Uusi osaamisekosysteemi syntyy tarvelähtöisessä yhteistyössä

Lintuemo oksalla opettaa poikasia lentämään omilla siivillään.

Muuttuvassa maailmassa ekosysteemimäinen toimintatapa tarjoaa oppilaitoksille mahdollisuuden vastata monimutkaisen maailman haasteisiin ja nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin. Verkostomaisessa mallissa toimiminen on joustava tapa reagoida aitoihin muutostarpeisiin osaamisen uudistamisessa ja kyvyssä palvella kehittyvää osaamiskysyntää.

Tarvelähtöinen yhteistyö alueellisten yritysten ja oppilaitosten välillä tulee muodostua jatkuvaksi toiminnaksi, jossa panostetaan ennakointiin. Yhteiset tavoitteet sitouttavat molempia osapuolia. Mika Mustikaisen Humakille tekemän YAMK-opinnäytetyön tavoitteena onkin lisätä ymmärrystä tarvelähtöisyyden rakentumisesta yritysten ja oppilaitosten välillä.

Uutta osaamista syntyy tarvelähtöisesti rakentuvissa verkostoissa hankerahoituksen avulla

Yritysten liiketoimintaosaaminen kasvaa, kun oppilaitokset toimivat tulevaisuuteen suuntautuen kehittäen toimintaansa sekä jalostaen tarjontaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Vuoropuhelu eri toimijoiden välillä perustuu synergioihin, jolloin tarvelähtöinen toiminta kehittyy ja syvenee yhteistyön edetessä strategiseksi kumppanuudeksi.

Oppilaitosten tulee olla selektiivisiä hankerahoitushakuihin osallistumisessa. Hankerahoitus on kehittämisen väline, ei itse tarkoitus. Sen tulee tukea oppilaitoksen omaa strategiaa, alueellista elinvoimaa ja sillä tulee olla mitattavia hyötyjä. Hankerahoitusta tulee suunnata niille tahoille, joilla on jo käynnissä tarvelähtöistä kehittämistyötä kumppaniverkostossaan.

Osaamisekosysteemi rakentuu vaiheittain

Mika Mustikaisen Humakille tekemä YAMK-opinnäytetyö on teetetty Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa Sitran ”Uuden osaamisjärjestelmän pilotit” -hankekokonaisuuteen liittyvät yrityshaastattelut ja lisätä ymmärrystä tarvelähtöisyyden rakentumisesta yritysten ja oppilaitosten välillä.

Mustonen haastatteli selvitykseensä kahdeksan pilottihankkeen yhteistyöorganisaatioiden edustajia ja tarkastelee hanketyöhön valmistautumisen, yritysten ja oppilaitosten yhteistyön, oppimisen lisääntymisen ja jakamisen, hanketyöstä syntyvien hyötyjen ja saavutettavissa olevien etujen sekä uuden osaamisjärjestelmän rakentumisen näkökulmia. Valittujen pilottihankkeiden budjetti oli yhteensä 850 000 euroa.

Osaamisekosysteemin syntyä kuvaava lineaarinen malli, johon liittyy luottamus, tarvelähtöisyys, tietoisuus, ymmärrys, hyväksyminen, ja sitoutuminen. Vaiheet: 1. Yritykset otetaan mukaan rahoitushaun työelämälähtöisyyteen. 2. Tiedonkeruut, kartoitukset yms. luovat pohjaa yhteistyön rakentamiselle - tietoisuus asiakastarpeista. 3. Pistemäinen tarvelähtöinen yhteistyö (hankkeet, tiekartat, valmennukset yms.) 4. Yhteiset tavoitteet tarjoavat aidon vuorovaikutuksen pohjan yhdessä tekemiselle, vertaisuuden syntymiselle ja verkostojen rakentamiselle. 5. Strateginen kumppanuus mahdollistaa yhdessä oppimisen ja vaikuttavuuden syntymisen läpi toiminnan.
Osaamisekosysteemin syntyä kuvaava lineaarinen malli.

Opinnäytetyön havaintoja on hyödynnetty Sitran julkaisemassa Sitra 2022. Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä, Sitran selvityksiä 204. Mustikaisen opinnäytetyö on luettavissa täällä.

YAMK-tutkinnot täyttävät 20 vuotta

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin vuonna 2021 yhteensä 4364. Suoritettujen tutkintojen määrä on lähes kolminkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yliopistoissa suoritettuihin maisterin tutkintoihin suhteutettuna, useampi kuin joka viides Suomessa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto on jo YAMK-tutkinto.

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot viettävät nyt myös juhlavuotta, kun YAMK-tutkintoja koskeva kokeilulaki tuli voimaan vuoden 2002 alussa. Pysyvästi YAMK-tutkinnot vakinaistettiin vuonna 2005.

YAMK-tutkintoja ja niiden kehittämistä on alusta asti ohjannut ajatus työelämän kehittämisestä. Tutkinnon suorittaminen on edellyttänyt riittävää työkokemusta ja tutkinnon sisällöt sekä opinnäytetyö on suunniteltu erityisesti työelämässä tarvittavan osaamisen lisäämiseen ja kehittämiseen.

Lue lisää YAMK-tutkinnoista täältä.

Lisätietoja

Mika Mustikainen, KTM, Senior Lecturer
mika.mustikainen@haaga-helia.fi
+358 50 337 68 72


Humak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu. Meillä on 2000 opiskelijaa ja 160 työntekijää. Kehitämme osaamista yhteiskunnallisesti tärkeillä aloilla. Olemme järjestö- ja nuorisotyön, seikkailukasvatuksen, työyhteisöjen kehittämisen, tuotanto- ja projektiosaamisen, luovien alojen yrittäjyyden sekä viitottujen kielten tulkkauksen ja kommunikaatioasiantuntijuuden kansainvälinen erityisosaaja.