Kulttuurin rahoitusmahdollisuudet tutuiksi avoimen amk:n kurssilla

Avoin AMK verkkokaupan kuvia ja osoite.

Tiesitkö, että Avoimessa ammattikorkeakoulussa on mahdollista opiskella myös yksittäisiä kursseja? Kurssit soveltuvat erinomaisesti oman ammatillisen kehittymisen tukena täydennyskoulutukseksi tai perehdytyksenä alalle siirtyneelle ammattilaiselle tai vapaaehtoiselle.

“Opin­to­jak­son eh­do­ton vah­vuus oli, et­tä an­net­tu­ja teh­tä­viä sai pei­la­ta omiin tuo­tan­toi­hin. Näin mo­ti­vaa­tio teh­tä­vän te­ke­mi­seen on kor­keim­mil­laan, kun teh­tä­väs­tä on oi­keas­ti – opin li­säk­si – jo­tain konk­reet­tis­ta hyö­tyä” – kurssiin osallistuneen palaute

Monet kulttuurialan ammattilaiset ja kulttuurin vapaaehtoistöissä olevat ovatkin jo löytäneet tiensä Kulttuurin rahoitus -opintojaksolle. Kurssilla tutustutaan monipuolisesti alan rahoituslähteisiin kulttuurituotannon näkökulmasta. Tutuiksi tulevat alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten julkisten rahoittajien lisäksi myös erilaiset yksityiset rahoituslähteet.

Oranssi banneri, jossa teksti "Klikkaa Humakin avoimeen AMKiin".
Ilmoittaudu kurssille kuvaa klikkaamalla.

Koronapandemia on iskenyt rajusti juuri kulttuurialaan

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija luovan talouden ja kulttuurinrahoituksen nykytilaan. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut dramaattisesti juuri tapahtuma- ja kulttuurialaan. Kurssin webinaarit tarjoavat mahdollisuuden keskustella ajankohtaisista ongelmista ja haasteista muiden osallistujien kanssa.

Tä­mä oli tär­keä kurs­si it­sel­le­ni tu­le­vai­suut­ta aja­tel­len. Sain kurs­sil­ta työ­ka­lu­ja ja en­nen kaik­kea roh­keut­ta ha­kea ra­hoi­tus­ta tu­le­viin pro­jek­tei­hin.” – opiskelijan kurssipalaute

Kulttuurin rahoitus -opintojaksolla avataan, mitä muita rahoitusmuotoja on mahdollista hyödyntää kulttuurialan projekteoissa ja kuinka näitä voidana käyttää osana toiminnan kokonaisrahoitusta. Lisäksi kurssilla keskustellaan sponsoroinnista, yritysyhteistyöstä sekä joukkorahoituksesta.

Kaksi webinaaria – ilmoittaudu viimeistään 21.10.

Kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä on 21.10.2020. Opinnot sisältävät kaksi webinaarikertaa, joista ensimmäinen on 6.11.2020 kello 10:15 – 11:45 ja toinen 3.12.2020 kello 12:00 – 14:00. Webinaarit on myöhemmin saatavana myös tallenteina.

Opin­to­jak­so kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­tan­non AMK-tut­kin­nos­sa 2. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Opintojakso on käynyt läpi eAMK-hankkeen valmennusohjelman ja noudattaa verkkototeutuksille luotuja laatukriteereitä.

“Kii­tos kurs­sis­ta ja mie­len­kiin­toi­sis­ta teh­tä­vis­tä! Kurs­si jää var­mas­ti mie­leen sen eri­lai­suu­den vuok­si. Mo­ni­puo­li­nen si­säl­tö ja mie­lek­käi­tä teh­tä­viä.” – opiskelijan kurssipalaute

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä. Kurssimaksu on 75 euroa. Opinnot ovat ammattikorkeakoulun opintosuunnitelman mukaisia, joten mikäli haet myöhemmin relevanttiin korkeakoulutukseen, sinulla on mahdollisuus hyväksilukea opinnot osaksi uutta tutkintoa.

Ilmoittautumislinkki.