Saija Pellikan yamki opinnnäyte palkittiin Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Sininauhaliitto Sosiaalipedagoginen seura

Kymmenen vuotta täyttävä Humakin järjestö- ja nuorisotyön koulutus yhteisöpedagogi (ylempi AMK) on kehittänyt toimialaa tiiviissä vuorovaikutuksessa työelämän kanssa. Hyvä esimerkki kehittämistyöstä on Humakista valmistuneen yhteisöpedagogin (ylempi AMK) Saija Pellikan opinnäytetyö, jolle annettiin Suomen sosiaalipedagogisen seuran vuoden 2016 opinnäytepalkinto perjantaina 7.4.2017.

Palkinto myönnetään vuosittain sosiaalipedagogiikkaa ansiokkaasti esiintuovalle ja kehittävälle pro gradu -tutkielmalle ja amk-tutkinnon opinnäytteelle.

Amk-opinnäytetöiden sarjassa palkittu Saija Pellikan työ Minäpystyvyydestä mepystyvyyteen. Yhteisöllisyyden mahdollisuusrakenteet asumispalveluyksikössä pohtii yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollisuuksia Asunto Ensin -periaatetta noudattavan asumispalveluyksikön asiakkaiden näkökulmasta.

Yhteisöllisyys ja osallisuus asumispalveluyksikössä

Palkitussa ylemmän (AMK) –tutkintonsa opinnäytetyössä Pellikka kehitti omaa työtään Sininauha Oy:ssä vastaavana palveluohjaajana asuinyhteisö Pessixissä.
—Kun käynnistimme yhteisöllisen asumisen yksikkö Pessixin toimintaa, otimme oppia Englannissa yhteisöllisesti toimivista matalankynnyksen korttelitaloista. Halusimme selvittää miten malli toimii ja mitä tarvitaan, jotta voisimme soveltaa yhteisöllisempää toimintamallia Sininauhaliitossa laajemminkin, kertoo Saija Pellikka tutkimuksensa taustoista.

Opinnäytetyössään Pellikka käsittelee osallisuutta yhteisöllisyyden näkökulmasta. Osallisuus on yhteisön jäsenten oikeus ja mahdollisuus. Periaatteena on, että mitään päätöksiä ei tehdä ilman niitä ihmisiä, joita asia koskettaa.

Tavoitteena oli yksikössä asuvien ja päiväkeskuskävijöiden osallisuuden vahvistaminen ja sitä kautta hyvinvoinnin lisääminen. Toiminta- ja tutkimusmenetelminä olivat oppimiskahvilat, kysely, minätarinat ja SWOT-analyysi.

Prosessin tuloksena toiminnassa mukana olleiden tieto yhteisöllisyyden ja osallisuuden sisällöistä ja merkityksistä vahvistui ja monista kehitetyistä käytännöistä tuli osa toimintaympäristön arkea.

Tulokset tukevat yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Työn tuloksia voidaan hyödyntää erilaisissa asumispalveluita tarjoavissa yksiköissä riippumatta siitä, onko kyse pitkäaikaisasunnottomista, ikääntyvistä, vammaisista tai pakolaisista tms. Osallistamisen vahvistamisessa on kyse yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämisestä, syrjäytymisen ehkäisystä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tukemisesta. Nämä seikat ovat tärkeitä kaikille humanisteille, niille jotka toimivat yhteisöissä ja ihmisten kanssa, korostaa Pellikka ja jatkaa: Heikoimmassa asemassa olevilla on oikeus olla osallinen heidän omaan elämäänsä vaikuttavissa asioissa niissä yhteisöissä, joissa he elävät.

Pellikan mukaan yhteisöllisyyttä ja osallistamista kehittämällä työn tilaajaorganisaatiossa toteutetaan myös yhteiskuntavastuuta. Tätä voidaan toteuttaa lisäämällä asukkaiden mahdollisuuksia toimia ja olla osallisena omassa asuin- ja toimintaympäristössään. Yhteisölliset toimintamallit ovat ainoita hyvinvointipalveluiden muotoja, joissa toteutuu yhteisöllisyys ja osallisuus.

Ei pitäisi unohtaa yhteisöjen merkitystä asukkaiden minäpystyvyyden ja osallisuuden vahvistajana, toteaa Pellikka ja jatkaa: Tällä on sitä suurempi merkitys, mitä huonompiosaisista ihmisistä on kyse.

Pellikan mukaan palveluiden käyttäjien osallistaminen on haastava ja vaativa tehtävä. Jos jo lähtökohtaisesti huono-osaisella asiakkaalla on mahdollisuus olla toimijana, osallisena omassa asuinympäristössään, se rohkaisee heitä toimimaan myös laajemmin yhteiskunnassa. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen on myös poliittinen elinehto hyvinvoinnin säilymiselle yhteiskunnassa.

Yhteisöpedagogi yamk Saija Pellikka
Sosiaalipedagoginen seura palkitsi Saija Pellikan opinnäytetyön

YAMK-opiskeluryhmä vahvisti minäpystyvyyttä

Pellikka on myös omakohtaisen kokemuksen kautta todennut, että tehokkain tapa vahvistaa minäpystyvyyttä ovat omat onnistumisen kokemukset. Samoin toisten esimerkki ja sosiaalinen mallioppiminen vahvistavat ihmisen uskoa omiin valmiuksiin ja kykyihin suoriutua erilaisista tehtävistä ja toimista.

—Tällaisia mallioppimisen kokemuksia olen saanut omasta valmennusryhmästä, etenkin yhteisöllisyysopintojakson aikana, kertoo Saija —Ilman sitä ryhmää en olisi löytänyt tarinallistamista ja tarinoita opinnäytetyöhöni. Myös muiden opinnäytetöitä ja suunnitelmia lukemalla olen oppinut ja huomannut asioita, jotka olisivat saattaneet jäädä varmasti huomiotta.

Lisäksi minäpystyvyttää vahvistaa toisilta saatu aito palaute. Tätä aitoa palautetta olen saanut, etenkin opinnäytetyöni ohjaajalta, yliopettaja Kylmäkoskelta. Hänen kommenteillaan, kehuilla ja kiitoksilla on ollut suuri merkitys opinnoissani.

Palkinto ja opinnäytetyön prosessi kasvattivat minäpystyvyyttä

—Tämä palkitseminen on minulle itselleni merkittävä, kertoo Pellikka. En ole koskaan ollut ennen yhteisöpedagogiopintoja ns. hyvä opiskelija tai kirjoittaja. Kirjoittaminen on edelleen haasteellista. Mutta nyt sain taas vahvistusta siihen: Minä osaan ja olen tehnyt asioita oikein. Palkinnon merkitys on myös Talon asiakkaille merkittävä. Osallisuus on merkityksellistä ja sen näkyväksi tuominen ja siitä puhuminen on merkityksellistä.

Yhteisöpedagogi on oikeassa paikassa ihmisten ja yhteisöjen keskellä

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon valitsin, koska olen kiinnostunut kehittämisestä ja johtamisesta. Siinä oli myös haastetta itselle ja se motivoi opiskelussakin. Suoritin AMK-tutkinnon 2013 Humakissa  ja ylemmän AMK-tutkinnon 2016.

Kehittämistehtävät ovat aina kiinnostaneet minua. Olen siirtynyt työstä toiseen siten, että siinä on ollut minulle jotain ihan uutta ja haasteellista, joka pitää minut vireessä. Tulee olla haastetta ja mielekkyyttä tekemisessä.

Yhdessä tekeminen on myös minun juttuni. Yksin työskennellessä näivetyn. — Järjestö- ja nuorisotyön koulutus on humanistisen ja kasvatusalan koulutus, joka syventää osaamistani asiantuntijatehtävissä, aktiivisena kehittäjänä ja johtamistehtävissä erityisesti yhteisöjen kehittämisen näkökulmasta.

Opinnäytteessä vahva innovatiivinen ote

Yliopettaja Merja Kylmäkosken mukaan Saijan työssä erinomaista on vahva kehittävä osallistava työote. Asukkaiden ääni kuuluu kehittämistyössä vahvana, ja työ antaa esimerkkejä ja malleja, joita voidaan hyödyntää myös muualla kuin kehittämistyön kohteena olleessa organisaatiossa. Tekijällä oli läpi koko kehittämistyönsä vahva innovatiivinen visio työn tavoitteista.

Työstä kuultaa myös läpi sitoutuminen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen ja heistä välittäminen, aito halu parantaa heidän arkeaan, mikä on luontevaa yhteisöpedagogille, jatkaa Kylmäkoski

Pellikka onnistuu laatimaan tekemänsä tutkimuksen pohjalta selkeät käytännönläheisiä toimintamalleja tai periaatteita yhteisöllisyyden ja osallisuuden parantamiseksi.

Theseus.fi

Saija Pellikan ja muiden yhteisöpedagogien (ylempi AMK) opinnäytteet ovat luettavissa: Theseus.fi