Humakin mentorointimalli yhdistää alumnit ja opiskelijat

Mentorointimallin suunnittelun tarve nousi esiin syksyllä 2021, kun Alumnikehittäjät verkosto kutsui Humakin koulutusjohtajia kuulemaan ajatuksiaan alumnitoiminnan kehittämisestä. Paikalle saapunut koulutusjohtaja Päivi Marjanen näytti idealle vihreää valoa ja keväällä 2022 järjestettiin kolme kolmen tunnin mittaista työseminaaria verkon välityksellä.

Keväällä alkanut kehittämistyö on jatkunut syksyllä 2022 järjestetyssä päätöskokouksessa TKI-Ilkassa. Päätöskokouksessa käytiin läpi ideoita jatkokehittämiseen liittyen. Työseminaareihin osallistuivat Humakista koulutusten alumnivastaavat lehtorit Paula Kostia, Liisa Halkosaari ja Minna Rajalin. Koko mentorointimallin prosessia koordinoi lehtori ja alumnikoordinaattori Sanna Nieminen. Tärkeimpinä osallistujina kehittämisessä olivat yhdeksän alumnia kaikilta Humakin koulutusaloilta. Tämänkaltaisiin kehittämisprosesseihin osallistuvat alumnikehittäjät verkoston jäsenet.

alumnit seisovat rivissä dian edessä, jossa lukee "Mitä mentorina toimiminen tarjoaa sinulle?". Kädessään heillä on Humak logolla varustettu musta kassi sekä musta Humak logolla varustettu lippis.
Alumnit Jenni Laine, Krista Maarajärvi, Heidi Kokkonen, Pekka Laukkanen ja Jaana Haaparanta. Kuva Paula Kostia.

Mentorointi osaksi Humakin alumnitoimintaa

”Mentorointi on uusi toiminto osaksi Humakin alumnitoimintaa. Humakin opiskelijapohjan muutokset ovat tuoneet uusia tarpeita opiskelijoiden ja työelämän vuoropuheluun. Kasvaneet verkkotutkinnot sekä YAMK-tutkinnot tarvitsevat uusia urasuunnittelun työkaluja, koska opiskelijoista entistä suurempi osa opiskelee monimuoto-opintoja verkossa ja heistä suuri osa on myös alanvaihtajia.” toteaa Sanna Nieminen alumnikoordinaattori.

Mentorina toimii osaava ja kokeneempi henkilö, joka haluaa tukea opiskelijaa tämän opintojen aikana ja työelämään siirtymisessä. Mentorointisuhde koostuu opiskelijan sekä mentorin avoimesta, tasa-arvoisesta, luottamuksellisesta vuorovaikutussuhteesta sekä vastavuoroisesta mentorin ja opiskelijan oppimisesta. Mentoriohjelmissa mentoriparien tapaamisia voidaan toteuttaa lähitapaamisina tai verkossa.

Onnistunut mentorointimalli edellyttää selkeää rakennetta. Humakin mentorointimalli jakautuu vuosittain julkaistaviksi mentoriohjelmiksi. ”Pilotoitavaksi on suunniteltu yksilö- ja ryhmämuotoisia mentoriohjelmia. Valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille suunnattu yksilömentoriohjelma tukisi valmistuvan opiskelijan urasuunnittelua ja yksilömentorointi ulottuisi yli valmistumisen. Opintojensa alkuvaiheessa olevat opiskelijat voisivat hakeutua ryhmämentoriohjelmaan esimerkiksi valmennustiiminä.” jatkaa Sanna.

Humakin mentorointiohjelmaan haetaan mentoriksi ensisijaisesti Humakin alumneja. Mentoreina voivat toimia myös Humakin koulutusohjelmissa ja hankkeissa työskennelleet pedagogiset henkilöt. Mentoriohjelmassa ei ole erillistä vaatimusta työelämäkokemuksen määrässä; Humakissa arvostamme eniten mentorin sitoutumista Humakin yhteisiin arvoihin.

 

Mentorointisuhde tukee opiskelijan siirtymistä työelämään

Heidi Kokkonen on Humakista valmistunut yhteisöpedagogi alumni, joka on osallistunut Humakin mentorointimallin kehittämiseen. Heidi työskentelee Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:llä hankekoordinaattorina Digityshankkeessa. Heidi hyppäsi hankemaailmaan töihin jo opintojensa aikana. Heidi kokee, että olisi omissa opinnoissaan saanut mentoritoiminnasta lisää eväitä omaan ammatilliseen kasvuunsa.

Mentorimallin tavoitteena on, että opiskelija saa uusia näkökulmia sekä tuoretta tietoa ammattialasta. “Mentoroinnin kautta voisi saada tukea juuri ammatti-identiteetin rakentumiseen ja myös verkostojen luomiseen. Verkostot ovat järjestökentällä tänä päivänä työllistymisen elinehto, ajattelisin näin.” Heidi jatkaa.

Heidi kokee, että vertaistuesta ja käytännön vinkeistä olisi ollut hyötyä kehittämistyössä. “Ehkä vinkit hankeraporttien ja ESR-lomakkeiden kanssa painimiseen olisi auttaneet. Hanketyössä on jatkuvan muutoksen eteenpäin viejä ja koen, että mentorista olisi voinut olla tukea juuri tässä kehittämistyössä”

 

Mentorointimallista on paljon hyötyä

Tulkkauksen alumnivastaava Liisa Halkosaari näkee Mentorointimallissa paljon hyötyjä ja mahdollisuuksia. “Työelämälähtöisyys on pilari koko amk-järjestelmässä. Tällaiset työelämän kontaktit varmistavat, että tieto kulkee! Humakin näkökulmasta opiskelijan hyvä on meidän hyvää.” Kertoo Liisa.

Mentorointi tähtää opiskelijan ammatilliseen kehittymiseen, urasuunnitteluun sekä tukee opiskelijan työelämään siirtymistä. “Opiskelijoille tämä tietenkin on kullanarvoinen paikka päästä juttelemaan työelämästä sen kaikkine puolineen ammattilaisen kanssa.” Liisa jatkaa.

Vuorovaikutteinen prosessi antaa tilaa myös mentorin kehittymiseen. Mentorointi antaa tilaisuuden pysähtyä kokemusperäisen osaamisen ja hiljaisen tiedon äärelle analysoiden sen merkitystä työurilla. “Ehkä tärkeimpänä mentorille näkisin mahdollisuuden reflektoida ajatuksia työstään ja jäsentää omaa osaamistaan, kun pääsee sparraamaan tulevaa kollegaa. Samalla pääsee kurkistamaan takaisin myös koulumaailmaan!” Liisa jatkaa.

Mentorointi on lisä ansioluetteloon ja kertoo konkreettisesti halusta kehittää työelämää. Lisäksi mentorointimalliin osallistuminen antaa mahdollisuuden ylläpitää omaa Humakilaisuutta omien opintojen jälkeenkin sekä ylläpitää omia verkostoja. “Kun tilaisuus tuli, halusin lähteä luomaan mallia, josta nykyiset ja tulevat opiskelijat voisivat hyötyä. Kuulun porukkaan ja voin ylpeänä sanoa olevani Humakilainen. Pysyn mukana meiningeissä ja saan ylläpitää verkostojani! “Heidi Kokkonen kertoo.

Alumnit ja lehtorit poseeraafat selfiessä dian "Mitä mentorina toimimnen tarjoaa sinulle edessä?".
Lehtorit Liisa Halkosaari, Paula Kostia ja Sanna Nieminen yhdessä alumnikehittäjistä koostuvan ryhmän kanssa. Kuva Liisa Halkosaari.

 

Mitä seuraavaksi?

Seuraavassa vaiheessa mentorointimallille luodaan rakenteet, sovitaan yhteistyökumppanien kanssa toiminnasta ja pilotoidaan mentoriohjelmaa. Opiskelijoita YP-Movesta ja YAMK-tutkinnosta kutsutaan kommentoimaan Humakilaista mentorointimallia ja pohtimaan tulevien mentoriohjelmien sisältöjä.

”Opiskelijat ja opiskelijakunta Humako ovat olleet kiinnostuneita mentorointimallista. Tapaamme Humakon kanssa marraskuussa ja pohdimme voisiko tämä olla palvelu, jonka tuottamisessa Humako olisi mukana. Tämä toisi kaikkien osapuolten näkökulmasta uuden toimintamallin erityisesti monimuotokoulutusten tarpeisiin” kertoo Sanna.

 

Teksti: Sanna Nieminen ja Niina Naumanen