Kestävä kehitys Humakissa

Kestävä kehitys on asia, jota edistetään Humakissa, mutta tekemistä kuitenkin on vielä jäljellä, päättelee Yrkeshögskolan Novian ympäristösuunnittelun (ylempi AMK) opiskelija Marianne Rastio juuri valmistuneessa opinnäytetyössään ”Humak ja kestävä kehitys. Suunnitelma ekologisen kestävyyden integroimisesta Humakin toimintaan.

—”Opinnäytetyöni tärkein tulos on mielestäni se, että siinä löydettiin painopisteet, joissa Humak voi heti aloittaa ympäristötyönsä. Aluksi Humakin kannattaisi ottaa käyttöön jokin ympäristöjärjestelmän sertifikaatti kuten esimerkiksi Green Office, jotta selkeiden kestävän kehityksen tavoitteita voidaan seurata ja mitata”, Marianne Rastio toteaa.

Kestävä kehitys ja ympäristöä säästäviä toimenpiteitä voidaan toki integroida osaksi organisaation toimintaa muutoinkin. Rastion mielestä on tärkeää, että korkeakoulun johto, henkilökunta ja opiskelijat sitouvat tavoitteisiin yhteisesti ja niitä noudatetaan. Tärkeää on ymmärtää yhteisesti tavoitteiden ja toimenpiteiden noudattamisen tärkeys. Kaikkien on noudatettava yhteisesti asetettuja pelisääntöjä.

Marianne Rautio
Marianne Rautio teki opinnäytetyön Novialle Humakin kestävän kehityksen ohjelmasta.

Vähemmän paperia, enemmän videoneuvotteluita

Konkreettiset tavoitteet voivat liittyä vaikkapa paperikulutuksen ja henkilökunnan matkustamisen vähentämiseen. Rinnan opinnäytetyöprojektin aikana Humanistisessa ammattikorkeakoulussa toteutettiin kestävää kehitystä tukevia toimenpiteitä.

Opiskelijoiden ja henkilökunnan päivittäisen toiminnan näkökulmasta ehkä tuntuvin oli henkilökohtaisten kopiokorttien käyttöönotto läpi koko organisaation.

Kun henkilöstö ja opiskelijat tiedostavat kopiointiin liittyvät kustannukset ja voivat halutessaan saada raportteja omasta paperinkulutuksestaan, vähentää se toivottavasti ympäristöä kuormittavaa turhaa tulostusta, järjestelmän hankkineessa Humakin tietohallinnossa todetaan.

—”Humakissa on jo tavoiteltu paperitonta opiskelijahallintoa ja arviointia. Henkilökuntaa on kannustettu arvioimaan opiskelijoiden työt pienemmistä projektitehtävistä suurempiin opinnäytetöihin digitaalisesti. Tätä ei kuitenkaan ehkä noudateta täysin”, pohtii Raution ohjaajana opinnäytetyöprojektissa toiminut Humakin yliopettaja Hannu Sirkkilä.

—”Tärkeää on ottaa opiskelijat ja henkilökunta mukaan yhdessä toteuttamaan kestävää kehitystä”, Marianne Rastion toteaa ja jatkaa, että hänen mielestään esimerkiksi kulttuurituottajien ja yhteisöpedagogien opinnot sopivat erinomaisesti edistämään kestävää kehitystä vaikkapa ympäristöteemallisten tapahtumien, projektien ja tempausten muodossa yhdessä työelämäkumppanien kanssa.

Toinen konkreettinen tapa, jolla monella paikkakunnalla toimiva verkostoammattikorkeakoulu Humak on jo voinut vähentää ympäristökuormitusta on organisaation laajasti jo vuosia käyttämät erilaiset verkkokokoustyökalut olipa sitten kyse videoneuvottelulaitteistoista, Skype for business -palvelusta, verkko-oppimisen collaborate-työkaluista tai vaikkapa Adobe Connectin hyödyntämisestä.

—”Nämä luonnollisesti ovat vähentäneet fyysisen matkustamisen tarvetta, mutta kysyisin kuitenkin, voisiko matkustamista vähentää entisestäänkin”, Rautio sanoo.

Kestävä kehitys = aktiivista ympäristötyötä

—”Marianne Rastio innostui opinnäytetyön tekemisestä Humakille, koska siihen sisältyi ympäristöselvityksen ja organisaation ympäristövaikutusten kartoittaminen ja analysointi”, kertoo opinnäytetyön ohjaajana toiminut Humakin yliopettaja Hannu Sirkkilä. Sirkkilän mukaan tämä oli ideaalista Raution omien opintojen näkökulmasta.

Mariannen mielestä tehdyistä toimenpiteistä huolimatta ympäristötyö on vielä alkuvaiheessa Humakissa. Kestävä kehitys ja siinä tehdyt toimenpiteet eivät myöskään eroa merkittävästi Humakin eri puolella Suomea sijaitsevien toimipisteiden välillä.

—”Siksi kannustankin koko Humakia aktiiviseen ympäristötyöhön”, Rautio päättää.

Hannu Sirkkilä Humak
Humakin yliopettaja Hannu Sirkkilän mielestä kopioinnin seurantamahdollisuus on askel eteenpäin kestävän kehityksen polulla.