Humak Kuopio Liittyviä tiedostoja

Verkko- ja sosiaalisen median uudet muodot ovat sisältönä Humakin toiminnallisen mediakasvatuksen opinnoissa, johon ilmoittautuminen alkoi tänään Humakin verkkokaupassa. Syyskuussa alkava opintokokonaisuus opettaa analysoimaan kriittisesti mediaa ja tutustuttaa mm. digitaalisiin peleihin, videokuvaukseen ja mediakirjoittamiseen.

Mediavälinetaidoissa opit taitoja käytännössä

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoina käynnistyvä 15 opintopisteen kokonaisuus sisältää kolme viiden opintopisteen opintojaksoa, jotka on mahdollista suorittaa myös erikseen. Opintojaksossa perehdytään mediakasvatuksen teoriaan ja paneudutaan median kriittiseen lukutaitoon.

Käytännönläheisillä mediavälinetaidot jaksoilla paneudutaan ajankohtaisiin sosiaalisen median työkaluihin ja pohditaan niitä kriittisen mediakasvatuksen valossa. Kurssilla pyritään etsimään vastausta, mitä Facebookin jälkeen.

  • Toiminnallisen mediakasvatuksen perusteet (5 op) – lähiopetuspäivät 25.9. 2015 ja 30.10. 2015
  • Mediavälinetaidot I (5 op) – lähiopetuspäivät 27. – 28.11.2015 – 15.-16.1.2016
  • Mediavälinetaidot II (5 op) – lähiopetuspäivät 18.-19.2.2016 ja 8.-9.4.2016

Humakin avoimen amk:n opinnot ovat kaikille avoimia iästä tai koulutustaustasta riippumatta. Lähiopetuspäivät pidetään Humakin Helsingin TKI-keskuksessa Haagassa. Kurssi-ilmoittautuminen on alkanut tänään ja viimeinen ilmoittautumispäivä opintokokonaisuudelle on 11.9.2015. Paikkoja kurssilla on rajoitettu määrä.

—”Koulutus tarjoaa osallistujille selkeitä ja konkreettisia mediakasvatuksen taitoja ja valmiuksia: opiskelun pääpaino tässä opintokokonaisuudessa on käytännön tekemisessä”, kertoo Toiminnallisen mediakasvatuksen opinnoista vastaava, Humakin koulutuspäällikkö Pasi Toivanen. —Kurssilla pääset oppimaan käytönnössä videoiden tekemistä, opit instagramia ja kuulet muista nuorten suosimista sosiaalisen median välineistä. Mediakasvattajan on hyvä olla uusimmista trendeistä tietoinen, Toivanen jatkaa.

Humakin testattu koulutustuote

Mediakasvatuksen opintokokonaisuutta on toteutettu vuosina 2007 – 2014 ammatissa toimivien täydennyskoulutuksena. Humakin järjestämään Toiminnallisen mediakasvatuksen erikoistumisopintoihin on osallistunut yli 120 aikuisopiskelijaa. Kursseihin oli integroitu opiskelijoiden kehityshankkeita.

Toiminnallisen mediakasvatuksen erikoistumisopintoihin osallistuneet toteuttivat opettajiensa Annamari Maukosen ja Hannu Sirkkilän johdolla pian ilmestyvän julkaisun Mediakasvatuksen hyviä käytäntöjä kehittämässä. Kirja antaa hyvän kuvan mediakasvatuksen mahdollisuuksista, sillä sen sisältämät artikkelit käsittelevät erikoistumisopintojen kehittämishankkeita.

Monialaisuus ja monialaisten kokemusten jakaminen

Mediakasvatuksen ryhmät ovat koostuneet laajasta kirjosta monen alan osaajia, joihen työhön mediakasvatus on aiheena liittynyt tavalla tai toisella. Suurimpana opiskelijaryhmänä ovat olleet opettajat (lastentarhanopettajat, luokanopettajan, äidinkielen opettajat, kuvataiteen opettajat).

Viime vuosina ryhmissä on ollut yhä enemmän kirjastossa työskenteleviä. Kirjastot ovat monipuolistuneet ja monimediaalistuneet, siksi mediakasvatuksen opinnot antavat hyvän kattauksen ammattitaidon syventämiseen muuttuneessa mediaympäristössä. Lisäksi ryhmiin on osallistunut myös nuorisotyöntekijöitä sekä media-ja viestintäalan ammattilaisia. Ammattilaisten moninainen kirjo tekee mediakasvatuksen kursseista kiinnostavan, sillä kurssilaiset oppivat paljon myös toisiltaan ja verkottuvan muiden alojen mediakasvatusihmisten kanssa.

Myönteinen opiskelijapalaute

Opiskelijoiden palaute on ollut myönteistä ja he ovat kokeneet Humakin tarjoamat mediakasvatuksen opinnot osaamistaan kehittävinä ja monipuolistavina.

  • Nuorisotyöalalla toimineen Jonnan mukaan hänen työnsä kannalta oleellisinta on ollut havainto, että mediakasvatus ei ole niin teknologisriippuvaista kuin usein oletetaan. Lisäksi hän toteaa, että on tarkastellut opintojen myötä työssään mediakasvatusta selkeämmin mediakriittisyyden ja osallisuuden näkökulmasta, esimerkiksi millaisia mahdollisuuksia nuorilla on ilmaista mielipiteitään ja ajatuksiaan internetin välityksellä.
  • Kirjastovirkailijana toimiva Raisa korostaa sitä, että hänen ajattelussaan on tapahtunut selvä muutos siinä, miltä kirjastoalan muuttuminen ja tulevaisuus näyttävät. Mediakasvatusopintojen jälkeen hän näkee itsensä mukana uudistuvassa kirjastotyössä eikä ollenkaan putoamassa kelkasta.
  • Lastentarhanopettaja Seija painottaa puolestaan sitä, että vertaistuki opintojen aikana oli hänelle kaikkein olennaisin asia, koska opintojen aikana oli mielenkiintoista kuulla toisten projekteista ja saada itselle vinkkejä.

Kurssilaisten kommentit on otettu kirjasta Mediakasvatuksen hyviä käytäntöjä kehittämässä

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla vastataan mediakasvattajien yhä laajenevan joukon koulutustarpeisiin, ja tarjotaan mahdollisuus selkeiden ja konkreettisten taitojen ja valmiuksien hankkimiseen.

Humak: toiminnallinen mediakasvatus 2015-2016 kurssiesite (pdf)