta toiminnassaan. Humak perehdyttää henkilöstön avoimen tieteen toiminnan periaatteisiin ja huolehtii tarvittavasta ohjeistuksesta ja neuvonnasta.
  • Humakissa hyödynnetään kansallisia avoimen tieteen ja tutkimuksen kanavia, palveluita ja työkaluja.