Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Vastaa kyselyyn. Linkki SVT:n sivuilla

Viittomakielen tulkkien työssä on lähivuosien aikana tapahtunut suuria muutoksia. Tulkkien työsuhdetilanteeseen on vaikuttanut erityisesti Kelan ohjauksessa oleva tulkkauspalvelun kilpailutusjärjestelmä. Muutokset ovat heijastuneet tulkkien työsuhteisiin ja ansioihin.

Asia on noussut esiin mm. tulkkien työtyytyväisyyttä ja työnhallintaa koskevassa tutkimuksessa (Martikainen, 2016: Viittomakielen tulkkausalalla toimivien kouluttajien ja tulkkien työtyytyväisyys ja työnhallinta muutostilanteessa). Työsopimuksia on muutettu nollatuntiperustaisiksi. Tulkkien työsopimus- ja palkkaustilanne on kirjava. Tutkimustulokset eivät ole kattavia. Siksi keräämme systemaattista tilastotietoa.

Humak kerää tietoa viittomakielen tulkeilta

Humak tekee kyselyä viittomakielen tulkeille yhteistyössä Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n ja Akavan Erityisalat ry:n kanssa. Kyselyyn saatujen vastausten lisäksi hyödynnetään tarvittaessa tulkkien ammattiliiton (SVT) tilastoja.  -Tarkoituksena on tehdä kattava selvitys siitä, millainen on tämänhetkinen viittomakielentulkkien työsuhde- ja ansiotilanne Suomessa, kertoo Humakin yliopettaja Reijo Viitanen. – On tärkeätä, että mahdollisimman moni viittomakielen tulkki vastaa, tähdentää Viitanen. – Tuloksia hyödynnetään mm. tulkkien työtyytyväisyyden ja -hyvinvoinnin tukemisessa.

Kysely toteutetaan Webropol-ohjelmalla ja anonyymisti. Kenenkään vastaajan henkilöllisyys tai henkilöön välittömästi yhdistettävä tunnistetieto ei välity vastausten mukana. Kyselyaineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja vastaajien tietosuojaa kunnioitten.

Tulokset toukokuussa

Kyselyn tuloksista tehdään yhteenvetoraportti, joka valmistuu toukokuussa 2018. Tulosten tarkoituksena on nostaa esille tulkkien nykyiseen työsuhteeseen ja ansiotilanteeseen liittyviä ongelmia ja kehityshaasteita, joiden perusteella alan toimijat ja erityisesti ammattiliitot voivat ryhtyä haluamiinsa toimenpiteisiin ongelmien ratkaisemiseksi.

Vastaamaan pääset Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n sivuilta.

Vastausaikaa 7.3.2018 klo 15 asti.