Tutkimukset: Pandemialla oli negatiivinen vaikutus nuoriin – nuorisotyö koronan jälkeen

Nuorisotutkimusverkostossa on pandemian aikana tehty paljon ajankohtaista tutkimusta pandemian vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Tutkijoille on syntynyt pandemiajakson pitkittyessä jaettu näkemys, jonka mukaan lapset ja nuoret ovat yksi pahiten rajoitustoimenpiteistä kärsineistä ryhmistä.

Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden mukaan yli kaksi vuotta jatkunut yhteiskunnallinen poikkeustila on merkinnyt nuorille muun muassa sosiaalista eristäytymistä, harrastustoiminnan keskeytymistä ja taloudellista epävarmuutta.

Tämä uutinen ja siinä esitelty julkaisukooste on osa Euroopan laajuista viestintäkampanjaa demokratiapäivänä 15.9. Kampanjalla pyritään vaikuttamaan nuorisoalan päättäjiin ja tuomaan tutkimusperustaista tietoa päätöksenteon tueksi pandemiasta selviytymiseen.

Kolme nauravaa tyttöä kulkevat käsi kädessä.

Tutkimuksia nuorista pandemia-aikana

Euroopan laajuinen nuorisoalan avoin tutkimusverkosto RAY Network haastaa eri toimijat nostamaan esiin ratkaisuehdotuksia nuorten kohtaamiin korona-ajan tuomiin haasteisiin kaikkialla Euroopassa demokratiapäivänä 15.9.2022. Tähän uutiseen on koottu Recovery –tiimin tietoja käynnissä olevista ja vastikään päättyneistä suomalaisista hankkeista, jotka tuottavat tietoa nuorten hyvinvoinnista ja sitä uhkaavista tekijöistä koronan vallitessa.

–”Pidän tärkeänä nuorten koronakokemuksista tehdyn tutkitun tiedon koostamista yhteen ja ratkaisuesitysten pohjaamista siihen”, toteaa nuorisotyön yliopettaja Merja Kylmäkoski Humakista. Nuorisotutkimusseuran Nuoruus korona-ajan kaupungissa –kilpailun raadissa mukana ollut Kylmäkoski painottaa nuorten oman äänen kuulemisen merkitystä korona-ajan analyyseissa.

–”Nuoret itse ovat parhaita asiantuntijoita ja informantteja korona-ajan kokemuksistaan”, hän toteaa.

Nuorten yksinäisyys lisääntyi merkittävästi korona-aikana

Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeessa nuorten kokemuksista korona-aikana (2020–) tarkastellaan, miltä koronatilanne ja sen pitkittyminen vaikuttavat nuorten näkökulmasta, miten he kokevat erilaiset rajoitustoimet ja niiden vaikutukset arkeensa ja hyvinvointiinsa, mitä palveluita nuoret ovat käyttäneet korona-aikana, sekä nuorten keinoja selvitä pitkittyneestä koronatilanteesta.

Tutkimuksessa havaittiin muun muassa, että nuorten yksinäisyys lisääntyi merkittävästi korona-aikana. Myös tyytyväisyys omaan vapaa-aikaan väheni harrastustoiminnan keskeytymisen vuoksi.

Hankkeen tuloksia esitellään kirjoitussarjassa Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä. Teemat:

Nuorisoala reagoi pandemiaan nopeasti ja tavoitti nuoret verkossa

Valtion nuorisoneuvosto tilasi vuonna 2021 selvityksen koronakriisin vaikutuksista nuorisotoimialaan (linkki vie pdf-tiedostoon). MDI:n ja Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian tavoitteena oli kuvata koronakriisin vaikutuksia nuorisotoimialaan sekä tukea nuorisotyön ja -toiminnan ja alan roolin hahmottamista pandemian jälkeisenä aikana.

Nuorisotoimiala reagoi Suomessa koronakriisiin nopeasti, sillä nuorisotyötä ja -toimintaa mukautettiin onnistuneesti kovassa paineessa. Etenkin verkkonuorisotyön yleistyminen muutti alan käytäntöjä ja toiminnan tavoittamaa joukkoa.

Saman havaitsi  koronapandemian vaikutuksia nuorisotyöhön käsittelemä Nuorisotutkimusverkoston julkaisu Hidasta kasvua ja lisääntyviä vastuita. Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2021.

kädet kahvikupin ympäriilä

Nuorisotoimialan toimintaedellytyksiä on vahvistettava

Koronakriisin vaikutuksia on tutkittu lasten oikeuksienlasten ja nuorten koetun hyvinvoinnintoisen asteen opinnoissa suoriutumisenkodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten hyvinvoinnintulevaisuuden nuorisotyönliikkuvan ja etsivän nuorisotyön sekä verkkonuorisotyön vaikuttavuuden näkökulmista.

Pohjoismainen hyvinvointikeskus rahoittaa parhaillaan kahta Nuorisotutkimusverkoston koordinoimaa selvitystä, joissa tarkastellaan lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia eri Pohjoismaissa koronakriisin aikana. Hanke toteutetaan yhteistyössä tanskalaisen VIVE-tutkimuslaitoksen kanssa.

Lapset ja nuoret ovat yksi pahiten koronasta kärsinyt ryhmä. Tutkijat painottavat, että nuorisotoimialan toimintaedellytysten vahvistaminen on tärkeää, koska kriisi uhkaa lisätä eriarvoisuutta lasten ja nuorten keskuudessa. Tutkijat arvioivat palvelujärjestelmän uudistamisen nuorten tarpeita paremmin vastaavaksi kestävän kauan.

RAY Network: ”Nuorisotyötä on tuettava taloudellisesti”

RAY Network painottaa omassa korona-ajan jälkeisen nuorisotyön tulevaisuutta käsittelevässä selvityksessään, että nuorisotyön toimintaedellytyksiä on tuettava taloudellisesti, nuorten mielenterveyspalveluita on kehitettävä ja nuorisotyön digiosaamista on vahvistettava Euroopan laajuisesti sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä.

Suomessa, toisin kuin Euroopassa yleensä, nuorisotyö kuuluu kuntien lakisääteisiin tehtäviin ja se on julkisesti rahoitettua toimintaa.  Nuorisotyötä ja -politiikkaa ohjataan sekä tuetaan hallitustasolla Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman avulla.

Korona-aikana ja sen jälkeen tehdyt tutkimukset toistavat RAY:n viestin siitä, että nuorisoalan toimintaedellytyksiä on tarkasteltava suhteessa nuorten tarpeisiin ja muuttuneeseen toimintaympäristöön, sekä eri toimijoita osallistaen.

Lisätietoja:

RAY Network: RAY COR -hanke

Yhteystiedot

Essi Holopainen
Nuorisotutkimusverkosto / Suomen Youth Wiki –kirjeenvaihtajatiimi
essi.holopainen@nuorisotutkimus.fi