Saimme järjestettyä lisäpaikkoja 8.5.2019 alkavaan Pu­he­vam­mais­ten tulk­kaus ja kom­mu­ni­kaa­tio­me­ne­tel­mien oh­jaus (PUVA) -opintokokonaisuuteen.

Ilmoittautumisen ehtii tehdä opintojen alkamiseen asti tai niin kauan kuin paikkoja riittää. Opinnot on tarkoitettu Tulkki (AMK) -tutkinnon suorittaneille.

Lisäopinnoista tukea työllistymiseen

Humak on vastannut tulkkausalan muuttuvaan ja Kelan kilpailutuksen säätelemään työllistymistilanteeseen tarjoamalla Tulkki (AMK) -koulutusta viittomakielen tulkkauksen ohella puhevamma-alalle. Jo Tulkki (AMK) -tutkinnon suorittaneen on opintokokonaisuuksia suorittamalla mahdollista laajentaa osaamistaan ja parantaa työllistymismahdollisuuksiaan.

Humakin tulkkausalan koulutussuunnittelija Helka Luttinen kannustaa ilmoittautumaan nyt opintoihin, koska osaamiskokonaisuuksia tulee tarjolle avoimeen AMKn vain aika-ajoin.

“Opinnot antavat ammattitaidon ja pätevyyden työskennellä puhevamma-alalla. Opinnot ovat tarkoitettu jatkoksi jo suoritettuihin Tulkki (AMK) -opintoihin. Osaamispaketin suorittaminen kannattaa, jotta voi työskennellä laajemmin kuin vain viittomakielen tulkkina,” toteaa Luttinen.

Kuuden opintojakson paketti

Pu­he­vam­mais­ten tulk­kaus ja kom­mu­ni­kaa­tio­me­ne­tel­mien oh­jaus -opintojen lähiopetus järjestetään Humakin Kuo­pion alueyksikössä. Kak­si kuu­des­ta opin­to­jak­sos­ta opis­kel­laan verk­ko-opin­toi­na.

PUVA-opinnot sisältävät asiakasryhmään, kommunikaatiovälineisiin, pedagogiikkaan, puhevammaisten tulkkaukseen, viestintäympäristön rakentamiseen ja yrittäjyyteen sisältyviä opintoja.

Opintojaksot:

  1. Orien­toi­tu­mi­nen ja asia­kas­ryh­mät, 5 op (verk­ko-opin­toi­na)
  2. Pu­het­ta tu­ke­vat ja kor­vaa­vat kom­mu­ni­kaa­tio­kei­not ja -vä­li­neet, 5 op, syksy 2019
  3. Pe­da­go­gi­nen osaa­mi­nen pu­he­vam­ma-alal­la, 5 op, syksy 2019
  4. Pu­he­vam­mais­ten tulk­kaus 5 op, syk­sy 2019
  5. Vies­tin­tä- ja kom­mu­ni­kaa­tioym­pä­ris­tön ra­ken­ta­mi­nen, 5 op, kevät 2020
  6. Yrit­tä­jyys, 5 op (verk­ko-opin­not), syksy 2019 tai kevät 2020

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Opintoihin ilmoittaudutaan ja ne maksetaan Humakin verkkokaupassa.

Opintojen hinta on  300 euroa. Maksuehdoista saa lisätietoja avoimen ammattikorkeakoulun verkkosivuiltamme.

Li­sä­tie­to­ja:

  • Lehtori Hanna Putkonen-Kankaanpää, hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi
  • Lehtori Marjukka Nisula, marjukka.nisula@humak.fi

Lä­hio­pe­tuspaikkana on Hu­ma­kin Kuo­pion kam­pus (Kan­sa­no­pis­to­tie 32, 70800 Kuo­pio). Syk­syn lä­hiope­tus­päi­vä­mää­ris­tä il­moi­te­taan tou­ko­kuus­sa 2019.

Tulkki (AMK) -tutkinto (240 op) on tarjolla Humakissa Helsingissä ja Kuopiossa. Opintojen osia ja tutkinto-opiskelijaksi tähtääviä 60 op väyläopintoja on mahdollista suorittaa avoimen AMKn kautta. Lukuvuoden 2019-2020 avoimen AMKn opinnot tulevat verkkokauppaan myyntiin 1.8. kello 12.00.