kulttuurituottaja-amk

Humakin digikampuksella syksyllä 2018 alkavan valtakunnallisen kulttuurituottaja (AMK) -monimuotototeutuksen valintakoe järjestetään verkossa. Humak on ensimmäisiä ammattikorkeakouluja, jossa verkkovalintakoe on käytössä opiskelijavalinnoissa. Ensimmäisenä verkossa toteutettavan valintakurssin otti käyttöön Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK).

Digikampuksella toteutettava verkkovalintakoe on kaksivaiheinen. Hakuajan (14.3.-28.3.) päätyttyä Humakin verkko-oppimisympäristöön Moodleen avautuu 29.3.2018 Kulttuurituotannon perusteet (3 op) –opintojakso, jonka suorittamiseen opiskelijalla on aikaa 25.4. saakka. Toisessa vaiheessa hakijat osallistuvat  verkon välityksellä etähaastatteluun, jotka toteutetaan 23.-25.5.2018 välisenä aikana. (Katso ohjeet alla videolta)

Verkkovalintakoe antaa opintopisteitä

– Hakijoille lähetetään sähköpostitse tunnukset Humakin verkko-oppimisympäristö Moodleroomsiin, joiden avulla he voivat kirjautua verkkokurssille, kertoo kulttuurituotannon koulutussuunnittelija Johanna Henriksson ja jatkaa, että kurssille voi osallistua mistä tahansa. Valintakokeella testataan opiskelijan valmiuksia itsenäiseen verkko-opiskeluun, opiskelumotivaatiota sekä kykyä monipuoliseen tiedonhakuun.

– Opiskelijaksi valitut saavat sisällyttää suoritetun opintojakson kulttuurituottajan tutkintoonsa ja muut hyväksytysti suorittaneet saavat tästä Humakin avoimen ammattikorkekeakoulun suoritusmerkinnän. Sitä voi sitten puolestaan hyödyntää osana Humakin avoimessa suoritettuja väyläopintoja, joka on se toinen vaihtoehtoinen väylä korkeakouluopintoihin perinteisen valintakokeen rinnalla, Henriksson kertoo.

Ohjeita valintakoetta varten

Lue valintakoeohjeet: VALINTAKOEOHJE KULTTUURI MONIMUOTO HUMAK_2018

Täytä henkilötietolomake, linkki: Henkilötietolomake valintakokeen verkkokurssia varten

Mikäli et saa auki klikkaamalla henkilötietolomakkeen linkkiä on lomakkeen suora osoite: https://elomake.humak.fi/lomakkeet/167/lomake.html

Hakijan tulee täyttää aina myös varsinainen yhteishakulomake opintopolku.fi -sivustolla.

Monimuotototeutuksessa luokkahuoneena on koko Suomi

Kulttuurituottaja (AMK) -tutkinto antaa asiantuntijavalmiuksia kulttuurin ja taiteen ymmärtämiseen, tuotantojen hallinto- ja johtotehtäviin sekä toimintaedellytysten luomiseen osaamisintensiivisille aloille. Humakista valmistuneita tuottajia työskentelee laajasti luovan talouden kentällä: tuotantoyhtiöissä, festivaaleilla, kulttuurihallinnossa ja manageritoimistoissa.

Vuoden 2018 uudistuneen opintosuunnitelman myötä opiskelija voi opintojensa loppuvaiheessa suuntautua joko liiketoimintaan, digitaalisiin tuotantoihin tai monialaisiin tapahtumatuotantoihin oman ammatillisen kiinnostuksensa mukaan.

Tullakseen valituksi monimuoto-opiskelijaksi opiskelijalla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta alalta vaan opinnot voi aloittaa perusteista alkaen. Digikampuksella opinnot tapahtuvat aidosti verkossa. Opintojen alun kahta lähipäivää lukuun ottamatta opetus tapahtuu verkossa digiopintoina, paikasta riippumattomana opiskeluna. Vaikka koulutuksen hakupaikkakuntana on Helsinki, on sen luokkahuoneena aidosti koko Suomi – ja maailma.

Digikampus joustavoittaa sekä päivä- että monimuoto-opiskelijan opintoja

– On tärkeä huomata, että digikampus joustavoittaa kaikkien opiskeluja. Opintoja voi joustavasti ajoittaa suhteessa omaan työhönsä ja päiväopiskelijakin voi hyödyntää digikampuksen opintojaksoja omassa opiskelussaan vaikkapa perhevapaansa aikana, kertoo koulutuksesta vastaava lehtori Niila Tamminen.

Monimuoto-opiskelijakin voi, niin halutessaam hyödyntää päiväopetuksena tarjottavia opintojaksoja. Kaikkea ei tarvitse välttämättä opiskella diginä.

Verkkovalintakoe Humakissa
Digikampuksen valintakokeet järjestetään verkossa.

– Verkko-opinnot eivät ole vain itsenäistä verkko-opiskelua. Ne sisältävät vuorovaikutteisia webinaareja, ryhmätyöskentelyjä ja autenttisissa ympäristöissä tehtäviä harjoittelujaksoja, Tamminen korostaa.

Opintojen laajuus ja suoritusaika määräytyvät henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Siinä otetaan huomioon opiskelijan mahdolliset aikaisemmat opinnot, soveltuva työkokemus sekä muulla tavalla hankittu osaaminen.

Tärkeitä opiskelupäivämääriä, mikäli tulet valituksi

Opinnot alkavat intensiiviviikolla 27.-31.8.2018. Kaksi ensimmäistä päivää (27.-28.8.2018) toteutetaan lähiopetuksena Humakin Helsingin toimipisteessä (Ilkantie 4). Lähiopetuspäivien jälkeen opetus siirtyy Humakin verkko-oppimisympäristö Moodleroomsiin 29.-31.8.2018.

Opintoihin kuuluvat verkossa toteutettavat aikaan sidotut valmennukset (webinaarit) on pääasiassa keskitetty kuukausittain kahdelle päivällä (to-pe). Alustavat webinaaripäivät lv. 2018–2019 ovat:

  • 27.-28.9.2018
  • 25.-26. 10.2018
  • 22.-23.11.2018
  • 24.-25.1.2019
  • 14-15.2.2019
  • 14-15.3.2019
  • 11.-12.4.2019
  • 16.-17.5.2019

Päivät voivat koostua useiden eri opintojaksojen webinaareista. Näiden päivien lisäksi kulttuurituotannon koulutuksen verkkototeutukseen kuuluu ohjaus- ja vastaanottotunteja sekä ryhmätyöskentelyä ym., jotka voivat olla em. aikojen ulkopuolella.

Humak kehittää digiopetusta kansainvälisesti

Humak on mukana kansainvälisessä Erasmus+ -rahoitteisessa Adulet -hankkeessa, jossa seitsemän eurooppalaista korkeakouluja kehittää digitaalisen opetuksen laatua testaamalla ja kehittämällä uusia digitaalisia oppimismenetelmiä ja -teknologioita. Projektissa kehitettäviä tuloksia voidaan hyödyntää Humakin digikampuksella toteutettavilla opintojaksoilla kuten kulttuurituotannon monimuotokoulutuksessa.