Ilmoittautuminen seikkailukasvatuskursseille alkaa!

Ilmoittautumisajankohta Humakin seikkailukasvatuksen huippusuosituille avoimen AMK:n opintojaksoille lähestyy! Opintojaksot sopivat erinomaisesti esimerkiksi nuorisotyön ja opetusalan ammattilaisille, elämysmatkailun ja turismin parissa työskenteleville sekä kaikille jotka ovat kiinnostuneita kehittämään toi­min­nal­li­sen ja elä­myk­sel­li­sen oh­jaa­mi­sen tai­to­jaan! Ilmoittautuminen opintoihin alkaa ti 26.1.2021 klo 7.00. 

Seik­kai­lu­kas­va­tuk­sen ta­so 1 -osaa­mis­ko­ko­nai­suu­s al­kaa seik­kai­lu­kas­va­tuk­sen pe­rus­teis­ta. Opintojen aikana opit muun muassa seikkailukasvatuksen ohjaaja-, laji-, ympäristö- ja turvallisuustaitoja. Opintojen tavoitteena on tarjota osallistujille käytännön taitoja toiminnallisten prosessien hyödyntämisestä ohjaamisen apuvälineinä. Ilmoittaudu kurssille ripeästi, sillä paikat täyttyvät nopeasti!

Henkilöt kävelevät tasaisella maastolla.

Käytäntö oppimisen tukena

Opinnot sisältävät neljä viikon pituista lähijaksoa, jonka aikana osallistujat oppivat muun muassa melonta- ja vaellustaitoja. Käytännön kautta tapahtuva oppiminen valmentaa myös soveltamaan ryhmänohjaustaitoja erilaisissa tilanteissa.

Opintojen kaksi ensimmäistä lähijaksoa toteutetaan Nurmijärven kampuksella. Melonta- ja vaelluspainotteiset opintoretket toteutetaan Tammisaaren kansallispuistossa ja Saariselällä. Opintojakson aikataulun näet alta.

  • 1. lähijakso: 12.-16.5.2021 Nurmijärven kampus
  • 2. lähijakso: 31.5.-4.6.2021 Nurmijärven kampus
  • 3. lähijakso: 11.-15.8.2021 Melontavaellus, Tammisaaren saariston kansallispuisto
  • 4. lähijakso:  15.-19.9.2021 Erämaavaellus, Saariselkä

Kurssille osallistuminen edellyttää riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakuntoa. Opinnot toteutetaan seikkailullisessa ympäristössä ja aktiviteeteissa. Humak tarjoaa opintoretkillä tarvittavat varusteet, kuten teltat, keittimet ja melontavarusteet, opiskelijan tulee huolehtia vain henkilökohtaisesta varustuksestaan.

Henkilöt istuvat kanooteissaan ja vesi tyrskyää.

Seikkailukasvatus osana laajempaa kokonaisuutta

Seikkailukasvatus taso 1 -kurssi on osa laajempaa kokonaisuutta, johon kuuluu myös tason 2 ja tason 3 seikkailukasvatuskurssit. Ilmoittautuminen tason 2 kurssille alkaa 8.2.2021. Korkeamman tason kursseille osallistuminen edellyttää alemman taitotason kurssin suorittamista. Nurmijärven kampuksella järjestetään myös seikkailukasvatuspainotteinen 210 opintopisteen englanninkielinen yhteisöpedagogitutkinto; Adventure and Outdoor Education (Bachelor of Humanities).

Seikkailukasvatuskurssien opettajat ovat korkeasti koulutettuja alansa ammattilaisia ja kokeneita ulkoilmaihmisiä niin tek­nis­ten la­ji­tai­to­jen, tur­val­li­suu­so­saa­mi­sen, ym­pä­ris­tön­hal­lin­nan kuin oh­jaa­mi­sen­kin sa­ral­la. Opintojen aikana vastuu kannetaan ryhmän sisällä yhteisesti, ja opiskelijat toimivat kykyjensä mukaan osana ryhmänohjausprosessia vieden opintoja eteenpäin. Kurssin tarkoituksena on valmistaa osallistujat toteuttamaan itsenäisesti seikkailukasvatullisia prosesseja heti kurssin päätyttyä.

Osaa­mik­so­ko­nai­suu­teen on 18 paik­kaa, jois­ta 4 va­ra­taan Hu­ma­kis­ta val­mis­tu­neil­le yh­tei­sö­pe­da­go­geil­le. Jos olet Hu­ma­kis­ta val­mis­tu­nut yh­tei­sö­pe­da­go­gi ja olet ha­lu­kas il­moit­tau­tu­maan osaa­mis­ko­ko­nai­suu­teen, ole yh­tey­des­sä Kai Leh­to­seen vii­meis­tään 19.1.2021. Va­raam­me pai­kan opin­toi­hin 4 en­sim­mäi­sel­le il­moit­tau­tu­neel­le. Ilmoittaudu kursseille verkkokaupastamme napsauttamalla alla olevaa banneria!

Oranssi banneri, jossa teksti "Klikkaa Humakin avoimeen AMKiin".

 

Kuvat: Aleksi Homanen ja Chris Thompson