Digitaaliset toimintaympäristöt ja muita Avoimen AMK:n kursseja

Humak tarjoaa laajalti eri koulutusalojen opintojaksoja Avoimen AMK:n kautta. Opinnot ovat avoimia kaikille, ja itseäsi kiinnostavat opintojaksot voit kätevästi ostaa suoraan Humakin verkkokaupasta. Tarjottavat kurssit ovat ilmaisia lomautetuille ja työttömille kun ilmoittaudut 24.5.2021 mennessä.

Keltapohjainen avoin AMK yleisbanneri, jossa verkkokaupan osoite, graafinen lintu puhekuplalla.

Humakin Avoimen AMK:n kursseihin pääset tutustumaan yllä olevasta bannerista. Englanninkielinen kurssitarjonta löytyy verkkokaupan englanninkielisestä versiosta. Pysy kuulolla, sillä englanninkielinen kurssitarjonta laajenee lähiaikoina useilla syyslukukaudelle tarjottavilla kursseilla! Luvassa muun muassa seikkailullisia, pedagogisia ja kulttuuripainotteisia opintojaksoja.

Digitaaliset toimintaympäristöt

Mil­lai­sia vir­tuaa­lia­lus­to­ja ta­pah­tu­mil­le on tar­jol­la ja mi­tä vir­tuaa­li­ta­pah­tu­man tuo­tan­nos­sa tu­lee huo­mioi­da? Maaliskuussa starttaava Digitaaliset toimintaympäristöt (5 op) -opintojakso keskittyy striimauksen, virtuaalialustojen ja lisätyn todellisuuden (AR) hyödyntämiseen osana tuotantoja. Opintojakso on suunnattu erityisesti tapahtuma- ja kulttuurituottajille, tapahtumavastaaville sekä kaikille digitaalisista toimintamahdollisuuksista kiinnostuneille. Opintojakso on osa kulttuurituottaja (AMK) -väyläopintoja.

Opintojakson aikana toteutetaan striimausta, virtuaalitapahtumaa tai lisättyä todellisuutta hyödyntävän digitaalisen tapahtuman tuotantosuunnitelma. Kurssi koostuu kuudesta webinaarista, joiden aikana käsitellään digitaalisten toimintaympäristöjen eri aihepiirejä. Webinaareissa vierailee aiheiden asiantunteja, ja aihepiirejä lähestytään tapausesimerkkien avulla. Opintojakson aikana ideoidaan ratkaisuja muun muassa aidon vuorovaikutuksen ja ansaintalogiikan haasteisiin.

Tutustu Digitaaliset toimintaympäristöt (5 op) -opintojaksoon ja muuhun Avoin AMK -kurssitarjontaan verkkokaupassamme. Viimeinen ilmoittautumispäivä 14.03.2021.

Kolme piirroslintua istuu puun oksalla ja yksi lintu lentää.

Silmäys kuurojen historiaan

Viittomakielen opetus on osa Humakin ydinosaamista, mutta paljonko tiedät maamme tärkeän kieli- ja kulttuurivähemmistön– viittomakielisten–kulttuurista? Sil­mäys kuu­ro­jen his­to­riaan -opin­to­jak­sol­la tu­tus­tu­taan kuu­ro­jen his­to­riaan se­kä yh­tei­sön kult­tuu­riin, ta­poihiin, il­miöihin ja ta­pah­tu­miin.

Verkossa itsenäisesti suoritettava opintojakso vastaa muun muassa seuraaviin ky­sy­myk­siin: mi­tä tar­koi­te­taan kuu­ro­jen kult­tuu­ri­päi­vil­lä ja mi­hin vii­ta­taan kuu­ro­tie­toi­suu­del­la tai au­dis­mil­la. Li­säk­si saa­daan myös tie­tä­mys­tä viit­to­ma­kie­li­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen pe­rus­teis­ta.

Opintojakson tavoitteena on laajentaa opiskelijan tietoa kuurojen historiasta ja asemasta kulttuurivähemmistönä. Lue lisää verkkokaupasta. Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.05.2021.

Henkilökohtaisen talouden hallinta

Taloudenhallinta voi aika ajoin osoittautua haasteelliseksi, etenkin opiskeluaikoina. Siksi onkin tärkeää tuntea ja osata talouden hallinnan perusteet, tutustua talouden suunnitteluun ja seurannan työkaluihin. Opintojakso perehdyttää muun muassa säästö- ja sijoitusmahdollisuuksiin, velkaan ja eläkkeen kertymiseen. Opintojakson tavoitteena on parantaa opiskelijan taitoja seurata ja hallinnoida omaa talouttaan, etsiä ratkaisuja talous- ja velkaongelmiin ja esitellä erilaisia säästö- ja sijoitusmahdollisuuksia.

Ke­sän 2020 opin­to­jak­sol­le osal­lis­tu­neis­ta 88% an­toi kurs­sil­le ar­vo­sa­nan 4 tai 5 (as­tei­kol­la 1-5). Alla muutamia opiskelijapalautteita. Lue taloudenhallinnasta lisää Lehtori Sari Peltolan blogikirjoituksesta.

“Lä­hes kaik­ki to­sie­lä­män teh­tä­vät ja tai­dot mi­tä tu­lee tar­vit­se­maan tu­le­vai­suu­des­sa” 

“To­si hy­vät kurs­si­ma­te­riaa­lit, laa­ja ja mo­ni­puo­li­nen, ajan­ta­sais­ta in­foa ja kiin­nos­ta­vaa, opet­ta­ja oli sel­väs­ti kiin­nos­tu­nut it­se ai­hees­ta ja oli myös to­del­la avu­lias, opis­ke­li­joil­le kiin­nos­ta­vat ai­heet.”

Tutustu muuhun Avoin AMK -kurssitarjontaan ja ilmoittaudu kurssille verkkokaupan kautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä kurssille on 24.05.2021.