Svenska Kulturfonden logo

Svenska Kulturfonden har donerat 10 000 euro til Finlands Humanistiska Yrkeshögskolans penningsamlingskampanj. Humak vill agera som brobyggare mellan språkgrupperna i landet och vill ge sina studerande goda yrkesfärdigheter i de båda inhemska språken. I senaste åren Humak har haft flera undervisnings- och utvecklingsprojekt, som har bidratt til tvåspråkiga Finland. (Du kan läsa nyheten på finska under svenska teksten)

Humak har ett starkt intresse för, och ser det även som sin plikt, att betjäna ungdomsbranschen och föreningslivet i Svenskfinland. Detta speciellt då ingen yrkeshögskola längre erbjuder studiemöjligheter inom dessa områden på svenska.

-“Det är underbart att Svenska Kulturfonden har lagt märke till vårt arbete med finlandsvenska. Donationen poengterar att vårt arbete att stötta flerkulturell Finland anses som värdefull av så sentral aktör än Svenska Kulturfonder. Vi är tacksamma för donasjonen”, säger vd/rektor Jukka Määttä från Humak.

Humak har jobbar aktivt med å rädda finlandsvenska teckenspråk

Humak vill även ställa vår expertis gällande finlandssvenskt teckenspråk och integration till förfogande för finlandssvenska aktörer. Under åren 2015-2017 genomförde Humak ett statsfinansierat projekt med syfte att revitalisera det finlanssvenska teckenspråket. Parallet till projektet sammansttälldes material på finlandssvenskt teckenspråk.

Eftersom det råder brist på teckenspråkstolkar anordnar Humak en tolkutbildning 2018-2021 i finlandssvenskt teckenspråk. Utbildningen inleddes sommaren 2018 och gruppen består av 25 studerande. Utbildningen fortsätter till 2020 och Humaks målsättning är att även göra det efter år 2020 då tolkutbildningen avslutas.

Humak utökar sitt samarbete med finlandssvenska aktörer

Humak anser att samarbete över språkgränserna gagnar respektive språkgrupp och därför strävar vi medvetet till att utöka vårt samarbete med finlandssvenska aktörer.

Under åren 2015-2018 projektet ToiMeen-Funktionella metoder som hjälpmedel åkte runt både i Svenskfinalnd och i övriga landet och utbildade lärare på andra stadiet i användningen av funktionella undervisningsmetoder. Projektets slutpublikation, en utbildningsmanual för skolorna, publicerades också på svenska.

Om högskolornas penningsamlingskampanj

År 2017 ändrades lagen och alla yrkeshögskolor fick möjlighet att ansöka om en insamlingslicens. Finska staten har lovat stöda finansieringen av yrkeshögskolor och fördubbla alla donationer som görs under 2018.

Rejält mera. Värde. Tillsammans. Det är Humaks penninginsamlingskampanj. Vi vill tillsammans bygga en bättre och värdefull värld.

Vi inbjuder okcså andra aktörer att att delta i vår penninginsamlingskampanj och donera här:  https://kauppa.humak.fi/tuote-osasto/lahjoitukset/ (eller klick på nästa bildet)

För varje euro ni donerar innan året 2018 tar slut, får Humak en euro från staten. Din euro är således värd 2 euro.

Mer information

Kari Keuru
Lektor och kontaktperson för Humaks penninginsamling,
tel. 020 7621 228, e-post: kari.keuru@humak.fi

Humakille 10 000 euron lahjoitus Svenska Kulturfondenilta

Svenska Kulturfonden on lahjoittanut 10 000 euroa Humakin varainkeruukampanjaan. Humak toimii sillanrakentajana kieliryhmien välillä ja haluaa antaa opiskelijoilleen hyvät ammatilliset valmiudet myös ruotsinkielellä. Viime vuosina ammattikorkeakoululla on ollut useita koulutus- ja kehitysprojekteja, jotka ovat vahvistaneet ruotsin kielen asemaa Suomessa.

Humakilla näkee velvollisuutenaan palvella ruotsinkielistä nuorisotyö- ja järjestökenttää, koska mikään ammattikorkeakoulu ei suoraan tarjoa koulutusta ruotsiksi Humakin koulutusaloilla..

-“Minusta on arvokasta että Svenska Kulturfonden näkee meidän työmme arvon kaksikielisyyden kehittäjänä omaila aloillamme. Lahjoitus antaa uskoa toimintojen edelleen kehittämiseen yhteistyökumppaneittemme kanssa”, kommentoi Humakin rehtori/toimitusjohtaja Jukka Määttä saatua lahjoitusta.

Suomenruotsalaisen viittomakielen pelastusprojekti Humakissa

Humak toteutti vuosina 2015 – 2017 projektin suomenruotsalaisen viittomakielen aktivoimiseksi Suomessa. Projektissa luotiin sisältöä suomenruotsalaiselle viittomakielelle sekä aloitettiin suomenruotsalaiseen viittomakieleen erikoistuneiden tulkkien koulutus, joka jatkuu vuoteen 2020 asti. Humak haluaa jatkaa työtä uhanalaisen kielen parissa myös koulutuksen päättymisen jälkeen.

Humak näkee tärkeänä yhteistyön kaikkien kieliryhmien välillä ja on pyrkinyt tietoisesti lisäämään yhteistyötä suomenruotsalaisten toimijoiden kanssa. Myös hanketoimintaa on tehty ruotsiksi. Vuosina 2015-2018 toteutetussa Toimeen -hankkeessa aktivoitiin koululaisia liikkumaan niin suomalaisissa kuin ruotsinkielisissä kouluissa heidän äidinkielellään. Hankkeen loppujulkaisu, opettajille suunnattu koululaisten aktivoimisopas, julkaistiin ruotsiksi.

Korkeakoulujen varankeruukampanjasta

Vuoden 2017 lakimuutoksen jälkeen myös ammattikorkeakouluilla on ollut mahdollisuus kerätä varoja toimintansa tukemiseksi. Suomen valtio on luvannut tuplata vuoden 2018 loppuun mennessä annetut lahjoitukset, joten Humakin nyt saama lahjoitus on merkitykseltään kaksinkertainen.

Reulusti enemmän. Arvoa. Yhdessä. on Humakin varankeruukampanjan tunnus. Haluamme yhdessä olla rakentamassa reilua ja yhteisöllistä Suomea.

Mikäli haluat vielä tehdä lahjoituksen, on se vielä vuoden 2018 loppuun saakka reilusti enemmän. Lahjoittaa voit täällä: https://kauppa.humak.fi/?s=lahjoitukset&post_type=product

Myös sinun eurosi on kahden euron arvoinen.

Lisätietoja

Kari Keuru
Lehtori ja Humakin varainkerääjä,
puh. 020 7621 228, sähköposti: kari.keuru@humak.fi