Tulkki (AMK) Tulkkaus ja kommunikaation ohjaus – Monimuoto-opinnot sopivat monelle 

Humakin Kuopion kampukselta valmistuu tulkkauksen, monikanavaisen vuorovaikutuksen ja kommunikaatio-ohjauksen asiantuntijoita. Opiskelijalle monimuoto tarkoittaa entistä joustavampaa tapaa opiskella. Opinnot eivät edellytä esimerkiksi muuttamista Kuopioon, mutta lähiopetuspäiville, joita järjestetään kerran kuukaudessa, matkustetaan Kuopion kampukselle. Verkko-opinnot ja itsenäinen opiskelu edellyttävät vahvaa sitoutumista opiskeluun ja sitä, että opiskelija on valmis viemään opintoja eteenpäin myös itsenäisesti. 

Tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus -koulutuksessa opitaan kommunikaatiota tukevia tulkkaus- ja vuorovaikutusmenetelmiä kuten kuvakommunikointia sekä tutustutaan suomalaisen viittomakielen perusteisiin. Koulutus antaa ammattitaidon toimia tulkkina eri-ikäisille asiakkaille, joilla on puhe- ja kommunikaatiovaikeuksia. 

Lisäksi vahva pedagoginen osaaminen luo perustan vuorovaikutuskäytänteiden kehittämiseen. Koulutus antaa valmiudet toimia kommunikaation ohjaus-, neuvonta- ja valmennustehtävissä esimerkiksi omaisille, jotka tarvitsevat monipuolisia keinoja viestimiseen esimerkiksi sairauskohtauksen takia puhekykynsä menettäneiden kanssa. 

 

Linkki: https://opintopolku.fi/konfo/fi/toteutus/1.2.246.562.17.00000000000000002496
Klikkaamalla banneria pääset opintopolun sivuille.

 

Monimuoto-opinnot sopivat monelle 

Tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus -koulutus avaa opiskelijalle ovet puhetta ja tekstiä korvaavien keinojen maailmaan. Opintojen aikana tulevat tutuiksi monenlaiset tavat rikastaa vuorovaikutusta. Koulutus antaa mahdollisuuden oppia uuden ammatin tai ammatissa jo toimivalle eväitä toimimaan paremmin asiakastyössä. Monimuoto-opinnot oikeuttavat opintososiaalisiin etuuksiin, joten opiskelijan asumistuki ja opintotuki ovat mahdollisia opiskelijalle. 

Opiskelijoiden ikäjakauma ja taustat ovat monitahoiset. Opiskelijoita on tällä hetkellä eri puolilta Suomea. Osa tulee suoraan lukiosta, jotkut jatkavat edelleen alan toisen asteen opinnoista, toiset vaihtavat alaa ja osa hakee uusia valmiuksia työhönsä ja työpaikkansa kehittämiseen. “Opinnoista on hyötyä, olipa ala mikä tahansa missä kohdataan ihmisiä. Kaikkialla on kommunikaatiotilanteita ja -haasteita.” toteaa lehtori Sirpa Lyytinen. 

“Tulkkauksen ja kommunikaatio-ohjauksen tutkintoaika on neljä (4) vuotta, mutta tutkintoaikaa pystyy lyhentämään esimerkiksi hyväksilukemalla opintoja aikaisemmilla opinnoilla tai työkokemuksella. Myös vapaavalintaisilla opinnoilla voi kesäaikana vauhdittaa opintojen etenemistä. Lisäksi Humakilla on tarjolla myös lyhyempiäkin avoimen AMK:n opintoja, mikäli nelivuotinen koulutus tuntuu itselle liian pitkältä” lisää Sirpa. 

“Opintojen ja työnteon yhdistäminen ei ole välttämätöntä, mutta osa yhdistää osa-aikaisen työn ja opinnot. Työnteko opintojen ohella vaatii hyvää itsensä ohjaamista ja ajanhallintaa. Opinnot ja työpaikka voivat hyvällä suunnittelulla tukea toisiaan ja työpaikkaa voi hyödyntää opintojen etenemisessä.” kertoo Sirpa. 

 

Camilla Torstensson yhdistää työn ja opinnot   

Toisen vuoden opiskelija Camilla Torstensson työskentelee opintojen ohella AAC-ohjaajana eli puhetta tukevien ja –korvaavien kommunikointikeinojen ohjaajana. Camilla kertoo, että monimuoto-opinnot ovat mahdollistaneet sen, että opintoja voi suorittaa hiukan vapaammalla aikataululla deadlinet huomioiden. Esimerkiksi voi tehdä tehtäviä jo hyvissä ajoin valmiiksi, jotta toisessa hetkessä on hiukan kevyempää opintojen puolesta.   

Camillan näkökulmasta tulkkauksen opiskelu monimuotona on työelämälähtöinen ja erilaisia elämäntilanteita huomioiva mahdollisuus oppia uutta ja syventää jo saatua osaamista. “Monimuoto opiskelu vaatii itseohjautuvuutta sekä ajanhallinnan taitoa, kalenteristani onkin tullut minulle tärkeä arjen strukturoinnin apuväline.” 

“Olen kokenut erittäin hyvänä, että puhevammaisten tulkki ja kommunikaatio-ohjaajan opinnoissa, on tehtäviä voinut suorittaa työelämälähtöisesti. Työn ja opintojen yhdistäminen on siis sujunut siitäkin näkökulmasta hyvin, että olen voinut suorittaa työhöni sopivia tehtäviä työpaikallani.” lisää Camilla  

Camilla on työskennellyt kehitysvammaisten ja autististen henkilöiden parissa jo useita vuosia. “Monilla asiakkaistani on puheen tuottamisen ja ymmärtämisen haasteita sekä ei toivottua käyttäytymistä. Monet haastavat tilanteet ovat johtuneet täysin tai osittain siitä, että puolin ja toisin ei tulla ymmärretyksi. Uskon, että monia tällaisia tilanteita voitaisiin ehkäistä osapuolten kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja vahvistamalla. Tästä syystä koen tulkkauksen ja kommunikaatio-ohjauksen erittäin tärkeäksi ja amk-opinnot tulkkausalalla tuntuivat oikealta jatkumolta oman osaamisen kehittämisessä.”  

“Opintojen edettyä olen innostunut myös esimerkiksi kirjoitustulkkauksesta. Näin ollen en ole aivan varma millaiseen työnkuvaan tulevaisuudessa päädyn, mutta joka tapauksessa toivon voivani olla yhtenä osana parantamassa jokaisen oikeutta tulla kuulluksi ja ymmärretyksi.” kertoo Camilla. 

 

Iinan Saastamoisen siirtyminen opinnoista työelämään sujuu saumattomasti 

Iina Saastamoinen viimeistelee parhaillaan tulkkaus ja kommunikaatio-ohjauksen opintojaan. Nopeutetulla tahdilla tehdyt opinnot ovat kestäneet noin kolme ja puoli (3,5) vuotta. Ennen opintojaan Iina työskenteli sairaanhoitajana. 

Iinan mielenkiinto kommunikointia ja vuorovaikutusta kohtaan syntyi jo lapsuudenperheen kommunikoinnin myötä. Perheessä kommunikointia on tuettu kuvin ja viittomin, mikä on tuonut ymmärryksen siitä, kuinka on tärkeää mahdollistaa jokaiselle ihmiselle omanlainen kommunikointi. 

Tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus –koulutuksesta valmistunut Tulkki (AMK) saa opintojensa myötä laajat mahdollisuudet työllistyä eri sektoreille. Iina kertoo saaneensa opintojen aikana kokemusta työskentelystä muun muassa alan yrityksissä sekä yksityisyrittäjältä. 

Kuvassa Iina, jolla on pitkät tumman ruskeat hiukset, neule ja hattu päässä.
“Harjoittelujakso erityiskoulussa avasi silmät kommunikoinnin kirjoon. “Iina kertoo. Kuva Iina Saastamoinen.

Opintojen ohella Iina työskentelee samalla kommunikaatio-ohjaus ja tulkkiyrityksessä ohjaajana ja puheterapeutin etäavustajana. “Kuulin sattumalta harjoittelun yhteydessä, että yksi kommunikaatioalan yritys hakee puheterapeutin etäavustajaa, ja päätin hakea paikkaa.”, Iina kuvaa. Etäpuheterapiassa terapeutti on etäyhteyden päässä ja Iina on lapsen kanssa samassa paikassa. Iina toteuttaen terapeutin antamia ohjeita lapsen kanssa. 

“Tulkkauksen ja kommunikaatio-ohjauksen opinnot ovat antaneet uusia näkökulmia ja vahvistaneet taitoja muun muassa aivovamma- ja aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kanssa kommunikoidessa. Olen saanut lisää herkkyyttä tunnistaa pienimmätkin eleet ja kommunikoinnin aloitteet sekä ymmärrystä siihen, että vuorovaikutus vaatii aikaa.”, Iina kertoo. 

 

Kevään 15.3. – 30.3.2023 yhteishaussa mukana Tulkki (AMK), tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, monimuotototeutus

Lue lisää koulutuksesta ja hakemisesta klikkaamalla tästä.

 

 

Teksti: Karoliina Miettinen ja Niina Naumanen