Viittomakielinen sisältö

Moniosaaminen ja sosiaaliset taidot korostuvat tulkin työssä. Humakin teettämässä kyselyssä ”Tulkin toimenkuva ja tulevaisuus” tulkit arvioivat, että tulevaisuudessa työllistymisen näkökulmasta olennaista on moniosaaminen.

Viittomakielen tulkkauksen lisäksi tulkilla täytyy olla muuta osaamista, kuten pätevyys kirjoitustulkkaukseen, välitystoimintaan tai pedagogisiin opintoihin.

Näitä taitoja on mahdollista opiskella Humakissa osana tulkki-koulutusta. Lisäksi Humak järjestää alan täydennyskoulutusta ammattilaisille osana avointa ammattikorkeakoulua.

Sosiaaliset taidot ovat tulkin ydinosaamista

Tulkki kohtaa päivittäin useita asiakkaita ja erilaisia tilanteita, jolloin vuorovaikutustaidot ja tilanteen hallinta ovat olennaisia taitoja. ”Sosiaalisesti taitava tulkki työllistyy hyvin”, eräs kyselyyn vastanneista toteaa. Sosiaalisuuteen liittyy myös avoimuus erilaisuudelle: ”Tulkki työskentelee kaikenlaisten ja erilaisten ihmisten kanssa, avoimuus ja suvaitsevaisuus ovat tärkeitä.”

Tärkein työkieli on yhä suomalainen viittomakieli

Tulkkien käyttämistä työkielistä ja menetelmistä viittomakielen rinnalle yleisemmäksi nousi viitottu puhe. Viitottu puhe on kommunikaatiomenetelmä, jossa huuliltalukua tuetaan viittomakielestä lainatuilla viittomilla. Vastaajista 88% oli käyttänyt viimeisimmän vuoden aikana työssään viitottua puhetta, suomalaista viittomakieltä 95%. Seuraaviksi yleisimmät tulkkaustavat olivat puheen toisto (63 %) ja taktiilit, eli tuntoaistiin perustuvat menetelmät (62 %).

Kyselyyn vastasi 73 tulkkia.

Työllistymiskysely valmistuneille tulkeille

Humakista vuosina 2008 – 2013 valmistuneille suoritetussa tuoreessa sijoittumiskyselystä käy ilmi, että tulkkien (amk) työllistymisaste on kohtuullisen hyvä verrattuna yleiseen työllistymistilanteeseen. Kyselytutkimuksessa selvitettiin sekä perustutkinnosta että ylemmästä tutkinnosta valmistuneiden opiskelijoiden opinto- ja työuraa valmistumisen jälkeen, koulutuksen työelämävastaavuutta sekä valmistuneiden jatko-opintosuunnitelmia.

 

Tutkimuksessa selvisi, että tulkit ovat tyytyväisiä työnsä sisältöön ja kokevat ammattinsa tärkeäksi. Enemmistön ensimmäinen työpaikka on vähintäänkin läheisesti alaan liittyvää.  Tulkin (AMK) työllistymisaste 2008 – 2013 valmistuneilla oli haastatteluaikaan (syksy 2014) peräti 97,2%. Tutkimus ei kuitenkaan kartoita mahdollisia viime aikojen muutoksia.

Haastateltavien mukaan työllistymistä edesauttoi hakijan oma aktiivisuus oma aktiivisuus sekä opintojen aikana tehdyissä harjoitteluissa saadut kokemukset ja luodut verkostot.

Lue lisää sijoittumiskyselystä.

Laadukkaat oppimisympäristöt

Humakin tulkkikoulutuksessa hyödynnetään viimeisintä kielistudioteknologiaa sekä Kauniaisten/Helsingin että Kuopion tulkkikoulutuspisteissä. Humakin tulkkiopiskelijat sekä Kauniaisissa että Kuopiossa siirtyvät opintojensa puolivälissä Humakin työelämäläheisiin TKI-keskuksiin.

Kuopion TKI-keskuksessa sijaitsevat Humakin lisäksi Pohjois-Savossa tulkkauspalveluita tarjoavia yrityksiä ja Helsingin TKI-keskuksemme sijaitsee samassa talossa Kuurojenliiton toimiston kanssa, jolloin opiskelijoille avautuu ainutlaatuinen mahdollisuus hyödyntää viittomia päivittäiskommunikaatiossaan.