Opinnäytetyö peilaa omaa oppimista ja osaamista

Viisi henkilöä istuu lattialla ja keskustelee.

Humakista yhteisöpedagogi YAMK-koulutuksesta valmistunut Ari Huotari toimii kouluttajana Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden toteuttamassa Digirasti-hankkeessa, jonka tarkoituksena on edistää työnhakijoiden digitaitoja. Syksyllä 2020 valmistuneessa YAMK-opinnäytetyössään Ari Huotari keskittyi nuorisotyön dokumentointijärjestelmän hyödyntämiseen avoimen toiminnan kehittämisessä. Tutustu Huotarin opinnäytetyöhön Theseuksesta.

Parempaa tiedonkulkua ja lisää reflektiota työstä

Syksyllä 2020 valmistuneessa YAMK-opinnäytetyössään Ari Huotari keskittyi nuorisotyön dokumentointijärjestelmän hyödyntämiseen avoimen toiminnan kehittämisessä. Huotari kuvaa, kuinka nuorisotyö pohjautuu pitkälti kokemusperäiseen hiljaiseen tietoon. Nuorisotyön dokumentointijärjestelmä, Logbook, otettiin Helsingin nuorisopalveluissa käyttöön vuonna 2019. Nuorisopalveluiden työntekijät kirjaavat Logbookiin tietoa avoimen toiminnan kävijämääristä sekä laadullisia raportteja toiminnan toteuttamisesta.

Ari Huotari keräsi opinnäytetyönsä arviointiaineiston avoimen toiminnan ohjaajille suunnatun verkkokyselyn ja ryhmähaastatteluiden avulla. Verkkokyselyn avulla saatua tietoa syvennettiin pienryhmähaastatteluiden avulla. Opinnäytetyön tuloksissa tuli esille ohjaajien kokemus siitä, että keskustelu on lisääntynyt työssä raportoinnin myötä. Laadulliset raportit voivat palvella käytännössä tiimejä esimerkiksi tiedonkulkua parantamalla.

Huotari näkee Logbookin mahdollisuutena muun muassa uunituoreen nuorisotyön opetussuunnitelman jalkauttamisen käytännön työhön. Työssä rakentuvan hiljaisen tiedon jakaminen on mahdollista Logbook-raportoinnin avulla ja raportointitilanne mahdollistaa nuorisotyöntekijöille reflektiohetken arjen kiireen keskellä, samalla osa reflektiosta saadaan myös sanallistettua raportteihin.

Piirretty puunoksa, jonka päällä on neljä lintua: yksi iso ja kolme pientä.

Opinnäytetyö osaamisen syventämisen mahdollistajana

Ari Huotari kokee YAMK-opinnäytetyön tärkeäksi askeleeksi työuralla.

”Isoin juttu on se potku eteenpäin työuralla ja työelämässä, koko tutkinnon opiskelu on edesauttanut sitä. Opinnäytetyötä on selkeästi pystynyt hyödyntämään, se myös peilaa omaa oppimistaan ja osaamistaan.”

Huotari kuvasi syvällisemmän opinnäytetyön kirjoittamisen olleen uusi kokemus. Hän pohti opinnäytetyön aloittamisen olleen haastavaa siihen saakka, kunnes työn kehittämistehtävä kirkastui. Isompi kehittämistehtävä oli Huotarille uusi askel ja konkretisoi pitkäjänteisen kehittämistyön tekemistä. Varmuutta ja potkua hän kuvasi saaneensa roppakaupalla lisää.

”YAMK-opinnäytetyö oli hyvä kokemus siitä, millä tavalla käytännössä tehdään tutkimuksellista kehittämistä”, Huotari kertoo.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä tutkimuksellisia kehittämistöitä, joilla on lähtökohtaisesti aina tilaaja. Huotari onkin esittelemässä työn antia tulevina viikkoina tilaajaorganisaatiolle, Helsingin kaupungin nuorisopalveluille. Kanuunan yhteistyöverkostolle Huotari on esitellyt opinnäytetyötään jo alkuvuodesta 2021. Työ on herättänyt mielenkiintoa laajemminkin.

Opinnäytetyön aloittaminen voi tuntua haastavalta, siksi onkin tärkeää rajata työn koko ja tarkoitus.

”Kun lähtee opinnäytetyön kanssa liikkeelle niin olennaista on, että aluksi pystyy jäsentelemään ja rajaamaan työn selkeäksi paketiksi itselleen, jottei se leviä käsiin. Rönsyjen poisleikkaaminen kuuluu myös prosessiin. Suunnitelma kannattaa tehdä huolella. Armollisuus itselle on aina hyväksi”, Huotari summaa.

Kirjoittaja: Pia Lundbom, Yliopettaja, Humak

Linkki: https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.66878644153

Lähteet:

Huotari Ari. Hiljainen tieto avautuu reflektion kautta. Tiedote 24.10.2020.

Huotari Ari 2021. Haastattelu 16.3.2021. Haastattelijana Pia Lundbom

Huotari Ari 2020. Nuorisotyön dokumentointijärjestelmän hyödyntäminen avoimen toiminnan kehittämisessä: Arviointitutkimus. Yhteisöpedagogi ylempi AMK-opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Verkossa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020110922444