Moninaisuuden osaaja (20 op) opintokokonaisuus avoimessa amk:ssa

Monikulttuurisuus taitoa tarvitaan laajasti niin työelämässä kuin arjessakin. Humakin neljästä opintojaksosta koostuva opintokokonaisuus Moninaisuuden osaaja (20) vahvistaa osaamistasi monikulttuurisudesta, moninaisuudesta ja kotoutumista. Opetuskokonaisuus soveltuu moninaisuutta työssään kohtaaville ammattilaisille ja järjestöjen työntekijöille, jotka haluavat kehittää työ- ja toimintaympäristönsä yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta. Opitusta on hyötyä esimerkiksi työyhteisön yhdenvertaisuussuunnitelmaa laadittaessa tai monikulttuurisissa ympäristöissä työskentelemisessä.

Lintu oksalla syöttää poikasiaan ja teksti Moninaisuuden osaaja 20 opintopistettä osaamiskokonaisuus.
Klikkaa kuvasta rekisteröityäksesi opintokokonaisuuteen.

Opintojaksoja voi valita myös yksittäin opiskeltavaksi, mutta opintokokonaisuus antaa sinulle kattavan ammatillisen pätevyyden aiheesta ja korkeakoulutodistus on auditoitu osoitus oppimisestasi.

”Ihmisten oikeisiin tarinoihin tutustuminen ja käsitteiden selventyminen. On kasvanut ymmärrys siitä millaisia haasteita maahanmuuttaja kohtaa ja toisaalta miten erilaisissa tilanteissa he voivat olla.” – opiskelijapalaute

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen päättyy 23.9.2022, mutta yksittäisille kursseille voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan. Opinnot suoritetaan valmennusryhmätapaamisina ja itsenäisinä verkko-opintoina osana verkkoyhteisöä.

Group of smiling worker standing together at logistic distribution warehouse, Teamwork concept
Moninaisuusosaamista tarvitaan laajasti työyhteisöissä.

Mitä opit?

Moninaisuuden osaajana opit tarkastelemaan moninaisuutta yksilö- ja yhteisön tasolla ja saat valmiuksia moninaisuuden kohtaamiseen sensitiivisesti ja voimavaralähtöisesti. Moninaisuuden osaajana ymmärrät yhdenvertaisuuden käsitteen, tunnet ihmisoikeudet ja hahmotat vähemmistöjen asemaan liittyviä näkökulmia. Ennen kaikkea osaamiskokonaisuus tarjoaa työkaluja toimia moninaisuutta arvostaen.

Osaamiskokonaisuuden sisällöt ovat osa yhteisöpedagogin (AMK) opetussuunnitelmaa.  Kaikki opintojaksot hyväksytysti suorittanut saa osaamiskokonaisuudesta todistuksen.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot

Graafinen kuva moninaisuuden osaamiskokonaisuuden opintokursseista.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluu kaikkiaan neljä opintojaksoa. Löydät linkit yksittäisiin opintojaksoihin alla olevasta listasta:

 • Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op syksy
 • Monimuotoinen yhteiskunta 5 op syksy ja kevät (kaksi toteutusta)
 • Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op kevät
 • Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen  5 op kevät

Kenelle?

Osaamiskokonaisuus soveltuu eri alojen opiskelijoille ja ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita työyhteisön tai muiden yhteisöjen moninaisuuden kehittämisestä sekä uusista näkökulmista moninaisuuteen. Osaamiskokonaisuudessa syvennytään myös monikulttuurisuuden edistämiseen sekä kotoutumisen ja yhdenvertaisuuden teemoihin.

Opintojaksojen tavoitteet

Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op

Opiskelija

 • perehtyy eri näkökulmista yhteiskunnan monikulttuurisuuteen
 • tutustuu maahanmuuttopolitiikkaan ja kotoutumisprosessiin
 • tietää kotoutumiseen liittyvän säätelyn sekä viranomaisyhteistyöhön
 • hahmottaa identiteetin ja identiteettityön merkityksen yksilön kotoutumisprosessissa
 • osaa toimia monikulttuurisessa ympäristössä ja saa valmiuksia ammatilliseen kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen
 • tunnistaa maahanmuuttoyhteisöjen merkityksen kotoutumista edistämisessä

Monimuotoinen yhteiskunta 5 op

Opiskelija

 • tiedostaa yhteiskunnan monimuotoisuuden ja moniarvoisuuden sekä osaa arvioida suhdettaan näihin ammatillisesti
 • tunnistaa yhteiskunnan monimuotoisuutta estäviä ja tukevia rakenteita sekä toimintatapoja
 • tuntee yhdenvertaisuuden, ihmisoikeuksien, tasa-arvon edistämisen ja kestävän kehityksen periaatteet ja osaa toteuttaa kyseisiä periaatteita käytännön työssä
 • tietää ihmisoikeuskasvatuksen merkityksen monimuotoisessa yhteiskunnassa ja osaa suunnitella ihmisoikeuskasvatusta käytännössä
 • osaa järjestää ja kehittää aktiivista kansalaisuutta edistäviä tilanteita ja toimintamuotoja

Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op

Opiskelija

 • tuntee monimuotoisuuden arvopohjan yksilö- ja yhteisötasolla
 • osaa tarkastella omaa suhdettaan erityisyyteen ja monimuotoisuuteen
 • osaa arvioida yhteiskunnan monimuotoisuutta estäviä ja tukevia rakenteita sekä toiminta-tapoja
 • tunnistaa vammaisten /osatyökykyisten henkilöiden erityisvaatimuksia koskien työympäristön esteettömyyttä ja työolojen mukauttamista
 • tuntee työolosuhteiden mukauttamisen erilaisia vaihtoehtoja ja taloudellisia tukimuotoja
 • osaa ottaa huomioon erilaisten työntekijöiden tarpeet työturvallisuuteen liittyen

Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen  5 op

Opiskelija

 • hahmottaa minuutta ja toiseutta määrittäviä tekijöitä laaja-alaisesti
 • kykenee ammatillisesti arvioimaan ja tiedostamaan suhdettaan moninaisuuteen
 • tutustuu kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen työotteeseen
 • osaa ottaa huomioon erilaisten yksilöiden ja ryhmien erityisyyden omassa toiminnassaan
 • pystyy toimimaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kielellistä esteettömyyttä ja osallisuutta edistävällä tavalla
 • tuntee kielellisen yhdenvertaisuuden merkityksen ja osaa toimia esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämiseksi
 • tiedostaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja demokraattisen arvopohjan merkityksen ammatillisen ajattelun ja toiminnan perustana

Ilmoittautumislinkki