Yhteisöpedagogit ylempi AMK

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut hallituksen esitystä, jossa ehdotetaan korkeakoulujen välisen opetusyhteistyön mahdollisuuksien laajentamista. Tavoitteena on opetuksen laadun parantaminen, korkeakoulujen keskinäisen työnjaon edistäminen sekä taloudellisuuden vahvistaminen. Yksi esityksessä ehdotettu toimenpide on opetusyhteistyö ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. kannattaa yhteistyön mahdollistavaa lainsäädäntöä. Yhteistyön avaaminen tukee Arenen mielestä korkeakoulujen autonomiaa ja vahvistaa korkeakoulujen omien strategioiden mukaisia profiileja.

—Korkeakoulujen yhteistyössä on paljon mahdollisuuksia, jotka monipuolistavat opiskelijoiden opintopolkuja ja parantavat koulutuksen laatua, kertoo Arenen puheenjohtaja rehtori Tapio Varmola Arenen kannanotossa.

Ammattikorkeakoulut korostavat, että korkeakoulusektoreiden välisen opetusyhteistyön tulee perustua tasavertaisuuteen sekä osaamislähtöiseen ajatteluun. Työelämäläheisen koulutuksen tulee säilyä edelleen vahvana alemmissa ja ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa.

Rehtori Tapio Huttula Humakista nostaa esiin Humakin hyvät kokemukset tk-integroidusta oppimisesta. —Tulokset osoittavat, että työelämäläheinen toimintatapamme on mahdollistanut henkilöstön ja opiskelijoiden verkottumisen työelämään. Opiskelijat pääsevät työskentelemään aidoissa työelämäprojekteissa ja saavat kosketuksen projektimaiseen työskentelyyn ja saavat käsityksen myös nykyaikaisesta hankemaailmasta. Moni hankkeissa harjoittelussa ollut opiskelija on myöhemmin jopa työllistynyt hankekumppanin plavelukseen.

Korkeakoulujen yhteistyön pelisäännöt kaipaavat selkeyttämistä

Suomen korkeakoulu- ja tutkimuskokonaisuuden kehittämiseksi on käynnistymässä kansallinen visiotyö opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Arene tulee esittämään, että visiokeskustelussa selkeytetään korkeakoulujen yhteistyön pelisääntöjä ja kartoitetaan myös käytännön toteutuksessa tunnistettuja haasteita.

Vuosi sitten Arene esitti tulevaisuuteen suuntautuvan visionsa, jonka tähtäimenä on maailman parhaan korkeakoululaitoksen rakentaminen Suomeen. Visioon, jonka tekemiseen kaikki ammattikorkeakoulut ovat osallistuneet, voi tutustua verkko-osoitteessa http://www.arene.fi/fi/ammattikorkeakoulut/vaikuttavuus/rake-selvitys.

Arenen näkemyksen mukaan alueilla tarvitaan erilaisia toimintamalleja korkeakoulujen yhteistyössä. Yhteistyön tulee kuitenkin perustua riittävän yhtenäiseen kansalliseen tulevaisuuskuvaan sekä läpinäkyvään mitoitukseen korkeakoulutuksen sekä tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan kansallisesta kokonaisuudesta.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry tukee ja palvelee ammattikorkeakouluja niiden lakisääteisissä tehtävissä luomalla edellytyksiä ammatillisesti profiloituneelle korkeatasoiselle työelämälähtöiselle korkeakoulutukselle, sekä työelämää ja osaamista uudistavalle tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle.

Arene on korkeakoulupolitiikan kotimainen ja kansainvälinen edunvalvoja ja vaikuttaja. Arene toimii ammattikorkeakokoulujen yhteistyön, aseman ja profiilin vahvistajana sekä verkostojen edistäjänä.