Karvin laatuleima Humakille Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Ladattavia tiedostoja

Auditointiraportti

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) on saanut Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 18.6.2018 alkaen. Laatuleima osoittaa, että Humakin laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Auditointiryhmä antaa Humakille kiitosta siitä, että korkeakoulun avoin vuorovaikutus tukee hyvin suoraa palautteenantoa ja osallistavaa, vakiintunutta laatukulttuuria.

– Humanistisen ammattikorkeakoulun strategiaan kirjatut arvot – kunnioitamme toisiamme, olemme avoimia, onnistumme yhdessä sekä uudistumme ja uudistamme rohkeasti – on selkeästi tunnistettu laatukulttuurin arvopohjaksi. Henkilöstö on sitoutunut laatutyöhön, mikä edistää myös toiminnan strategista kehittämistä, toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja, Tampereen ammattikorkeakoulun vararehtori Päivi Karttunen.

– Olemme tyytyväisiä saamaamme laatuleimaan. Se osoittaa, että tekemämme työ niin koulutuspalveluissa kuin TKI-toiminnassa täyttää kansalliset ja eurooppalaiset laatukriteerit. Humakissa auditointeihin osallistui suuri osa henkilöstöä organisaation kaikilta tasoilta, joten leima osoittaa, että laatutyön merkitys tunnistetaan kaikkialla organisaatiossa, toteaa Humakin vt. rehtori Jukka Määttä.

Ammattikorkeakoulun perustehtävien laadunhallinta toimivaa

Humakin laatujärjestelmä kattaa kaikki korkeakoulun perustehtävät. Yhteisöllisyyttä ja työelämälähtöisyyttä korostava valmennuspedagogiikka toimii tutkintokoulutuksen viitekehyksenä, ja opetussuunnitelmaprosessi on kattava. Palautetiedon hyödyntäminen tutkinto-ohjelmien kehittämisessä on järjestelmällistä.

Verkostoammattikorkeakouluna toimivan Humakin kontaktipinta työelämään on laaja. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeet arvioidaan monipuolisesti strategian ja vahvuusalojen näkökulmasta yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa. Yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyvät tavoitteet ja niitä koskevat mittarit on koottu Humakin toiminta- ja taloussuunnitelmaan.

Humakin valinnaisena auditointikohteena oli Oppiminen digikampuksella. Digikampuksen kehittämiseen on olemassa olevia menettelytapoja, mutta auditointiryhmän mukaan jatkossa on syytä kiinnittää huomiota keinoihin, joiden avulla sekä opiskelijat että henkilöstö sitoutuvat sen kehittämiseen. Palautejärjestelmää tulisi kehittää siten, että sen avulla saadaan palautetietoa mm. ohjauksen riittävyydestä ja siitä, miten valmennuspedagogiikan periaatteet toteutuvat koulutuksen verkkototeutuksissa.

Laatutyöstä tiedottamista opiskelijoille lisättävä

– Opiskelijoille suunnattuun laatutyöstä tiedottamista on tarpeen terävöittää hyödyntäen opiskelijoiden mielekkäiksi ja toimiviksi kokemia kanavia. Opiskelijoita kiinnostaa, minkälaisia kehittämistoimia on tehty heidän antamansa palautteen perusteella. Opiskelijoille tulisi tarjota enemmän tietoa myös siitä, miten oppimistavoitteiden mukainen opiskelu toteutuu työelämään ja TKI-toimintaan yhdistetyssä koulutuksessa, puheenjohtaja Päivi Karttunen toteaa.

Auditointiryhmä toteaa, ettei Humakin laatujärjestelmän arvioinnille ja kehittämiselle ole vahvistettu yksiselitteistä menettelytapojen kokonaisuutta. Sellaisen muodostaminen jo olemassa olevien käytäntöjen pohjalta loisi entistä selkeämmän pohjan arvioida laatujärjestelmän kokonaisuutta ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumista.

– Auditointi ja sen toteuttaminen on ollut iso projekti, jolla on haluttu varmentaa korkeakoulumme työn laatu. Haluan kiittää kaikkia projektiin eri vaiheissa osallistuneita henkilöstön, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden edustajia, Humakin hallituksen puheenjohtaja Heikki Sarso kiittää.

Humanistinen ammattikorkeakoulu toimii neljässä alueyksikössä, jotka sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Humakissa opiskelee noin 1500 opiskelijaa ja 120 asiantuntijaa.


Kuvassa (vasemmalta): Karvin Korkeakoulujen arviointijaoston nimeämä Humakin auditointiryhmä: arviointiasiantuntija Hilla Aurén, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, opiskelija Neea Liinpää, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, kasvatustieteiden tohtori, yliopettaja Kari Kiviniemi, Oulun ammattikorkeakoulu / Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Valtiotieteiden tohtori, dosentti, yliopistonlehtori Turo Virtanen, Helsingin yliopisto, terveystieteiden tohtori, vararehtori Päivi Karttunen, Tampereen ammattikorkeakoulu (puheenjohtaja), psykologian maisteri, vanhempi asiantuntija Kai Koivumäki, Pohjoismaiden ministerineuvosto, arviointiasiantuntija Kirsi Mustonen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus