Kolme henkilöä talvivarustuksessa hiihtää.

Seikkailukasvatus taso 1 -toteutuksen paikat täyttyivät nopeasti verkkokaupassamme. Myynti alkoi verkkokaupassamme 16.1.2020 kello 07:00 ja paikat varattiin ensimmäisen minuutin aikana. Peruutuspaikalle voi ilmoittautua viestinta@humak.fi -osoitteeseen. Ilmoitamme mahdollisesti vapautuvista paikoista jonotusjärjestyksessä ja vuoro siirtyy seuraavalle, ellei vastausta kuulu 24h sisällä viestistämme.

Pahoittelumme kaikille niille, jotka eivät tällä kertaa päässeet mukaan.

Opintojakson laajuus on 20 opintopistettä ja hinta 300 euroa. Tason 1 opintoihin otettava ryhmäkoko on 18 paikkaa. Opintojen tuloksena on asiantuntija, joka pystyy opintojen päätyttyä ohjaamaan seikkailukasvatuksellisia toimintoja ja prosesseja.

Seik­kai­lu­kas­va­tuk­sen avoi­men AMK:n opin­not so­pi­vat täy­den­nys­kou­lu­tuk­sek­si kas­va­tuk­sen, nuo­ri­so­työn ja ope­tu­sa­lan am­mat­ti­lai­sil­le, mut­ta myös elä­mys­mat­kai­lun ja tu­ris­min pa­ris­sa työs­ken­te­le­vil­le.

Opin­nois­sa edel­ly­te­tään opin­to­jen käy­tän­nön to­teu­tuk­sen nä­kö­kul­mas­ta riit­tä­vää psyyk­kis­tä ja fyy­sis­tä ter­veyt­tä se­kä toi­min­ta­ky­kyä. Opis­ke­li­jan tu­lee pys­tyä toi­mi­maan eri­lai­sis­sa so­siaa­li­sis­sa ti­lan­teis­sa ja ryh­mis­sä, osal­lis­tu­maan se­kä ly­hyil­le et­tä pi­dem­pi­kes­toi­sil­le, useam­man päi­vän mit­tai­sil­le melonta- ja maastovaelluksille se­kä toi­mi­maan vas­tuul­li­ses­ti ja tur­val­li­suut­ta edis­tä­väl­lä ta­val­la.

Ilmoittautumisen jälkeen tarkista sähköpostisi

Ilmoittautumisen jälkeen tarkkaile postiasi. Onnistuneen kurssimaksun suorittamisen jälkeen lähetämme opiskelijalle sähköpostin, jossa olevan linkin kautta häntä pyydetään kertomaan aikaisemmasta kokemuksestaan ja mahdollisuuksistaan soveltaa seikkailukasvatuksen metodiikkaa työssään. Näiden tietojen täyttäminen auttaa valmentajiamme rakentamaan ja räätälöimään opiskelukokemusta siten, että se hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia opiskelijoita.

Ellei onnistunut, kysy peruutuspaikkaa

Mikäli et saa paikkaa kurssilta ja haluat ilmoittautua peruutuspaikkajonoon, lähetä ilmoittautumisen jälkeen viesti otsikolla “SKER 1 peruutuspaikkajono” osoitteeseen viestinta@humak.fi. Peruutuspaikoista ilmoitetaan aikaisintaan viikon kuluttua ilmoitusajan alusta. Tarkkailethan sähköpostiasi, mikäli ilmoittaudut jonoon. Paikat tarjotaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja tarjottu paikka on voimassa 24 tuntia. Tämän jälkeen sitä tarjotaan seuraavana jonossa olevalle.

Opin­nois­sa edel­ly­te­tään opin­to­jen käy­tän­nön to­teu­tuk­sen nä­kö­kul­mas­ta riit­tä­vää psyyk­kis­tä ja fyy­sis­tä ter­veyt­tä se­kä toi­min­ta­ky­kyä. Opis­ke­li­jan tu­lee pys­tyä toi­mi­maan eri­lai­sis­sa so­siaa­li­sis­sa ti­lan­teis­sa ja ryh­mis­sä, osal­lis­tu­maan se­kä ly­hyil­le et­tä pi­dem­pi­kes­toi­sil­le, useam­man päi­vän mit­tai­sil­le melonta- ja maastovaelluksille se­kä toi­mi­maan vas­tuul­li­ses­ti ja tur­val­li­suut­ta edis­tä­väl­lä ta­val­la.

Lisätietoja

Lisätietoja opetuksen sisällöistä ja ilmoittautumisesta lehtori Kai Lehtoselta sähköpostitse osoitteesta kai.lehtonen@humak.fi.

Tutustu opintojaksoon ja sen tarkoituksiin tarkemmin esitteestä (pdf).
Linkki kurssiin verkkokaupassa.