Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -verkko-opinnoissa hankkii yksilöllisen ammattilaisuuden työelämään

Piirretty hahmo katsoo kiikareilla kaukaisuuteen.

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon painopiste on yhteisöjen kehittämisessä. Koulutus valmentaa toimimaan vaativissa erilaisten yhteisöjen johtamis- ja kehittämistehtävissä sekä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.  Q & A haastattelussa koulutuksen yliopettajat ja lehtorit kertovat lisää opinnoista, opiskelusta ja työllistymisestä.

Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta, YAMK, valmistuneilla on ammattitaitoa ja menetelmiä oman työn ja toimialansa laajempaan kehittämiseen sekä vastuulliseen toimintaan. Koulutuksen aikana on mahdollisuus kehittää oman organisaation toimintaa opintoihin sisältyvässä kehittämistehtävässä. Tutkintoon hakeutuneet toimivat usein nuorisotyössä, järjestökentällä tai yrityksissä henkilöstöalan tehtävissä.

Keltainen leveä kuvabanneri Yhteisöpedagogi ylempi AMK, jossa kolme eri tavoin kuvioitua puhekuplaa sommiteltuna oikeaan reunaan ja pieni mustapohjainen palkki jossa valkoisella Q & A teksti.

Millainen on “hyvä” yhteisöpedagogi (YAMK) -opiskelija?

YAMK-yliopettaja Pia Lundbom toteaa: “Mielenkiintoinen kysymys: kiinnostus ja motivaatio kehittää omaa osaamistaan on varmasti yksi olennaisimmista lähtökohdista ja ominaisuuksista. YAMK-opiskelijoilla on työkokemusta ja aiempi tutkinto pohjalla jo. Työelämä on monella tavalla murroksessa, jolloin on selvää, että omaa osaamistaankin saa kehittää työuran eri vaiheissa.”

YAMK-lehtori Pasi Toivanen lisää: ”YAMK-opinnot edellyttävät kykyä ja halua opiskella digitaalisessa oppimisympäristössä eli perusdigitaidot olisi syytä olla valmiiksi olemassa. Oppimistehtävien tekemisessä harjoitellaan myös nykyajan työelämässä käytettävien digitaalisten välineiden käyttöä.”

Työyhteisöjen kehittämisen yliopettaja Anu Järvensivu muotoili, kuinka: ” Hyvä YAMK-opiskelija on kiinnostunut syventämään tavoitteellisesti osaamistaan. Häntä kiinnostavat tutkimusperustaisen ymmärryksen lisääminen työelämän ilmiöistä ja työelämän kehittämistoimintaan osallistuminen. Hän myös hahmottaa tutkinnon merkityksen oman työuransa kannalta.”

Miten tutkinnossa ja opiskelijalle huomioituvat yhteisöpedagogikoulutuksen neljä profiilia; nuorisotyö, järjestötyö, seikkailukasvatus ja työyhteisöjen kehittäminen?

Tutkinnon opintojaksojen sisällöissä ja aineistoissa käsitellään yhteisöjä eri näkökulmista.

Yhteisöpedagogi YAMK-tutkinnossa vapaasti valittavia opintoja on 15 opintopistettä. Käytännössä vapaasti valittavissa opinnoissa valitaan opintojaksoja joko järjestötyöstä, nuorisotyöstä, työyhteisöjen kehittämisestä tai seikkailukasvatuksesta, (Experiential and Adventure Education toteutetaan englanniksi), koko 15 opintopistettä opiskellaan yhdestä näistä.

Järjestötyöstä, nuorisotyöstä, työyhteisöjen kehittämisestä ja seikkailu- ja elämyspedagogiikasta on kustakin tarjolla kolme 5 opintopisteen opintojaksoa.

Opinnot ovat verkkototeutus, mitä se tarkoittaa käytännössä opiskelijalle? Millaisiin opintoihin hänen tulee valmistautua?

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinto toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa. Opintoihin kuuluvat opetukset sekä ohjaukset organisoidaan webinaareina. Moniin opintojaksoihin kuuluu erilaisia lukemistoja ja kirjallisia tehtäviä niin yksilö kuin ryhmätuotoksinakin. Syyslukukauden 2022 opintojaksojen webinaarien aikataulut ovat tiedossa jo keväällä 2022. Noin 3 päivää kuukaudessa on opintoihin kuuluvia webinaareja, tosin nämä välttämättä eivät ole kokonaisina päivinä vaan hajautuen. Webinaareja toteutetaan yleensä päiväaikaan. Näiden ohella voi olla vapaamuotoisia kohtaamistilaisuuksia niin verkossa kuin livenäkin.

Useimmat webinaarit ohjaustapaamisia lukuun ottamatta tallennetaan. Opinnäytetöiden ohjaus tapahtuu ryhmäohjauksena ja ohjaaja nimetään loka-marraskuun taitteessa, kun opinnäytetyön aihe on tarkentunut.

Opinnäytetyön voi suorittaa myös Humakin kehittämishankkeessa projektipäällikön ohjauksessa. Opinnäytetyön tilaajana voi toimia oma työnantaja ja käytännössä voi olla hyödyllistä keskustella myös työpaikalla siitä, kuinka suhtaudutaan itsensä kehittämiseen ja opiskeluun.

Kuinka työllistäviä opinnot ovat, miten opiskelijan tulee varata aikaa ja energiaa opintojen läpiviemiseen?

Tutkinnon suorittaminen on vaativa ja paljon energiaa vaativa suoritus, mutta myös palkinto on sen mukainen. Yhteisöpedagogi YAMK-tutkinnon opinnot rytmitetään 1.5 vuoden ajalle. Opintojen aluksi syyslukukauden aikana opiskellaan tutkinnon syventävät opinnot (yhteensä 15 opintopistettä), opinnäytetyöopintoja sekä kaksi yhteisiin opintoihin kuuluvaa kokonaisuutta. Kevätlukukaudella 2023 tarjonnassa ovat vapaasti valittavat opinnot, joiden ohella opiskellaan yhteisiä opintoja ja opinnäytetyöopintoja.

Syyslukukauden 2023 aikana on tarkoitus työstää opinnäytetyö ja opinnäytetyöopinnot valmiiksi sekä opiskella viimeiset yhteisten opintojen opintojaksot.

Opintoihin kuuluvien webinaarien ohella on niin itsenäistä opiskelua, verkkotehtäviä kuin erilaisia kehittämistehtäviä.

Osa opiskelijoista on ollut opintojen aikana myös osittain opintovapaalla työtehtävistään.

Millaista opiskelijapalautetta opinnoista on saatu?

Nykyinen YAMK-opetussuunnitelma, jota puhuttelemme nimellä HuMaster, otettiin käyttöön 2021. Opiskelijapalautteita on koottu kaikista tähän mennessä toteutetuista kursseista ja ne ovat olleet hyvin rohkaisevia. Kehittämistyötä YAMK-tasoisissa opintojaksoissa tehdään myös kaiken aikaa ja saatu opiskelijapalaute huomioiden.

Opintojen toteuttaminen webinaareina ja verkkokokonaisuuksina on saanut paljon myönteistä palautetta muun muassa parantuneesta saavutettavuudesta. Opiskella voi niin Hangosta kuin Utsjoeltakin käsin tai yhtä lailla ulkomailtakin. YAMK-opettajien yhteinen huomio onkin, että itse asiassa tutkinnon voi suorittaa mistä päin maailmaa tahansa, kunhan on toimiva verkkoyhteys.

Yhteisöllisyyden kokemusten muotoutuminen on luonnollisestikin tärkeää myös ja siinä on niin YAMK-opiskelijoiden kuin opiskelijajärjestö HUMAKOn kanssa tehty ajatustenvaihtoa ja yhteistyötä pohdittaessa, millaisia kohtaamisen tapoja ja verkostoitumisen mahdollisuuksia voi olla.

Tutkinto soveltuu monen AMK- tai yliopistotaustaisen jatkokoulutukseksi

Yhteisöpedagogi ylempi AMK-tutkintoon hakukelpoisia ovat humanistisen ja kasvatusalan sekä sen lähialojen AMK-tutkinnon suorittaneet. Tällaisia aloja ovat sosiaaliala, liikunta-ala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, kulttuuriala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden- ja hallinnon ala, teatteri-ilmaisun ohjaaja, geronomi, toimintaterapeutti, tanssinopettaja) ammattikorkeakoulututkinnot.

Hakukelpoisuuden saa myös soveltuva yliopistossa suoritettu tutkinto, kuten humanististen tieteiden kandidaatti tai filosofian maisteri, yhteiskuntatieteiden kandidaatti tai maisteri, valtiotieteiden kandidaatti tai maisteri, kasvatustieteen kandidaatti tai maisteri, kauppatieteiden kandidaatti tai maisteri, hallintotieteiden kandidaatti tai maisteri, teologian kandidaatti tai maisteri, viittomakielen maisteriohjelma (filosofian maisteri) ja oikeustieteen kandidaatti tai maisteri sekä vastaavan ulkomaisen tutkinnon

Ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu työelämäkokemuksen jälkeiseksi tutkinnoksi. Hakijalla tulee myös olla hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu, vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Katso tarkempia tietoja opintopolku.fi-järjestelmästä.

Teksti: Pia Lundbom, Tiina Valkendorff, Hanna Kiuru, Arto Lindholm, Pasi Toivanen, Anu Järvensivu ja Marika Stam.