Esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi on syrjivä, toteaa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene.

-On erikoista, että sosionomeilta viedään mahdollisuus toimia ammatissa, johon he ovat nykyisin päteviä, toteaa Arenen puheenjohtaja rehtori Tapio Varmola.

Nykyisin lastentarhanopettajina voivat työskennellä sekä kasvatustieteiden kandidaatin että sosionomin tutkinnon suorittaneet. Sosionomin tutkintoon tule sisältyä vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.

Uuden lain mukaan päiväkodeissa työskentelisi vastaisuudessa varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja sekä lastenhoitajia.

Uuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävät on kuitenkin kirjattu lakiesitykseen epämääräisesti.

Esitys ei myöskään mahdollista sosionomin tutkinnon suorittaneille etenemistä erityisopettajaksi, esiopettajaksi tai päiväkodin johtajaksi.

-Sosionomit muodostavat merkittävän osan varhaiskasvatuksen henkilöstöstä, muistuttaa rehtori Mervi Vidgrén Savonia-ammattikorkeakoulusta. Heidän uramahdollisuuksiensa kaventaminen heikentää alan vetovoimaa työnhakijoiden keskuudessa. Vidgrén johti Arenen vuoden 2017 aikana toteuttamaa sosiaalialan koulutus sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa koskevaa selvityshanketta: Sosionomi tuottaa hyvinvointia läpi elämänkaaren – Ammattikorkeakoulutus sosiaalialan muutoksen edistäjänä.

Arene pelkää, että toteutuessaan lakiesitys johtaa työvoimapulaan erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa sekä suurten kaupunkien ulkopuolella.

-Työvoimapula heikentäisi alan työehtoja ja vetovoimaa, kun moni varhaiskasvatuksen ammattilainen joutuisi työskentelemään epäpätevänä pätkätöissä.

Vuonna 2016 Suomessa valmistui 803 lastentarhanopettajakelpoisuuden omaavaa sosionomia (AMK) 21 ammattikorkeakoulusta.

Yleisellä tasolla asia koskee myös yhteisöpedagogien kelpoisuuksia eri tehtäviin, toteaa Humakin rehtori Tapio Huttula

-Osaamisen tulee olla määräävä, kun tehtäviä täytetään. Toisaalta työelämässä tarvitaan entistä enemmän moniammatillisia tiimejä. Ne tarjoavat riittävän laaja-alaisen osaamisen ratkottaessa entistä vaikeammaksi muuttuvia ongelmia.

 

Arene ry                                                                                           Savonia-ammattikorkeakoulu

Tapio Varmola                                                                          Mervi Vidgrén

Puheenjohtaja, rehtori                                                                 Rehtori

040 830 4100                                                                                  044 785 5001

tapio.varmola@seamk.fi                                                             mervi.vidgren@savonia.fi

 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry on 25 ammattikorkeakoulun yhteistyöfoorumi ja etujärjestö. Arenen jäsenet kouluttavat 140 000 opiskelijaa ja työllistävät yli 9 000 henkilöä. Ammattikorkeakoulututkintoja suoritetaan vuosittain yli 27 000. www.arene.fi