Let´s in­no­va­te – Tu­le in­no­voi­maan mu­seoon!

Seinä käytävällä, johon on kiinnitetty pyöreitä julisteita, joissa lukee

Hu­ma­nis­ti­nen am­mat­ti­kor­kea­kou­lu ja Nuo­ri Yrit­tä­jyys (NY) jär­jes­tä­vät yh­des­sä Mu­seot in­no­vaa­tioa­lus­toi­na -hank­keen kans­sa kou­lu­tuk­sen kaikil­le, joi­ta kiin­nos­taa

in­no­voin­ti mu­seoym­pä­ris­tös­sä.

Kurssi järjestetään loka-marraskuun aikana Turussa ja Helsingissä. Koulutuksen sisältö on samanlainen.

Kurssit ovat Humakin avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaa.

Opetus koos­tuu pakollisista, paikkakuntakohtaisista lä­hi­päi­vis­tä ja tii­mi­työs­ken­te­lys­tä. Kurssilla työskennellään 3-5 hengen tiimissä.

Museot toimivat virikealustoina innovaatioille

Kou­lu­tuk­sen toi­min­taym­pä­ris­tönä toimii mu­seo, nii­den ko­koel­mat ja näyt­te­lyt. Kurssilla kehitettävät in­no­vaa­tiot voi­vat liittyä min­kä ta­han­sa ar­jen on­gel­man rat­kai­se­mi­seen.

“Tuotteet ja palvelut luodaan erilaisten palvelumuotoilun ja innovaatiomenetelmien avulla.”

Loppuvaiheessa innovaatiot esitellään tiimin valitsemalle kohderyhmälle.

Tii­mi­val­men­ta­ji­na toi­mi­vat Hel­sin­gin to­teu­tuk­ses­sa Päi­vi Ruu­tiai­nen ja Tu­run to­teu­tuk­ses­sa Min­na Hau­tio Humakista sekä Pet­ri Ka­ta­ja­rin­ne Nuo­ri Yrit­tä­jyys ry:stä. Mu­ka­na ovat myös mu­seoi­den omat asian­tun­ti­jat Tek­nii­kan mu­seosta, Helsinki ja Aboa Ve­tus & Ars No­va -mu­seosta, Turku.

Ilmoittudu kurssille

Opiskelijalle maksuttomiin opintoihin pääsee ilmoittautumaan linkkien kautta:

Tutustu opintojen esitteeseen.

Hankkeen muita tilaisuuksia

Muista myös koulutuspäivät nuorten aikuisten kanssa työskenteleville.

 

Kuvat: Jari Nieminen.

Yhteistyössä: