“Mitä sanoit?” -kielellisen saavutettavuuden etätyöpajoja Kuopion ja Siilinjärven sote-ammattilaisille

Ydinasia-hanke järjestää syksyllä 2021 ja keväällä 2022 viisi erilaista maksutonta etätyöpajaa Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille kielellisestä saavutettavuudesta. Jokaisesta työpajasta tarjotaan kaksi samansisältöistä koulutusta eri ajankohtina, jotta mahdollisimman moni pääsee opiskelemaan asiakaskommunikointia.

“Mitä sanoit?” -etätyöpajat järjestää Ydinasia-hanke, joka on Humanistisen ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun, Kuopion kaupungin ja  Siilinjärven kunnan yhteishanke. Ydinasia-hanketta rahoittavat Euroopan Unioni/Euroopan sosiaalirahastot sekä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Mitä sanoit? -etätyöpajoissa Kuopio kaupungin ja Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ammentavat tietoja ja taitoja, joiden avulla he voivat kehittää  kielellisen saavutettavuuden osaamistaan.  

Osaamista tarvitaan sekä kasvokkaisissa että digitaalisissa asiakaskohtaamisissa   

Kielellisen saavutettavuuden toteutuminen mahdollistaa kaikkien tasavertaisen ymmärtämisen ja ymmärretyksi tulemisen riippumatta kielellisestä taustasta.      

Jotta osallistujat saisivat työpajoista mahdollisimman paljon työtään tukevia työkaluja, osallistuvat he vähintään kahteen työpajaan tai voivat osallistua vaikka kaikkiin viiteen. 

Ydinasia-hankeuutisen pääkuva. Keltaisella pohjalla musta palkki, jonka keskeltä alareunasta menee nuoli alapäin. Mustassa palkissa on kaksi lankakerämäistä palloa narulla liittyneinä toisiinsa. Vasen kerä purkautuu ja siirtyy naruna oikealle johon muodotuu uusi kerä.

Tiesitkö tämän kielellisistä haasteista?

Kielellisiä haasteita voi olla henkilöillä, joilla   

  • kielelliset taidot ovat pysyvästi erilaisia (puhevamma, kuulovamma, lukivaikeus, ADHD)   
  • kielellinen toimintakyky on heikentynyt (muistisairaus, kuulonalenema, aivoverenkiertohäiriön aiheuttama afasia)   
  • kielelliset taidot suomen (tai ruotsin) kielessä ovat vasta kehittymässä (maahanmuuttajat).    

Mitä aiheita työpajat sisältävät?

Ensimmäisessä työpajassa perehdytään vuorovaikutuksen perusasioihin, kiinniteään huomiota väärinymmärrysten minimoimiseen erilaisissa kohtaamisissa ja tutustutaan kielellisen saavutettavuuden taustalla vaikuttavaan lainsäädäntöön.

Toisessa työpajassa perehdytään erilaisiin kielenkäyttäjiin niin työyhteisössä kuin potilas- ja asiakaskohtaamisissakin. Pohditaan vieraan kielen käyttöön liittyviä haasteita sekä sellaisia kielellisiä haasteita, joita syntyy sairauden tai vamman seurauksena. Näitä kielellisiä haasteita voivat olla muun muassa ymmärtämisen vaikeus tai vaikeus ilmaista itseään.  

Kolmannen työpajan aiheena on kuvakommunikointi. Tutustutaan kuinka kuvia käytetään kommunikoinnin ja vuorovaikutustilanteiden tukena. Työpajassa saa tietoa kuvasta kommunikoinnin välineenä ja tietoa erilaisista kuvatyökaluista, joita voi hyödyntää työssä.

Neljännessä työpajassa aiheina ovat selkokieli ja kielenkäytön mukauttaminen asiointitilanteissa. Opitaan miten selkokieltä voi soveltaa kirjoitetussa kielessä sekä puheessa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Pajassa saa myös tietoa käännösohjelmista, tukiviittomista ja kommunikointilaitteista, jotka kääntävät kirjoitetun tekstin puheeksi.  

Viidennessä työpajassa tutustut tulkattuihin vuorovaikutustilanteisiin sosiaali- ja terveysalalla. Pohditaan tulkin tilaamiseen ja tulkin käyttöön liittyviä kysymyksiä sekä tulkin rooliin ja tulkin vastuisiin sekä velvollisuuksiin. Milloin minun täytyy tilata tulkki? Ketä voin käyttää tulkkina? Mitä eroa on puhuttujen kielten tulkeilla ja viittomakielen tulkeilla? Voinko luottaa tulkkiin?  

Lisätiedot: ydinasia.humak.fi 

Opiskele kielellistä saavutettavuutta: Tulkki (AMK), tulkkaus ja kommunikaation ohjaus ja Humakin avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Teksti: Ydinasia-hanke, toim. Marika Stam.

Kumppanilogot: Humak, Kuopio, Savonia, Siilinjärvi, EU ja vipuvoimaa EU:lta.

Ydinasia-hanke kehittää kielellisen saavutettavuuden osaamista sosiaali- ja terveyspalveluissa