Helsinki ilmasta. Kuvaaja: Jarmo Röksä Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Ladattavia tiedostoja


Pääkaupunkiseutu kaupunkeineen ja korkeakouluineen muodostaa Suomessa ainutlaatuisen innovaatio- ja osaamiskeskittymän, jolla on mahdollisuudet menestyä kiihtyvässä globaalissa kilpailussa ja hyödyttää näin koko Suomea. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja korkeakoulut näkevät, että seuraavalla hallituksella ja eduskunnalla on mahdollisuudet luoda paremmat edellytykset alueen kaupunkien ja korkeakoulujen ja laajemmin koko Suomen menestykselle. Siksi seuraavan hallituksen tulee tukea metropolialueen kehittymistä maailman parhaaksi innovaatio- ja osaamiskeskittymäksi, vahvistaa sen osaamispohjaa sekä kykyä ja mahdollisuuksia investoida ja luoda edellytyksiä uusille työpaikoille.

Kun hallitus luo menestysedellytyksiä, se:

Tukee metropolialueen kehittymistä maailman parhaaksi innovaatio- ja osaamiskeskittymäksi. Tässä onnistuakseen hallitus:

o nostaa omalta osaltaan kansallisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen osuutta bruttokansantuotteesta pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on, että yksityisen ja julkisen TKI_osuus nousee viiteen prosenttiin alueellisesta BKT:sta.
o helpottaa osaavan työvoiman saatavuutta sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintaedellytyksiä.
o tukee erillisrahoituksella huippuosaamisen tutkimus- ja kehittämiskeskittymien vahvistamista pääkaupunkiseudulla erityisesti potentiaalisilla kasvualoilla, kuten keinoälyyn ja virtuaaliseen todellisuuteen liittyvät sovellukset, robotiikka, puhtaat ja älykkäät ratkaisut, terveysteknologia, biotuoteteollisuus ja biolääketiede ja tietoverkot sekä niiden ympärille syntyvät sovelluskohteet.

• Edistää Suomen ja pääkaupunkiseudun houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien parissa yhdessä kaupunkien ja korkeakoulujen kanssa. Tässä onnistuakseen hallitus:

o nostaa ulkomaisten osaajien houkuttelun Suomen työmarkkinoille hallitusohjelman yhdeksi kärkiteemaksi.
o käynnistää yhdessä suurten kaupunkien kanssa ohjelman kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi Suomeen ja helpottaa sekä nopeuttaa lupaprosesseja.
o tukee korkeakouluja kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelemisessa sekä toimenpiteissä liittyen näiden joustavaan siirtymiseen Suomen työmarkkinoille.
o vahvistaa kansainvälisten osaajien puolisoiden ja muiden perheenjäsenten työllistymismahdollisuuksia ja laajentaa vieraskielisiä palveluita.
o varmistaa kielikoulutuksen riittävät resurssit ja yhdistää kielikoulutuksen työllistymiseen ja ammatilliseen koulutukseen aiempaa joustavammin.

• Takaa sekä metropolialueella että koko Suomessa kestävät resurssit yliopistoille ja ammattikorkeakouluille koulutuksen antamiseen ja tutkimuksen tekemiseen. Tässä onnistuakseen hallitus:

o takaa korkeakouluille vakaan kehityksen ja pitkäjänteisen toiminnan mahdollisuudet nostamalla perusrahoituksen kestävälle tasolle. Tämä tapahtuu ottamalla pysyvästi käyttöön yliopistoindeksi tai huolehtimalla asiasta muulla tavoin esimerkiksi pääomittamalla yliopistoja tai tekemällä perusrahoitukseen tasokorotus. Rahoitusta voidaan kehittää myös yhdistämällä olemassa olevia resursseja selkeämmiksi, strategisiksi kokonaisuuksiksi.
o osoittaa ammattikorkeakouluille uuden, niin sanotun neljännen tehtävän jatkuvasta oppimisesta sekä rahoittaa pääkaupunkiseudun ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen koulutuspaikkojen lisäämistä
o ajaa tutkimus- ja innovaatiorahoituksen nostoa myös EU:ssa.

 

Allekirjoittajat:

 

Helsinki
Espoo
Vantaa
Kauniainen
Helsingin yliopisto
Aalto-yliopisto
Haaga-Helia
Hanken Svenska Handelshögskolan
Metropolia
Laurea
Arcada
Taideyliopisto
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Humanistinen ammattikorkeakoulu

 

Ställningstagande från städerna och högskolorna i huvudstadsregionen:

KOMPETENSKLUSTER, INTERNATIONALISERING OCH HÖGSKOLORNAS FINANSIERING MÅSTE STÄRKAS FÖR EN TRYGGAD VÄLFÄRD 

Med sina städer och högskolor bildar huvudstadsregionen ett unikt innovations- och kompetenskluster i Finland med möjligheter att nå framgång i den accelererande globala konkurrensen och på så vis vara till nytta för hela landet. Städerna och högskolorna i huvudstadsregionen ser att nästa regering och riksdag har möjligheter att skapa bättre förutsättningar för framgång för städerna och högskolorna i regionen samt i vidare bemärkelse för hela Finland. Därför bör nästa regering stödja metropolområdets utveckling till världens främsta innovations- och kompetenskluster, stärka dess kompetensbas samt förmåga och möjligheter att investera och skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen.

Åtgärder för en regering som skapar förutsättningar för framgång:

Regeringen

 • stöder metropolområdets utveckling till världens främsta innovations- och kompetenskluster. Nödvändiga åtgärder för att regeringen ska lyckas:
 • Regeringen höjer den nationella forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansieringens andel av bruttonationalprodukten i huvudstadsregionen. Målet är att den privata och den offentliga sektorns forsknings-, utvecklings- och innovationsandel ska stiga till 5 procent av den regionala bruttonationalprodukten
 • Regeringen gör det lättare att få kunnig arbetskraft och främjar universitetens och yrkeshögskolornas verksamhetsförutsättningar
 • Genom separat finansiering stöder regeringen starkare forsknings- och utvecklingskluster för spetskompetens i huvudstadsregionen särskilt inom potentiella tillväxtbranscher, exempelvis applikationer för artificiell intelligens och virtuell verklighet, robotteknik, rena och smarta lösningar, hälsoteknologi, bioproduktionsindustri och biomedicin samt informationsnät och nya applikationer kring dem.

 

 • Tillsammans med städerna och högskolorna gör regeringen Finland och huvudstadsregionen attraktivare för internationella experter. Nödvändiga åtgärder för att regeringen ska lyckas:
 • Regeringen ser till att uppgiften att locka utländska experter till den finländska arbetsmarknaden blir ett av spetstemana i regeringsprogrammet.
 • Tillsammans med de stora städerna initierar regeringen ett program för att locka internationella experter till Finland samt underlättar och snabbar upp tillståndsprocesserna.
 • Regeringen stöder högskolorna i deras arbete för att locka internationella studenter samt i åtgärderna för att dessa studenter på ett smidigt sätt ska få tillträde till den finländska arbetsmarknaden.
 • Regeringen stärker sysselsättningsmöjligheterna för de internationella experternas makar och övriga familjemedlemmar samt breddar utbudet av service på främmande språk.
 • Regeringen säkerställer tillräckliga resurser för språkutbildning och kombinerar språkutbildning med sysselsättning och yrkesutbildning på ett smidigare sätt än tidigare.

 

 • Regeringen garanterar universiteten och yrkeshögskolorna i metropolområdet och i hela Finland hållbara resurser för utbildning och forskning. Nödvändiga åtgärder för att regeringen ska lyckas:
 • Regeringen garanterar högskolorna möjligheter till stabil utveckling och långsiktig verksamhet genom att höja basfinansieringen till en hållbar nivå. Detta kan ske genom ett permanent universitetsindex eller på något annat sätt, till exempel genom att universiteten tillförs kapital eller genom att nivån på basfinansieringen höjs. Finansieringen kan utvecklas också genom att befintliga resurser kombineras till tydligare, strategiska helheter.
 • Regeringen tilldelar yrkeshögskolorna en ny, så kallad fjärde uppgift inom kontinuerligt lärande samt finansierar ett ökat antal utbildningsplatser vid yrkesskolorna och yrkeshögskolorna i huvudstadsregionen.
 • Regeringen driver på ökad forsknings- och innovationsfinansiering även inom EU.

 

Undertecknare:

Helsingfors

Esbo

Vanda

Grankulla

Helsingfors universitet

Aalto-universitetet

Haaga-Helia

Hanken Svenska Handelshögskolan

Metropolia

Laurea

Arcada

Konstuniversitetet

Yrkeshögskolan Diakonia

Humanistiska yrkeshögskolan