Seikkailukasvatuksen tasolle 2 voivat ilmoittautua vain tason 1 suorittaneet

Kolme henkilöä talvivarustuksessa hiihtää.

Seikkailukasvatus taso 2 (20 op) avautuu 8.2.2021 kohdennetusti Taso 1:sen suorittaneille

Ilmoittautuminen Seikkailukasvatuksen taso 2 -kurssille aukeaa 8.2.2021. Tänä vuonna ilmoittautumiskäytänteet ovat muuttuneet ja jatkossa Tasolle 2 pääsevät ilmoittautumaan ainoastaan seikkailukasvatuksen taso 1:sen opiskelleet. Ilmoittautumismahdollisuutta tarjotaan kohdennetusti 8.2.2021 alkaen.

Mikäli olet osallistunut aiemmille kursseille ja kiinnostunut ilmoittautumisesta. Ota yhteyttä kurssin vastaavaan lehtoriin. Muille kuin alemman tason suorittaneille ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Seikkailukasvatuksen opintokokonaisuuden laajuus on 20 opintopistettä ja hinta 300 euroa.

Opin­nois­sa edel­ly­te­tään opin­to­jen käy­tän­nön to­teu­tuk­sen nä­kö­kul­mas­ta riit­tä­vää psyyk­kis­tä ja fyy­sis­tä ter­veyt­tä se­kä toi­min­ta­ky­kyä. Opis­ke­li­jan tu­lee pys­tyä toi­mi­maan eri­lai­sis­sa so­siaa­li­sis­sa ti­lan­teis­sa ja ryh­mis­sä, osal­lis­tu­maan se­kä ly­hyil­le et­tä pi­dem­pi­kes­toi­sil­le, useam­man päi­vän mit­tai­sil­le melonta- ja maastovaelluksille se­kä toi­mi­maan vas­tuul­li­ses­ti ja tur­val­li­suut­ta edis­tä­väl­lä ta­val­la.

Lähijaksojen aikataulut:

31.5.  – 4.6.2021               Nurmijärven kampus
29.8. – 4.9.2021                Norja
9.2. – 13.2.2022                Ylläs
13.3 – 19.3.2022               Ylläs – Hetta

Seikkailukasvatuksen opintokokonaisuudet ovat suosittuja kursseja ja ne varataan verkkokaupassa loppuun hyvin nopeasti. Turvataksemme opiskelijoille tiiviin opintopolun seikkailukavastuksen kursseilla, varaamme seuraaviin toteutuksiin paikkoja opintopaikkansa toteutuksiin varmistaneille opiskelijoille

Seik­kai­lu­kas­va­tuk­sen avoi­men AMK:n opin­not so­pi­vat täy­den­nys­kou­lu­tuk­sek­si kas­va­tuk­sen, nuo­ri­so­työn ja ope­tu­sa­lan am­mat­ti­lai­sil­le, mut­ta myös elä­mys­mat­kai­lun ja tu­ris­min pa­ris­sa työs­ken­te­le­vil­le.

Opin­nois­sa edel­ly­te­tään opin­to­jen käy­tän­nön to­teu­tuk­sen nä­kö­kul­mas­ta riit­tä­vää psyyk­kis­tä ja fyy­sis­tä ter­veyt­tä se­kä toi­min­ta­ky­kyä. Opis­ke­li­jan tu­lee pys­tyä toi­mi­maan eri­lai­sis­sa so­siaa­li­sis­sa ti­lan­teis­sa ja ryh­mis­sä, osal­lis­tu­maan se­kä ly­hyil­le et­tä pi­dem­pi­kes­toi­sil­le, useam­man päi­vän mit­tai­sil­le melonta- ja maastovaelluksille se­kä toi­mi­maan vas­tuul­li­ses­ti ja tur­val­li­suut­ta edis­tä­väl­lä ta­val­la.

Taso 1 varattiin loppuun nopeasti tammikuussa

Seikkailukasvatus taso 1 -opintokokonaisuus varattiin loppuun muutamassa minuutissa. Paikat täyttyivät nopeasti ja enää vapaita paikkoja ei ole. Suuren kysynnän vuoksi olemme myös sulkeneet varasijajonon, koska ilmoittautuneita on tullut runsaasti myös jonoon. Vapautuville paikoille kutsumme opiskelijan varasijajärjestyksessä.

Ilmoitamme mahdollisesti vapautuvista paikoista jonotusjärjestyksessä ja vuoro siirtyy seuraavalle, ellei vastausta kuulu 24h sisällä sähköpostiviestistämme.

Lisätietoja

Lisätietoja opetuksen sisällöistä ja ilmoittautumisesta lehtori Kai Lehtoselta sähköpostitse osoitteesta kai.lehtonen(at)humak.fi.